In deze vergaderingen zijn belangrijke besluiten genomen over de dorpsfaciliteiten in Maarn en over de begroting 2024 en verder.

Eerst over dorpsfaciliteiten voor Maarn
In de vergadering hebben we aangegeven dat OPEN blij is met de scenario’s die door het College zijn opgesteld voor de nieuwe faciliteiten voor de scholen, voor de sport en voor wonen in Maarn.

Bij het opstellen van die scenario’s is uitgebreid gebruik gemaakt van de uitkomsten van participatie en van co-creatie. Heel veel inwoners hebben hun zegje kunnen doen. We hebben tot het laatste ogenblik aan toe veel brieven gekregen van voor- en tegenstanders van beide scenario’s. Dat maakte het voor ons duidelijk dat de keuze over nieuwe faciliteiten erg leeft. En eerlijk gezegd maakte dat ook duidelijk dat de inwoners van Maarn het onderling ook niet altijd eens waren.
De planvorming voor die nieuwe faciliteiten loopt al heel erg lang. Te lang mag je misschien wel zeggen. Voor ons was het belangrijk dat we als Raad voor Maarn nu echt komen tot een goede keuze en niet langer moeten aarzelen. Een scenario waarin we recht doen aan allerlei belangen die soms wel met elkaar botsen.
Dat er nieuwe scholen moeten komen is duidelijk. Dat het verstandig is de kinderopvang op een andere plek te zetten dan onder de hoogspanningskabels is helder. Als OPEN vinden wij dat de verkeerscirculatie goed moet lopen en dat dat het beste is geborgd bij het scenario nieuwbouw scholen op huidige locatie. Dat de sporthal renovatie behoeft. Dat het dorpshuis binnen alle mogelijkheden aangepast moet worden en afgestemd op de behoeften van Maarn. Dat Maarn behoefte heeft aan meer – veel meer – kleinere appartementen voor senioren en starters. Dat het scenario niet moet leiden tot onnodige extra investeringen en grote extra kosten voor de gemeente. Allemaal waar.

De fractie OPEN kiest dus voor het scenario met nieuwbouw van de scholen op de locaties Breeschoterlaan en Trompplein. En voor de verplaatsing van de kinderopvang naar de locatie Trompplein. Wij willen op deze twee locaties ook appartementen voor met name senioren en starters laten bouwen. Dat zouden appartementengebouwen moeten zijn met grote nadruk op sociale huur en qua aantal voldoende om de exploitatie van het gehele project haalbaar te maken.
Deze keuze van OPEN voor nieuwbouw van de scholen op locatie is feitelijk ook de keuze van de Raad geworden!

Wij gaan ervan uit dat na de keuze voor dit scenario een verdere uitwerking van de plannen zal plaatsvinden. En dat bij die uitwerking de inwoners en omwonenden opnieuw kunnen participeren. En dat er bij die uitwerking rekening wordt gehouden met de punten die wij als OPEN heel belangrijk vinden en die we ook hebben ingebracht in de discussie.

We hebben verder in de bespreking ook ingebracht dat het voor ons bespreekbaar is en zelfs wenselijk om aan de Planetenbaan extra woningen/appartementen te bouwen: we kennen allemaal inmiddels de kreet een “straatje erbij” in de kernrandzone. Dat staat in beginsel los van het besluit over de dorpsfaciliteiten in Maarn, maar het is wel een belangrijk punt voor de vitaliteit van het dorp Maarn.
Nadere informatie te krijgen bij Clemens Festen

En nu over de begroting 2024-2027
De begroting is met onzekerheid omgeven vanwege de wisselende geluiden over de bijdragen die we als gemeente krijgen uit het zogenoemde gemeentefonds. De eerste twee jaar kunnen we als gemeente nog redelijk doorkomen, maar de volgende twee jaar gaat onze gemeente diep in de min: twee “ravijnjaren”. Dat betekent dus dat we heel voorzichtig moeten zijn met grote uitgaven.

Zoals gebruikelijk waren er veel amendementen en moties rond de begroting. Ook OPEN liet zich hierbij niet onbetuigd. Hieronder een overzicht van de belangrijkste punten.

