De toekomst begint vandaag
Programma van OPEN 2022-2026

OPEN is de lokale samenwerking van Progressief Heuvelrug, GroenLinks en Partij van de Arbeid. Met één programma en één
kieslijst nemen we deel aan de verkiezingen voor de gemeenteraad.
OPEN verenigt mensen die zich met hart en handen inzetten voor ‘sociaal en groen’: een eerlijke samenleving en een
duurzame leefomgeving. We zijn optimistisch omdat we de noodzakelijke veranderingen die hiervoor nodig zijn zelf in gang
kunnen zetten. En ook vrolijk eigenwijs, ook al beseffen we tegelijkertijd dat we de wijsheid niet in pacht hebben. Daarom
gaan we graag de dialoog aan, met jou, samen met andere inwoners en lokale organisaties, om van elkaar te leren en tot
creatieve oplossingen te komen.

Sociaal en groen zijn de kernwaarden van OPEN. Deze twee waarden vormen het kompas voor de keuzes die OPEN maakt. Vaak is zo'n keuze eenvoudig te maken, soms is het lastiger. Bijvoorbeeld als het gaat om kiezen tussen woningbouw en behoud van natuurlijke leefomgeving. Voor OPEN spelen niet alleen belangen van huidige inwoners mee, maar nadrukkelijk ook die van woningzoekenden en de leefomgeving van toekomstige generaties. Bijvoorbeeld als we nu kiezen voor ambitieuze opwekking van groene energie, om de duurzame toekomst van onze kinderen straks te waarborgen. Het eerlijke verhaal is dat niet alles tegelijk kan, dat er vaak een afweging gemaakt moet worden. Ingewikkeld of niet, we leggen altijd uit hoe we tot onze keuzes komen en welke rol onze sociale en groene waarden daarin spelen.

De coronacrisis en de klimaatverandering maken als nooit tevoren duidelijk dat we elkaar nodig hebben. Om samen vooruit te
komen is eerst en vooral verbinding nodig: tussen inwoners onderling en tussen inwoners en de gemeente. Voor
toekomstbestendige oplossingen zijn we meer dan ooit op elkaar aangewezen.
Hierbij wil OPEN stem geven aan de belangen die nog onvoldoende een stem krijgen. Wij vinden dat alle belangen een plek
verdienen aan de tafel van de politieke besluitvorming.
Daarbij zien we onze verantwoordelijkheid voor ‘lokaal’ en voor ‘nu’, niet los van ‘verder weg’ en 'later’. Aan de hand van de
Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (ook wel Sustainable Development Goals) houden we bij lokaal
beleid en lokale actie rekening met de rechten en belangen van mensen elders in de wereld en van toekomstige generaties.

Wonen

WONEN
Jongeren en starters vinden nauwelijks nog een betaalbare woning. Ook senioren die een passende woning zoeken, lopen vast. De woningvoorraad is te klein, scheef gegroeid en nog onvoldoende duurzaam. De sociale woningbouw en de bouw van middeldure woningen is zwaar achterop geraakt en verdient een forse impuls. De landelijke wooncrisis bestaat ook in onze gemeente.

Leefbare vitale dorpen

LEEFBARE VITALE DORPEN
Onze dorpen verschillen van elkaar, maar één ding hebben ze gemeen: het dorp moet een fijne plek zijn om te wonen en te leven. We willen scherp inzetten op een levendig dorpscentrum, bloeiende verenigingen, uitgedragen cultuur, met een veilige publieke ruimte voor iedereen. Dit vraagt een actieve inzet van inwoners, organisaties en onze gemeente.

Iedereen kan meedoen

IEDEREEN KAN MEEDOEN
Voor alle inwoners die zorg nodig hebben, is er garantie op goede zorg. Voor mensen die kwetsbaar staan in onze samenleving. Met het goede minimabeleid van onze gemeente en met schuldhulp. Met ondersteuning die de sociale dorpsteams organiseren, met professionele zorg en de ‘informele zorg’ die in onze dorpen door heel veel inwoners wordt waargemaakt.

Klimaat

KLIMAAT
Als reactie op de wereldwijde opwarming zijn er internationale akkoorden, een Europese Green Deal, een nationaal Klimaatakkoord en een regionale aanpak gekomen. Ook in onze gemeente zullen we een ambitieuze bijdrage moeten leveren. Om bij te dragen aan een duurzame toekomst voor onszelf én voor onze kinderen.

Biodiversiteit

BIODIVERSITEIT
De biodiversiteit is zo sterk afgenomen dat ons gezonde leefklimaat erdoor wordt bedreigd. Er is een natuur-inclusieve aanpak van de voedselproductie nodig, ook in onze gemeente, om biodiversiteit kans op herstel te geven.

Groene mobiliteit

GROENE MOBILITEIT
Nu de mobiliteit blijft toenemen, komen fietsers en wandelaars steeds meer in het gedrang. Zij zijn de meest milieuvriendelijke deelnemers aan het verkeer en verdienen het om voorrang te krijgen. Rondom het Nationaal Park gaan we voor een creatieve afwikkeling van het toeristische verkeer.

Nieuw leven voor onze lokale democratie

NIEUW LEVEN VOOR ONZE LOKALE DEMOCRATIE
OPEN staan voor alle stemmen, ook de zachte: dat is wat we willen. De lokale democratie is van ons allemaal. Het is een groot goed dat we hier allemaal aan bij kunnen dragen. In veel kwesties heeft de gemeenteraad het laatste woord, maar ieders inbreng is nodig.

Enkele onderwerpen tot slot

ENKELE ONDERWERPEN TOT SLOT

  • Onderwijs, huisvesting en samenwerking
  • Financiën


DOWNLOAD het volledige

Verkiezingsprogramma OPEN 2022-2026