OPEN in de Raad februari 2024

Verslag van de raadsvergadering van 16 februari 2024
(De hele vergadering is hier terug te kijken.)

Woningbouw Boerenbuurt Leersum
Vanuit OPEN hebben de volgende stemverklaring uitgesproken:
“Ons wordt gevraagd in te stemmen met een verschuiving voor de woningbouw op de Boerenbuurt van het middensegment naar het dure segment. Op onze vraag in de beeldvorming bleek dat de initiatiefnemers een eerste plan hadden voor 13 woningen, maar dat ze gehoord hadden dat op deze plek 9 woningen het maximale waren, gezien de omgeving. De fractie van OPEN betreurt het dat het plan met 13 woningen niet kon worden uitgewerkt omdat dan meer Leersummers zouden zijn geholpen en er waarschijnlijk een net zo mooi plan had kunnen komen. We zijn blij met het plaatselijk initiatief uit Leersum om gezamenlijk tot huisvesting te komen voor een groep senioren en gezien de lange tijd die al door hen is geïnvesteerd, zullen wij nu niet tegenstemmen.”
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem contact op met Marijn Bouwmeester of Goof Lindijer.

Prijsprikkel op restafval
Eerder heeft de raad ingestemd met het invoeren van een prijsprikkel op restafval. OPEN had destijds liever een ambitieuzere prijsprikkel gehad, maar daar was geen politiek draagvlak voor. In het voorstel dat nu voorligt is uitgewerkt dat er een prijsprikkel gaat komen van € 5,- per geleegde restafvalcontainer. Onder aan de streep merk je het financieel voordeel ten opzichte van de huidige situatie als je de restafvalcontainer 7 keer of vaker niet aan de straat zet.

De raad stemde in ruime meerderheid in met deze uitwerking.

Ook een motie van SGP, CDA, OPEN en D66 om de aparte inzameling van luiers verder uit te werken werd aangenomen. Dit is niet van de een op de andere dag geregeld. Dit omdat er nog geen verwerkingscapaciteit is, omdat er gewacht wordt op aanbod. De wethouder gaf aan toch te willen wachten tot de verwerkingscapaciteit er wel is. De indienende partijen willen dat de impasse tussen vraag en aanbod doorbroken wordt.
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem contact op met Goof Lindijer of Koos de Bruijn.

Motie verbod op vuurwerkverkoop en vuurwerkopslag
BVH Lokaal heeft een motie ingediend om een vergunning voor de verkoop van vuurwerk in Driebergen en Doorn niet in behandeling te nemen tot er een evaluatie heeft plaatsgevonden van de gebeurtenissen rond de brand aan de Nijendal/Kleinloolaan in Driebergen.
De burgemeester heeft aangegeven dat hij de tijd wil nemen om de zienswijzen van inwoners rond de vuurwerkopslag af te handelen. En dat hij de uitkomsten van het aanvullend onderzoek van de OmgevingsDienst Regio Utrecht (ODRU) wil afwachten. De inschatting is dat als aan alle wettelijke eisen en de voorwaarden van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is voldaan, dat dan uiterlijk begin mei een vergunning zal moeten worden verleend. OPEN heeft aangegeven dat we graag de verkoop van vuurwerk zouden willen tegenhouden, maar dat dat, wettelijk gezien, niet kan als aan de vergunningsvoorwaarden is voldaan.
Gelet op de reacties trok BVH Lokaal de motie in.

Er was instemming bij de Raad en de Burgemeester met het voorstel van OPEN om een informatie-avond te organiseren waarin we alle aspecten van de volgende nieuwjaarsviering bespreken: van de evaluatie van de brand tot vergunning van de verkoop en de regulering ervan tot cameratoezicht en tot activiteiten voor de inwoners (bv een lichtshow op een aantal locaties).

Wil je meer weten over dit onderwerp, neem contact op met Clemens Festen.

