Voor de tweede keer in korte tijd diende de raad zich uit te spreken over plannen ten behoeve van het adres Sterkenburgerlaan 63-65.  Met het vorige raadsvoorstel van 5 maart jl ging OPEN niet akkoord. Een en ander kunt u hier nog teruglezen.

In het nieuwe voorstel wordt er naast de 6 te bouwen dure woningen, óók de reeds bestaande woning (Sterkenburgerlaan 65) gesplitst in twee middeldure huurwoningen. Verder was het nieuwe plan gelijk aan het oude.

Met dit voorstel is OPEN wel akkoord gegaan.

Afwegingen OPEN

Wij zijn blij dat de initiatiefnemer uiteindelijk toch open stond voor een aanpassing, waarmee het plan wat meer in lijn komt met de woonbehoefte en het woonbeleid van deze gemeente. 

Splitsing van woningen wordt nadrukkelijk genoemd in de nieuwe Woonvisie als een alternatief voor bouwen. En voor dit soort alternatieve mogelijkheden heeft OPEN nu net zo nadrukkelijk geijverd bij de totstandkoming van de Woonvisie. Dat dit middel gebruikt wordt, doet ons daarom genoegen.

Voor ons is het erg belangrijk dat de middeldure woningen voor langere tijd beschikbaar blijven voor de middeldure markt. Met de termijn van 15 jaar zijn wij content. 

Verder blijft ook in dit aangepaste voorstel staan: de uitbreiding van het groen en de verbinding die tussen natuurgebieden gemaakt zal worden. Met dit punt waren wij ook de eerste keer al blij. De groenfactor weegt voor ons namelijk zwaar. 

Tot slot zijn de verkeersbewegingen genoemd door omwonenden als punt van zorg. We verwachten niet dat de splitsing van de reeds bestaande woning zal leiden tot een substantieel grotere verkeersdruk ten opzichte van het eerdere plan, waar omwonenden zich in konden vinden. 

Uiteraard zouden wij het liefst zien dat de Woonvisie (oud of nieuw) volledig gevolgd wordt, maar wij erkennen dat dit op deze kernrandlocatie en met de regels die de provincie nu (nog) hanteert moeilijk zal zijn. Wij denken dat dit aangepaste voorstel, waarbij meer recht gedaan wordt aan alle belangen en het vigerende woonbeleid, voor nu het hoogst haalbare is op deze locatie.