Er is op 8 oktober 2020 een nieuw hoofdstuk aan het dossier relocatie Aldi toegevoegd.

In 2018 was er al een raadsvoorstel om medewerking te verlenen aan de verplaatsing van Aldi van de Traaij naar de Appelgaard. OPEN heeft toen samen met vier andere fracties een amendement ingediend, waarmee besloten werd niet in te stemmen met deze verplaatsing. Dit in afwachting van de vast te stellen centrumvisie en een gevraagd onderzoek naar alternatieve locaties voor de Appelgaard.

Twee maanden na dit besluit heeft Aldi een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van een supermarkt aan diezelfde Appelgaard te Driebergen. Over deze aanvraag werd de raad nu gevraagd een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven. Zo’n verklaring afgeven betekent concreet dat de raad akkoord gaat met verplaatsing naar de Appelgaard.

OPEN gaat niet akkoord en daarom hebben wij, nu zelfs met vijf andere fracties, opnieuw een amendement ingediend. Dit amendement verwoordt goed waarom, voor ons, meewerken aan het initiatief van Aldi ongewenst is.  Zo staat er:

  • “De raad streeft naar een duurzaam en toekomstbestendig centrum van Driebergen. Bij herontwikkeling van de schaarse open plekken in het centrum dient buiten kijf te staan dat de nieuw mogelijk te maken functie de beste invulling is en aansluit bij de toekomstige behoefte aan centrumfuncties en wonen
  • Voor de raad daarbij voorts belangrijk is dat een verplaatsing van een supermarkt een van de grootste structuurveranderingen is in het centrumgebied van Driebergen. Een dergelijke verplaatsing biedt juist kansen om meerdere zwakke punten in het centrumgebied in samenhang aan te pakken, zoals versterking van combinatiebezoek, verbetering van de verkeersafwikkeling, optimalisatie van het bevoorradingsverkeer, kwaliteitsslag in de openbare ruimte en parkeren. Dat betekent dan ook dat deze beslissing niet op zichzelf kan worden bezien.
  • Meewerken aan het initiatief van Aldi zou betekenen dat deze integrale benadering niet meer mogelijk is.”

Aldi heeft reeds aangekondigd gerechtelijke stappen te nemen.