OPEN in de Raad december 2023

Verslag van de raadsvergadering van 14 december 2023.
(De hele vergadering is hier terug te kijken.)

Bestemmingsplan Scouting Driebergen
In 2016 is door een omwonende een verzoek om handhaving ingediend naar aanleiding van overlast afkomstig van gebruikers van het scoutingterrein. In de hierop volgende handhavingszaak is door de bestuursrechter geoordeeld dat de scouting het gebruik van het terrein als scouting mag voortzetten onder het overgangsrecht, maar de nevenactiviteiten (verhuur aan andere scoutinggroepen, scholen en verenigingen) diende te staken. Gelet op het grote maatschappelijk belang van het voortbestaan van de scouting is besloten om voor het terrein een nieuw bestemmingsplan op te stellen. Door het vaststellen van het bestemmingsplan wordt een passend planologisch kader geschapen voor het gebruik van het terrein en de gebouwen ten behoeve van scouting en bijbehorende nevenactiviteiten.
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem contact op met Goof of Koos

Stedenbouwkundig plan Tuindorpweg Maarn
De initiatiefnemer RV&O planontwikkeling is van plan om op de locatie Tuindorpweg 21-25 in Maarn veertig woningen te ontwikkelen.
De buurt is van mening dat er 1 woonlaag moet verdwijnen (de vierde woonlaag) omdat dit niet zou passen in het dorpse karakter van Maarn. De eigenaar heeft te kennen gegeven dat als dit plan niet wordt goedgekeurd de locatie onder het huidige bestemmingsplan wordt verkocht (=bedrijventerrein). Wij zijn van mening dat het voor het dorp belangrijk is dat er nieuwe woningen worden gerealiseerd. Het is schrijnend dat in deze periode van schaarste op de woningmarkt deze ontwikkeling geen doorgang zou kunnen vinden
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem contact op met Goof of Marijn

Vervolg methodiek duurzame opwek energie
De gemeente Utrechtse Heuvelrug wil (helaas pas) in 2050 klimaatneutraal zijn. Er is om deze doelstelling te realiseren ook grootschalige opwek in het landschap nodig, oftewel “Energie in Landschap”. Er zijn daarom meer zonnevelden nodig. De gemeente heeft het huidige beleid voor zonnevelden en de eerder gehanteerde aanpak geëvalueerd. Op basis hiervan wil het college het beleid verbeteren, voordat er een nieuwe uitvraag wordt gedaan.
We hebben een amendement gesteund ingediend waarin wordt opgeroepen om te kiezen voor de integrale gebiedsgerichte aanpak als voorkeursmethode en eind 2024 de voortgang binnen de gebiedsgerichte aanpak te evalueren. Dit om, indien noodzakelijk om de doelstellingen in 2030 te behalen, alsnog een verbeterde maatschappelijke uitvraag te doen.
U leest hier meer over in de bijlage vergelijking methoden voor duurzame energie opwek

Daarnaast hebben we een amendement ingediend om windenergie toe te voegen aan de methodiek voor opwek van duurzame energie nadat de partijen die in het college zijn vertegenwoordigd tijdens de collegevorming hebben afgesproken dat het college tijdens deze collegeperiode geen activiteiten mag ontwikkelen op het vlak van windenergie. Helaas kon dit amendement niet op voldoende steun rekenen.
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem contact op met Koos

Nota grondbeleid
Het college kiest ervoor om uitsluitende een passief grondbeleid te willen voeren. In de door ons ingebracht amendement dat unaniem is aangenomen door de Raad hebben wij opgeroepen om het college ruimte te geven om het faciliterend grondbeleid op te rekken indien dat behulpzaam is bij het realiseren van door de Raad vastgestelde ruimtelijke of maatschappelijke beleidsdoelen.
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem contact op met Marijn

En tot slot
Tot Raadslid van het jaar is gekozen……… onze eigen Marijn Bouwmeester.