Vierde aanvliegroute naar Schiphol
Onze fractie heeft zich precies een jaar geleden al uitgesproken tegen de voorgenomen vierde aanvliegroute die mogelijk veel gezondheidsschade en overlast kan gaan opleveren boven de hoofden van inwoners in de gemeente en daaromheen. We willen hier graag druk op houden en het standpunt van de gemeente zo duidelijk mogelijk maken. Daarom hadden we een nieuwe motie voorbereid.

Dit is de tekst die Marijn Bouwmeester uitsprak:
“Meer dan 6000 ondertekenaars uit de Utrechtse Heuvelrug bij de petitie van Stop4deroute.
Meer dan 500 ingezonden brieven naar onze raad en naar het college.
Er zijn weinig onderwerpen die mensen zo in beweging brengen als dit onderwerp, de voorgenomen 4e aanvliegroute voor Schiphol.
En terecht: de luchtruimherziening hangt in de lucht, en uit wat de overheid er tot nu toe over publiceert, zoals de luchtvaartnota, blijkt dat zo ongeveer alles gericht blijft op GROEI, groei, groei.
Het is al vaker gebleken dat burgers in de juridische werkelijkheid van hinder en gezondheidsschade zwak blijken te staan tegen zowel de rijksoverheid als Schiphol. GeluidsHinder op papier is niet hetzelfde als hinder in de werkelijkheid. Vliegtuiggeluid op 1800 m hoogte is juridisch gezien misschien geen overlast, maar is dat in de werkelijkheid WEL.
Des te meer reden om ons, samen met andere gemeenten, samen met de provincie sterk te maken tegen de vierde route. Deze vierde route gaat meer klimaatschade, meer geluidshinder en gezondheidsschade aanrichten, omdat het een toename van vliegbewegingen mogelijk maakt. Maar we zijn echt nog lang niet aanbeland in de tijd dat vliegen schoon en geluidloos is!
Afwachten is in dit dossier geen optie, want de besluitvorming onttrekt zich toch al grotendeels aan de inwoners. Dat, terwijl de gevolgen merkbaar gaan zijn boven onze hoofden.
Omdat we alle zeilen bij moeten zetten heeft OPEN een motie voorbereid, samen met D66 en PvdD, waarin we het volgende vragen:

  • Zorg, als Utrechtse Heuvelrug, dat je je duidelijk uitspreekt tegen deze vierde route EN dat je argumenten zo sterk mogelijk zijn.
  • Moedig de provincie aan om OP TIJD te zijn met voorbereidingen voor een juridisch traject. Want die gaat er hoe dan ook komen, en een goed begin is het halve werk.

Luister naar onze inwoners, doe wat je kan.”

Na een uitgebreide discussie met de wethouder, zegde zij toe dat zij de teksten op de gemeentewebsite over dit onderwerp zou aanscherpen, conform de eerder aangenomen motie.
De motie zelf is aangehouden en zal op een later moment alsnog in stemming gebracht om zo de druk op dit dossier te houden.
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem contact op met Marijn Bouwmeester.

Digitale voorleesexpress
Samen met andere een aantal andere fracties heeft OPEN een motie ingediend om 15.000 Euro toe te wijzen aan de bibliotheek Z.O.U.T. Voor continuering van het project “digitale voorleesexpress”. Die motie is met overgrote meerderheid aangenomen. Daar zijn we heel blij mee omdat de voorleesexpress een belangrijke bijdrage geeft aan het bestrijden van laaggeletterdheid en kansengelijkheid voor alle jonge kinderen in onze gemeente.
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem contact op met Selina Veenvliet-van Krieken

What the hek
Zoals bekend is er nu een hek die de doorgang achterlangs Dennenburg blokkeert. Daar zijn we niet blij mee! OPEN is wel blij dat het college in hoger beroep gaat tegen de uitspraak van de rechter dat het hek mag blijven staan.