In de raadsvergadering van donderdag 10 oktober 2019 heeft OPEN tegen het raadsvoorstel over de Sterkenburgerlaan in Doorn gestemd. In dit voorstel werd de raad gevraagd om ‘ja’ te zeggen tegen een stedenbouwkundig kader dat het mogelijk maakt om 6 villa’s op grote kavels te bouwen buiten de rode contouren, in ruil voor de afbraak van een flinke schuur. 

Als fractie OPEN hebben we op twee manieren naar dit raadsvoorstel gekeken. Ten eerste hebben we onszelf de vraag gesteld: ‘Welke belangen liggen er op tafel, hoe wegen wij deze als fractie tegen elkaar af en toetsen we die aan onze waarden, namelijk sociaal en groen?’ En ten tweede: ‘Is dit raadsvoorstel in lijn met het woonbeleid van de gemeente?’

De belangenafweging

We hebben hier te maken met belangen die heel duidelijk op tafel liggen, zoals dat van de initiatiefnemer, dat z’n weerslag vindt in dit raadsvoorstel. En dat van de omwonenden, die middels een inloopavond over de plannen zijn geïnformeerd, en die zich daarnaast hebben geuit in brieven en mails. De meeste omwonenden zeggen: ‘Wij zijn wel okee met het voorstel zoals het nu voorligt, maar we maken ons wel zorgen over de verkeerssituatie. En daarover maakten we ons trouwens ook al zorgen voordat er sprake was van dit raadsvoorstel. Wij zijn niet tegen huizen in het sociale of middensegment, maar we willen voorkomen dat hier een woonwijk wordt gesticht met een groter aantal huizen, waardoor de verkeerssituatie nog zorgelijker wordt en het karakter van onze woonwijk ingrijpend verandert. De schuur die er nu staat is lelijk en doet geen recht aan de mooie locatie. Als de bestemming niet wijzigt, bestaat er ook kans op toename van de bedrijfsmatige exploitatie en dan kan er ook meer (verkeers)overlast ontstaan. De verkeerssituatie is voor onze fractie een belangrijk aandachtspunt.

Er zijn ook belangen die minder duidelijk op tafel liggen. Allereerst is er het belang van de natuur. Dit raadsvoorstel lijkt daarvoor positief uit te pakken. En dat is iets waar wij, als fractie OPEN, vanuit onze groene waarden, blij van worden.

Dan is er nog een belang, en dat is van de woningzoekenden. De starters, de mensen die al tien jaar op een wachtlijst staan voor een sociale huurwoning en de gezinnen met middeninkomens die een geschikt huis zoeken, maar voor wie er geen betaalbare woning is. Het is niet logisch dat zij bij ieder los initiatief in deze gemeente komen inspreken om te vertellen dat ze nog steeds op zoek zijn naar een huis. Des te belangrijker is het dat we als politiek hun behoeften meewegen. Vanuit de sociale kernwaarden waar wij als OPEN voor staan, weegt het belang van de woningzoekenden zeer zwaar. Iedereen moet in deze gemeente een kans hebben om te wonen op een manier die bij hem of haar past.

Het woonbeleid van de gemeente

Daarover kunnen we eigenlijk heel kort zijn: het voorliggende raadsvoorstel is niet in lijn met de Woonvisie. Er wordt immers volledig afgeweken van de, in de Woonvisie verplicht gestelde percentages voor sociale en middeldure woningbouw. Volgens deze percentages zouden er op deze locatie 2 sociale, 2 middeldure en 2 dure woningen gebouwd moeten worden.

In de Woonvisie staat daarover: ‘Slechts in een bijzonder geval kan door het gemeentebestuur worden afgeweken van bovengenoemde percentages. Uitgangspunt daarbij is dat het accent blijft liggen op de bouw van voldoende sociale en middeldure huur- en koopwoningen. Indien een ontwikkelaar van mening is, dat hier in een specifiek plan van afgeweken moet worden, is het aan de ontwikkelaar om dat specifiek te onderbouwen (in het bijzonder op basis van inzicht in de lokale behoefte).’ Als fractie OPEN zien we wel een onderbouwing door de initiatiefnemer, maar niet op basis van de lokale woonbehoefte.

Als een initiatiefnemer een wijziging van het stedenbouwkundig kader nodig heeft om zijn plannen te realiseren, dan zou je als gemeente ook graag zien dat de initiatiefnemer open staat voor mogelijkheden om zijn plan in lijn te brengen met de woonbehoeften en het woonbeleid van onze gemeente. En dat heeft de fractie OPEN in dit proces te weinig gezien. In het raadsvoorstel staat: ‘De ontwikkelaar heeft ervoor gekozen om af te kopen, omdat hij sociale woningbouw in deze omgeving ruimtelijk niet vindt passen en de economische haalbaarheid ook in het geding zou komen.’ Dit terwijl in de Nota Reserve Woonkwaliteit staat dat afkoop de allerlaatste mogelijk is, en dat college en initiatiefnemer hier in gezamenlijkheid naar de beste oplossing zou moeten zoeken.

We hebben vernomen dat de wethouder, in lijn met de nieuwe Woonvisie, bij de initiatiefnemer heeft aangedragen om tiny houses te overwegen in het nieuwbouwproject. Maar die suggestie is afgeslagen door de initiatiefnemer, met het argument dat dit niet zou passen bij het landelijke karakter.

Kortom, door te kiezen voor zes woningen in een duur segment, wordt voorbijgegaan aan zowel de woonbehoefte als het woonbeleid van onze gemeente. Het belang van de grote groep woningzoekenden, dat voor ons het zwaarste weegt, wordt met het raadsvoorstel in deze vorm niet gediend. Ook het aanbod van de initiatiefnemer, dat hij op 8 oktober 2019 in een brief naar de gemeenteraad heeft gestuurd, om de reeds bestaande woning tijdelijk beschikbaar te stellen voor de middeldure huurmarkt, legt niet voldoende gewicht in de schaal.

Om deze reden heeft de fractie OPEN besloten om tegen dit raadsvoorstel te stemmen.