OPEN in de gemeenteraad – verslag van de raadsvergadering van 21 september 2023.
De hele vergadering is hier terug te kijken.

Een tijd van komen en gaan
De vergadering begon met het afscheid van Sigrid Vink, die Driebergen-Rijsenburg heeft verruild voor Rotterdam, waar zij een baan heeft gevonden als lerares. In een niet mis-te-verstane toespraak nam zij afscheid van de gemeenteraad: lang, ben ik op zoek geweest naar een huis in de gemeente waar ik samen met mijn vriend oud zou kunnen worden. Dat laatste is helaas voor een simpele leerkracht basisonderwijs onmogelijk gebleken.

Sigrid’s hele toespraak is hier te vinden.

Aansluitend werd Selina Veenvliet-van Krieken geïnstalleerd als haar opvolger als raadslid. Zij zal zich gaan bezighouden met de onderwerpen binnen het thema Samenleving. Hier stelt Selina zich voor.

Naast Selina mocht onze fractie ook een nieuw commissielid verwelkomen: Martijn Koerhuis. We zijn heel blij dat hij de fractie komt versterken. Lees hier meer over Martijn.

Cameratoezicht Groenhoek Driebergen
In haar eerste vergadering stelde Selina gelijk vragen aan de Burgemeester over het instellen van camera-toezicht bij de Groenhoek in Driebergen.

OPEN waardeert deze daadkracht als de bescherming en de veiligheid van onze inwoners aan de orde is, in dit geval van de mensen die in en om de Groenhoek wonen. Deze daadkracht kent, wat ons betreft, twee kanten: repressie en preventie. Onze vragen zijn

  •   Ziet de burgemeester deze twee kanten van de daadkracht ook, te weten repressie en preventie.
  •   Wat gebeurt er op dit moment mbt preventie in deze wijk?
  •   Op welke manier kunnen we hulp bieden aan gezinnen, jongeren en de buurt als geheel om deze uitwassen overbodig te maken en te voorkomen? 
  •   Heeft het college contact met collega’s uit bijvoorbeeld Utrecht waar ze in bepaalde wijken reeds goede ervaringen hebben opgedaan op preventief vlak? 
  •   Welke rol ziet het college voor de Sociale Dorpsteams op dit terrein?”

In zijn antwoord schetste Burgemeester Naafs dat het cameratoezicht een element is van een breed scala van maatregelen, ook preventieve. Het stelt ons gerust dat er door Sociale Dorpsteams samen met de bewoners concrete acties genomen worden om de leefbaarheid te vergroten in de wijk, maar we willen dit goed blijven volgen komende tijd.
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem contact op met Selina Veenvliet en/of Clemens Festen.

Samen Duurzaam Doen
Het eerste inhoudelijke bespreekstuk van de avond was de Routekaart 2023-2030 van Samen Duurzaam Doen. Deze routekaart is het koersdocument voor de komende jaren op het gebied van duurzaamheid. De ambitie is om in 2030 55% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990.

De toename van extreem weer, met ook de afgelopen zomer voorbeelden te over (overstromingen, extreme hitte, smeltende gletschers, krimpend zee-ijs), maakt de urgentie van dit programma duidelijk. We moeten vooruit blijven gaan en kunnen het ons niet veroorloven achterover te leunen.

Daarom heeft OPEN samen met D66, PvdD en ChristenUnie een amendement aangenomen gekregen om te voorkomen dat we in 2030 moeten constateren dat we het doel nét niet gehaald hebben.

Met het amendement is toegevoegd: (A) Actief te zoeken naar mogelijkheden om te versnellen en tijdig bij te sturen – door extra projecten toe te voegen aan het programma of binnen bestaande projecten de koers te wijzigen – als uit de jaarlijkse monitoring blijkt dat de resultaten achter lopen of dreigen te gaan lopen ten opzichte van de doelstellingen, (B) Waar mogelijk concrete meetbare doelen toe te voegen aan de thema’s en de projecten en (C) de raad jaarlijks op de hoogte te houden van de voortgang
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem contact op met Koos de Bruijn en/of Goof Lindijer.

Leges
De legesverordening is vastgesteld. Dit is vooral een technisch gebeuren, maar het interessante ervan is dat er gezocht gaat worden naar het wegnemen van hobbels voor mensen die duurzame plannen hebben.
Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Marijn Bouwmeester

Aldi
Aan het begin van de raadsvergadering deelde wethouder Jorg mee dat hij contact had gehad met Aldi, over het hoger beroep dat voorligt aan de rechter over hun wens te verhuizen naar de Appelgaard in Driebergen.

In het verleden heeft de Raad al een aantal keer uitgesproken geen instemming te verlenen voor zo’n verhuizing, voordat dit integraal betrokken is bij de ontwikkeling van een centrumvisie voor Driebergen.

Voor OPEN is staat dat argument nog steeds. OPEN wil dat vaart gemaakt wordt met het opstellen van de centrumvisie voor Driebergen. In het kader van die centrumvisie kan ook gesproken worden met Aldi. Zij zijn immers een van de betrokken partijen in het centrum van Driebergen.
Voor meer informatie hierover, neem contact op met Koos de Bruijn