Leerlingenvervoer
Er zijn problemen met het leerlingenvervoer. Zo’n 250 leerlingen die daarvan afhankelijk zijn, zijn na de zomer nog niet zeker van vervoer. Dat leidt tot heel veel onzekerheid bij leerlingen en hun ouders/verzorgers. Daarom hebben wij, samen met enkele fracties, daar vragen over gesteld. Er is grote onduidelijkheid over hoe dit, op korte en lange termijn, opgelost gaat worden. Maar ook waar ouders nu precies voor komen te staan en hoe ver de gemeente moet gaan om.
We hebben nu nog niet alle antwoorden gekregen.

Aanbesteding: gezamenlijke aanbesteding met 22 gemeenten i.s.m. overkoepelende organisatie.
Op 16 april hebben we een RIB (Raad Informatief Brief) gehad. Toen waren die zorgen nog niet bekend.
De oude en nieuwe vervoerder zijn het echter niet eens geworden, i.v.m. de beschikbaarheid van de chauffeurs, dat werd in de loop van mei duidelijk. Daarom is er 6 juni een crisisteam opgericht die nu vol aan de slag is.
Als de gemeente voor vergoeding kan zorgen, kan het hopelijk gaan lukken, weten we van de eerste belronde met ouders. Dit onderwerp wordt snel weer besproken.

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Selina Veenvliet-van Krieken

Mogelijke woningbouw op golfterrein Doorn
Kiezen we voor het behouden van een locatie voor een gezonde sportvereniging of kiezen we voor een groot aantal flexwoningen? Of eigenlijk: we kiezen nog niet, maar starten het haalbaarheidsonderzoek naar die flexwoningen.
OPEN kiest nadrukkelijk voor dat laatste. Wij, en veel andere partijen, hebben onze voorkeur uitgesproken voor flexwoningen. Deze locatie, eigendom van de gemeente, is potentieel geschikt. Uiteraard moet nog blijken of dit ook echt klopt en ecologisch onderzoek, verkeerssituatie en participatie zijn daarbij voor ons zeer belangrijk. Is het golfterrein ecologisch belangrijk of is het slechts een mooi park? De Mariniersweg is smal en heeft geen voetpad. Wat betekent het als daar 88 woningen aan toegevoegd worden en misschien is een andere ontsluiting aan de achterkant van het terrein mogelijk. Het creëren van een autoluw terrein zou zeker helpen. Participatie met omwonenden moet uitgebreid plaatsvinden.
En dan ook met de Doornse Golfclub. Een kleine, maar sociaal betrokken vereniging. Natuurlijk is het zuur als zij hun bijzondere locatie zouden kwijtraken.
Zoals wethouder Ooyevaar vorige week glashelder heeft uitgelegd, is altijd duidelijk geweest dat de Golfclub tijdelijk op deze locatie kon blijven. De overeenkomst uit 2021 is ook duidelijk. We zijn blij om te horen dat de wethouder met de club en de HSI verschillende scenario’s gaat onderzoeken. Overleg met Hoenderdaal Driebergen lijkt ons zeer gewenst.
Resumerend: wij stemmen in met het starten van het haalbaarheidsonderzoek, verlengen van de overeenkomst met de Golfclub voor een jaar en leggen onze standpunten vast in de motie samen met D’66.

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Goof Lindijer of Koos de Bruijn

Henschotermeer
De fractie van OPEN heeft in maart 2024 samen met BVH Lokaal en Partij voor de Dieren ingesproken bij de behandeling van het bestemmingsplan Henschotermeer in de gemeenteraad van Woudenberg. Bezwaren waren gelegen in toenemende druk op de natuur, het oprekken van de dagrecreatie naar meer evenementen en een restaurant, toenemende verkeersdruk en geluidsoverlast voor bewoners van vooral Maarn.
De insprekers waren van mening dat hun inhoudelijke argumenten niet serieus zijn behandeld door de gemeenteraad van Woudenberg. Er is voldoende reden om in beroep te gaan tegen het besluit bij de Raad van State. In een eerdere motie werd gevraagd aan het College van B&W om dat beroep te gaan voeren. In de Raadsvergadering van 13 juni is, vooral op verzoek van het College zelf, een motie ingediend om dat beroep door de Gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug zelf te laten uitvoeren, wel ondersteund door de huisadvocaat van de gemeente. De huisadvocaat ziet voldoende kans voor een kansrijk beroep.
De motie is met 18 stemmen aangenomen van BVH Lokaal, OPEN, Partij voor de Dieren, D’66 en Christenunie.

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Goof Lindijer of Marijn Bouwmeester

Verslag van Marijn Bouwmeester
De hele vergadering is hier terug te kijken.