Amendement Mobiliteit
Open wil samen met D66 investeren om leefbaarheid en verkeersveiligheid te verhogen. Dat wilden we met name omdat het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) al te lang op zich laat wachten. Wij vinden dat onverantwoord en willen nu al prioriteiten stellen welke onveilige situaties we nu al willen aanpakken. We hebben voorbeelden gegeven, maar in de discussie bleek dat ook andere partijen mee wilden met onze aanpak. We moeten dus versneld prioriteiten stellen welke situaties het eerste aangepakt zouden moeten worden. Daarvoor is 500.000 Euro beschikbaar gekomen mede omdat ook BVH Lokaal en Partij voor de Dieren ons voorstel mede indienden. Omdat het investeringen zijn, is de jaarlijkse last in de exploitatie relatief beperkt en bovendien gaat het om onderwerpen die anders in het GVVP een of twee jaar later toch opgepakt zouden worden. We zijn als OPEN heel blij met dit resultaat en betrekken onze inwoners graag bij het prioriteren welke verkeerssituaties het eerst moeten worden aangepakt!!
Nadere informatie te krijgen bij Koos de Bruin

Meer geld voor activiteiten van kunst en cultuur
Om achterstanden en onrecht te herstellen gaat het niet alleen om goed onderwijs, om goede huisvestingen en andere publieke voorzieningen, maar ook om cultuureducatie op scholen in de muziek en in de musea. Dat is de mening van jazztrompettist Wynton Marsalis. Hij heeft hier gisteren in Rotterdam een lezing over gegeven. En in 2009 heeft hij ter gelegenheid van de inauguratie van Obama gespeeld.
Als OPEN onderschrijven we die opvatting van harte! We hebben voorgesteld om 45.000 euro per jaar meer beschikbaar te stellen voor activiteiten in kunst en cultuur. Het CDA diende mede in. Na enige discussie bleek dat een ruime meerderheid van de Raad ons voorstel steunde.
Het is nu aan het veld, en dat zijn de jongeren, de scholen, de cultuurcoach etc. om initiatieven voor activiteiten te nemen en uit te werken.
Nadere informatie te krijgen bij Clemens Festen

Ozb
De VVD wilde ondanks de opdoemende ravijnjaren nu toch al 800.000 Euro “teruggeven” aan de inwoners door de OZB veel minder te verhogen dan de inflatie. Daar was gelukkig een meerderheid van de Raad tegen. Er was een tweede voorstel en dat kwam van de BVH Lokaal. Zij wilden de OZB met 400.000 Euro minder verhogen. Ons raadslid Karel de Wit heeft uitgebreid geprobeerd dit tegen te gaan. Zijn argumenten waren onder meer: we geven geld terug aan de inwoners met eigen huizen en hoe duurder een huis hoe meer een eigenaar terugkrijgt. En de huiseigenaren zijn zeker niet de armste van onze inwoners. De verhuurders winnen wellicht ook iets maar de kans op een huurverlaging is zo ongeveer nihil.
En het is natuurlijk vreemd om als je als gemeente een schuld hebt van dadelijk meer dan 100% (!!) dat je dan voorafgaand aan de ravijnjaren niet de schuld terugbrengt in omvang.
De wethouder adviseerde negatief ook al omdat de raadsbrede afspraken waren dat de OZB met de inflatie zouden worden verhoogd. De Raad nam het voorstel van BVH Lokaal uiteindelijk wel aan. OPEN stemde tegen!
Nadere informatie bij Karel de Wit

Onderzoek naar hoogspanningsleidingen onder de grond.
Er werd gevraagd om een onderzoek naar de mogelijkheden en tracés om de hoogspanningsleidingen in Maarn en Driebergen ondergronds te maken. Ondanks subsidie van provincie en Stedin, zouden de kosten zo’n 80.000 euro bedragen. De verwachting is dat het onder de grond brengen tot zo’n 8 miljoen euro zou gaan kosten. Wellicht dat er wel meer huizenbouw mogelijk zou zijn, maar dat was niet heel duidelijk. De fractie OPEN heeft verdeeld gestemd. Uiteindelijk is dit voorstel van D66 en ChristenUnie aangenomen.
Nadere informatie bij Koos de Bruin

Besluit over de “geamendeerde” begroting
En toen kwam de “geamendeerde” begroting in stemming. Die begroting is weliswaar aangenomen, maar OPEN heeft tegengestemd met een stemverklaring. Wij vinden het namelijk onterecht dat de verlaging van de OZB terecht komt bij de “rijken” en dat het probleem van de schulden van onze gemeente groter wordt.

Verslag van Clemens Festen