Leefbare, vitale dorpen

Onze actiepunten:

  • per dorp maken onze gemeente, lokale ondernemers en betrokken inwoners samen een actieplan om de levendigheid van het dorpscentrum te behouden en te versterken
  • onze gemeente draagt bij aan het in stand houden van de activiteiten van sportverenigingen en cultuurorganisaties en het in stand houden van bibliotheken
  • drempels wegnemen om deel te nemen aan sport en cultuur, met name voor kwetsbare groepen; inwoners uitdagen in beweging te komen
  • voor een inclusieve samenleving grijpt onze lokale overheid zonder uitstel en met gezag in, door uitsluiting, discriminatie, racisme en seksisme in de publieke ruimte te beteugelen
  • per dorp wordt een centraal gelegen zebrapad opgesierd met regenboogkleuren, als teken van inclusiviteit
  • onze gemeente zet samen met huisartsen, scholen en dorpsteams in op signalering en alertheid rond huiselijk geweld

Ons verhaal over leefbare, vitale dorpen
Onze inwoners verbinden hun woongenot sterk met hun eigen dorp. Dit is de omgeving die het wonen kleur geeft. Onze dorpen verschillen van elkaar, maar één ding hebben ze gemeen: het dorp moet een fijne plek zijn om te leven en te wonen. Dus met een levendig dorpscentrum, bloeiende verenigingen voor sport en cultuur en een veilige openbare ruimte.

Levendig dorpscentrum
Samen met buren en wijkbewoners geven inwoners een persoonlijke invulling aan hun woonplezier. Het dorpscentrum voegt hier waarde aan toe, als plek om naar toe te gaan voor gezelligheid, ontmoeting en boodschappen. Een plek waar je graag komt, vertrouwd en dichtbij. Het is deze lokale economie die bijdraagt aan lokale werkgelegenheid en levendigheid van onze dorpen. De dorpscentra ondervinden concurrentie van het aanbod in omliggende steden. Verder heeft de coronatijd een ontwikkeling versterkt die zich al een aantal jaren voltrekt: de opkomst van internetwinkels en terugloop van het winkelende publiek. In de dorpscentra zien we hiervan de weerslag: winkelpanden die leeg staan. Deze tendens gaat niet zomaar stoppen. Naast de winkels heeft de horeca een eigen plek in de centra, voor inwoners en voor toeristen. Zij dragen bij aan gezelligheid en ontmoeting.
Individuele winkeliers en horecaondernemers die het hoofd boven water weten te houden kunnen niet in hun eentje of met de ondernemersverenigingen zorgen dat we een vitaal dorpscentrum behouden voor de eigen inwoners. Als vervolg op de dialogen die de gemeente organiseerde voor de toekomstvisie, moet er voor een toekomstbestendig dorpscentrum een actieplan komen, per dorp ontwikkeld door onze gemeente, in samenwerking met lokale ondernemers en betrokken inwoners. Om de goede voorwaarden te scheppen. Het gaat bijvoorbeeld om beheer van lege panden, verdichting van het winkelbestand en toevoegen van nieuwe functies zoals dienstverlening en ateliers, wonen boven winkels, straatmeubilair en enthousiasmerende activiteiten die het centrum opfleuren. Onze gemeente springt bij als een ‘partner in business’, om aan creatieve oplossingen te werken. Het gaat lukken als we er samen de mouwen voor opstropen, inwoners, lokale ondernemers en onze gemeente.

Sport en cultuur, vitaliteit van onze inwoners
Zeker na de coronatijd is er extra aandacht nodig voor de gezondheid en vitaliteit van onze inwoners. Sport en cultuur vormen een preventief vaccin. OPEN koestert onze verenigingen en clubs, want zij verbinden heel veel inwoners met elkaar. En zij stimuleren ons om in beweging te blijven met lijf en geest. Ook bibliotheken vormen in dit verband een onmisbare schakel.
Onze gemeente koestert deze organisaties en zal daarom, in samenwerking met hen, de voorwaarden treffen om hun activiteiten in stand te kunnen houden en verder te vernieuwen. OPEN wil drempels wegnemen om deel te nemen aan sport en cultuur, zeker ook voor kwetsbare groepen. Daarmee versterken we de vitaliteit van onze inwoners, onze verenigingen en onze gemeente. Onder andere met publiekscampagnes die onze inwoners uitdagen om in beweging te komen en mee te doen aan sport en in cultuur. Het is een gezamenlijke investering van inwoners, verenigingen en gemeente in onze vitaliteit.
In coronatijd hebben de speelplaatsen in de dorpen hun waarde dubbel en dwars bewezen. Het bracht de kinderen en hun verzorgers afleiding en beweging. Er ontstond contact dat voorheen nog niet bestond. Reden genoeg om deze speelplaatsen in stand te houden. Met actieve ondersteuning van de gemeente kunnen inwoners bijdragen aan het onderhoud. Wat OPEN betreft stelt de gemeente zich faciliterend op naar initiatieven van inwoners voor nieuwe speelplaatsen.

Een veilige publieke ruimte met respect voor iedereen; uitsluiting, discriminatie, racisme en seksisme niet tolereren
We zijn in onze gemeente niet allemaal hetzelfde. Hier wonen ouderen en jongeren, mensen die veel en mensen die weinig geld te besteden hebben, ondernemers met kleine en grotere bedrijven, mensen die deel uitmaken van een kerkgemeenschap en mensen die dit niet doen, mensen met verschillen in geaardheid, etnische achtergrond, gezinnen, alleenstaanden, mantelzorgers, mensen met beperkingen of chronische ziekten, met een psychische kwetsbaarheid. Er komen nieuwe mensen bij, die op zoek zijn een rustige en groene omgeving, vluchtelingen, op zoek naar veiligheid en een nieuw bestaan. En er worden kinderen geboren. Samenleven doe je met elkaar, met respect voor elkaar en met oog voor de toekomst.
De lokale overheid heeft de taak om te zorgen voor een veilige publieke ruimte. Dat is een serieuze opdracht, vaak in afstemming met de veiligheidsregio, met de GGD, met politie en justitie, en met de boa’s. Om met gezag in te grijpen als dit nodig is, zeker als het gaat om uitsluiting, discriminatie, racisme en seksisme in onze gemeente. Als inwoners kunnen we zelf alert blijven en signaleren waar onveiligheid ontstaat; zo werken we mee aan sociale acceptatie van iedereen. Van onze lokale overheid mogen we verlangen dat zij hierin voorop gaat. Echt alle inwoners moeten zich veilig en geaccepteerd voelen en hiervoor op de gemeente kunnen rekenen. Niet tolereren van uitsluiting betekent hier: onze lokale overheid grijpt zonder uitstel en met gezag in. Het is een noodzakelijke bijdrage aan een inclusieve samenleving.
Onze gemeente heeft ook een rol in bewustwording. Door per dorp een centraal gelegen zebrapad met regenboogkleuren op te sieren, vragen we aandacht voor de inclusie van LHBTI-inwoners.

Veiligheid achter de voordeur
Helaas hebben we ook in onze gemeente te maken met huiselijk geweld. Voor kinderen en voor vrouwen kan het drama achter de voordeur lang buiten beeld blijven. Het inschakelen van specialistische hulp loopt via een landelijke meldcode. Voor onze samenleving zit de opgave in signalering en alertheid. Merken we het op, ondernemen we actie? Met huisartsen, scholen en dorpsteams zet onze gemeente systematisch in op versterken van het opmerken en de juiste actie ondernemen.