OPEN is trots op wat de laatste jaren is bereikt

Samen met anderen heeft OPEN zich ingezet voor sociale en groene resultaten zoals:

 • voor mensen met een te laag inkomen heeft onze gemeente heel goed minimabeleid; dit progressieve minimabeleid is in stand gehouden, ondanks de financiële problemen van de gemeente;
 • er is een ‘vroeg-signalering’ geregeld waarmee gemeente, woningcorporatie, nutsbedrijven e.d. voorkomen dat schulden van inwoners uit de hand lopen;
 • voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt bleef onze BIGA-groep (sociale werkvoorziening) in stand;
 • voor jeugd met psychische problemen gaat de proef door met een specialistische praktijkondersteuner bij de huisarts;
 • er is meer aandacht voor de sociale acceptatie en veiligheid van de LHBTI-gemeenschap in onze gemeente;
 • een stevig pleidooi voor de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers uit opvangkampen op de Griekse eilanden; verschillende gemeenten hebben de brief van onze burgemeester aan Den Haag mede ondertekend;
 • de sociale dorpsteams laten alle zorgdisciplines samenwerken aan probleemsituaties om bijtijds kansen te laten keren;
 • onze gemeente stelde kosteloos de benodigde ruimte beschikbaar voor de voedselbank en werkte mee aan een nieuw onderkomen voor De Delerij en de Inloop in Driebergen;
 • er zijn 29 mogelijke woningbouwlocaties aangewezen in de verschillende dorpen; in de komende jaren worden deze ontwikkeld, als woningbouw hier wordt toegestaan;
 • bij de aankoop van gemeentegrond staan woningcorporaties en particuliere wooninitiatieven nu sterker ten opzichte van projectontwikkelaars;
 • in het beleid is er meer aandacht gekomen voor alternatieve en vernieuwende woonvormen, voor inwonersinitiatieven en creatieve oplossingen, zoals bedrijfspanden ombouwen tot woonpand, splitsen van kavels en de hoogte in bouwen;
 • er is geen toestemming verleend aan woningprojecten die onvoldoende sociale huisvesting en middeldure woningen opleveren;
 • de voorbereiding van een lokaal akkoord (“voedselagenda”) voor een meer circulair en duurzaam voedselsysteem, in de hele keten van producent tot consument, waarin bestaande en nieuwe initiatieven op dit gebied elkaar kunnen gaan versterken;
 • met medewerking van onze gemeente heeft de coöperatie Heuvelrug Energie voor de aangesloten leden heel veel zonnepanelen gerealiseerd op de daken van de Binder en de brandweerkazerne van Maarn/Maarsbergen;
 • er is een kwartiermaker aangesteld om een lokaal klimaatakkoord voor te bereiden, dat gedragen zal gaan worden door natuurorganisaties, maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners;
 • binnen de bebouwde kom wordt 30 km/u als nieuwe standaard gehanteerd.