Klimaat

Onze actiepunten:

  • energiebesparing blijven stimuleren met aantrekkelijke programma’s voor verdere isolatie van woningen en energiebesparing in bedrijven
  • onze gemeente wordt de voortrekker voor duurzame energieproductie, door expertise te organiseren en aan te sluiten bij energiecoöperaties
  • zoals afgesproken in het nationaal klimaatakkoord gaan inwoners voor minstens 50% mede-eigenaar worden van de duurzame productie, dus ook meebeslissen en van het rendement profiteren
  • onze gemeente zet alles op alles om een breed gedragen lokaal klimaatakkoord tot stand te brengen;
  • onze gemeente blijft een Fairtrade-gemeente en sluit zich aan bij het Gemeenten4GlobalGoals-intiatief van de VNG.

Ons verhaal over klimaat
De leefbaarheid voor toekomstige generaties staat op het spel. De klimaatverandering voltrekt zich ogenschijnlijk traag, maar dreigt onomkeerbaar te worden. Op basis van wetenschappelijke inzichten hebben bijna alle landen in 2015 afgesproken om deze temperatuurstijging in te dammen tot anderhalf, hooguit 2 graden. We staan voor de opgave om binnen 15 jaar een radicale omslag te maken naar 100% duurzame energievoorziening. Met ambitieuze doelen die we actief najagen kunnen we de veranderkracht in onze samenleving losmaken, om te bouwen aan de economie van de toekomst. Met nieuwe banen, betaalbare energie en leefbaarheid als beloning.
Ook in onze gemeente moeten we volop aan de bak. We zijn het verplicht aan de volgende generaties om een substantiële bijdrage te leveren. Hier zal iedereen bij nodig zijn: inwoners, organisaties, ondernemers en onze gemeente.

Duurzaam en solidair
Wij kiezen voor een aanpak die uitgaat van duurzaam én solidair: verantwoorde maatregelen waar iedereen aan mee kan doen en waarvan niemand wordt uitgesloten. Dit kan bijvoorbeeld doordat inwoners de handen ineen slaan en duurzame maatregelen organiseren in “coöperaties”. Daarmee worden groene maatregelen voor iedereen financieel haalbaar. Met initiatieven die per wijk en in coöperaties tot stand komen, bouwen we ook nog eens aan hechtere gemeenschappen.
Zoals afgesproken in het nationale klimaatakkoord, worden onze inwoners voor ten minste 50% eigenaar van de nieuwe zonnevelden en windmolens. Zo kunnen inwoners meebeslissen en ervoor zorgen dat inwoners, lokale bedrijven en de directe omgeving niet alleen van de opgewekte energie profiteren, maar ook delen in de financiële opbrengst.

Energiebesparing
Onze samenleving slurpt energie en stoot grote hoeveelheden CO2 uit. Duurzaam leven begint aan de bron, bij het verbruik. Onze gemeente zal energiebesparing moeten blijven stimuleren met aantrekkelijke programma’s voor onze inwoners en lokale bedrijven. Met programma’s als ‘winst-uit-je-woning’ geeft onze gemeente een stimulans om te isoleren, met name aan bewoners van een eigen woning. Gelukkig nemen onze woningcorporaties hun verantwoordelijkheid met stevige isolatieprogramma’s. Onze gemeente gaat volop subsidieprogramma’s van de rijksoverheid benutten, met isolatietips en gerichte expertise.
Groepen inwoners die samen een initiatief nemen om collectief te werken aan energiebesparing of duurzame opwekking verdienen de enthousiaste steun van onze lokale overheid. Daar liggen grote kansen om effectief te besparen en het betaalbaar te houden.

Energieproductie
OPEN wil zonder uitstel op weg naar een energie-neutrale gemeente. Met alles wat hiervoor nodig is, zetten we in op duurzame productie. Alle realistische mogelijkheden moeten worden benut. Te beginnen met zonne-energie op onze daken, met subsidieprogramma’s van de rijksoverheid die het betaalbaar houden. Hé, Heuvelrug Energie, geeft het goede voorbeeld met een collectieve aanpak: particulieren doen mee aan de zonnepanelen op De Binder en de brandweerkazerne in Maarn. Innovatief en moedig investeren.
Als zich vervolgens kansen voordoen voor zonneparken staat OPEN daar welwillend tegenover. Als onder deze panelen groente wordt geteeld of schapen grazen, is daar niks mis mee. In het nationaal klimaatakkoord is vastgelegd dat inwoners voor minstens 50% mede-eigenaar worden van de duurzame productie, dus ook meebeslissen en van het rendement profiteren. OPEN stelt als voorwaarde dat we doen wat nationaal is afgesproken.
Het zal niet meevallen om in onze gemeente geschikte locaties te vinden voor windmolens, al helemaal niet voor grotere exemplaren: in de nabijheid mogen er geen omwonenden zijn, gezondheidseffecten moeten onder controle gebracht en het Nationaal Park moet worden ontzien. Als er een geschikte locatie wordt gevonden, staat OPEN hier welwillend tegenover. Het mogelijk bezwaar dat het bestaande uitzicht er onder te lijden heeft, kan nauwelijks opwegen tegen het belang van de energietransitie.
Innovatieve technieken, zoals geothermie/aardwarmte, vormen een uitdagend alternatief. Onze gemeente zal hierop moeten inzetten met onderzoek en de uitvoering van gedurfde experimenten.

Gemeente als voortrekker, coöperaties als motorblok
Onze gemeente zal de voortrekker van dit proces moeten zijn. Vooral door betrokkenheid te bevorderen en faciliterend te werk te gaan. In de vormgevende fase organiseert de gemeente inbreng van de echte energie-experts en nodigt de gemeente inwoners uit om mee te doen, bijvoorbeeld om mede-eigenaar te worden door bij te dragen in de kosten en te delen in het rendement. Hier kunnen energiecoöperaties het motorblok zijn van verduurzaming van onze energievoorziening. Hé, Heuvelrug Energie, is een grote speler, maar ook kleinere coöperaties zijn in staat om een grote stap voor inwoners mogelijk te maken.
Met vergunningscriteria kan onze gemeente zekerstellen dat minstens 50% van het rendement terugvloeit naar de inwoners. Dit is nodig om investeerders de wind uit de zeilen te nemen, die er anders met het rendement vandoor gaan.

Lokaal klimaatakkoord
Binnen de gemeente is er overeenstemming dat we aan een lokaal klimaatakkoord gaan werken. Voor de uitwerking van een breed gedragen akkoord is de inbreng van maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners nodig. Zonder het aandeel van lokale bedrijven gaan we niet realiseren wat er nodig is voor een energie-neutrale gemeente. Bedrijven en particuliere ondernemers met een langetermijnvisie realiseren zich dat zij belang hebben bij een leefbare omgeving.
Onze gemeente neemt het voortouw om tot dit lokale klimaatakkoord te komen. Hierin kunnen onderwerpen als afval, toerisme, reductie van schadelijke emissies e.d. worden opgenomen.
OPEN wil dat dit akkoord uitgaat van de zogeheten ‘Sustainable Development Goals’. Sinds 2011 is onze gemeente een Fairtrade gemeente, met een opdracht om aan deze doelen te werken. We blijven Fairtrade gemeente. Net als tal van andere gemeenten sluit onze gemeente zich aan bij de VNG-werkgroep voor mondiale ‘sustainable goals’.