Op 3 juli stemde de raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug met een ruime meerderheid in met de (geamendeerde) omgevingsvisie.

In haar stemverklaring gaf fractievoorzitter Marijn Bouwmeester een toelichting op de totstandkoming van de omgevingsvisie en de inzet van OPEN daarin.

Voorzitter,

Hij ligt er: een omgevingsvisie. Er is hard gewerkt in de aanloop en richting de definitieve besluitvorming zoals die er nu ligt. Dank aan iedereen, inwoners, organisaties, medewerkers van de gemeente, en ook aan de andere fracties met wie we veel hebben samengewerkt. We hopen ook dat er brede steun is in de raad en we zijn blij dat we collectief gezocht hebben naar wat ons bindt. 

OPEN was vanaf het begin duidelijk: de concept-visie die er lag was ons te mager. We misten oriëntatiepunten, echte toekomstbestendigheid. We willen aan een gemeente bouwen die klaar is voor de grote veranderingen die we nu al merken, zoals klimaatverandering, maar ook aan een gemeente die een fijn thuis is voor iedereen. 

Daarom zijn we blij dat we op het gebied van fiets, voetgangers, OV, voedsel, biodiversiteit, toekomstbestendige economie en niet te vergeten vitaliteit, voorzieningen en wonen, méér richting hebben kunnen geven. 

We zijn blij dat deze visie brede steun in de Raad heeft. Hij draagt bij aan een gemeente waar OPEN voor staat. Wij staan voor een sociale en groene gemeente waar we onze ogen niet sluiten voor de rest van de wereld, en doen wat we kunnen om die beter te maken. 

===

Eerdere bericht begin juni:

Afgelopen donderdag 1 juni was het eerste moment van de waarheid voor de omgevingsvisie: over de vele wijzigingsvoorstellen die wij hadden ingediend hebben we gestemd. Tot onze blijdschap hebben we voor al onze voorstellen (op één na) steun gekregen. Op 3 juli is het tweede moment van de waarheid: dan stemmen we over het gewijzigde geheel.

Een paar ‘succesjes’ eruit gelicht:

  • We hebben -zelfs van de SGP- steun gekregen voor ons voorstel voor duurzame en lokale voedselproductie, een mooie opmaat voor een lokale voedselagenda waar we graag naartoe zouden willen.
  • De verschillende amendementen over mobiliteit, die de opmaat vormen voor het aanstaande verkeersbeleid, hebben het ook gehaald:  Fietser en voetgangers centraal, oversteekplaatsen, busverbindingen, de Donderbergrotonde, station Maarn/Maarsbegen
  • Op woningbouw hebben ingezet op het vasthouden aan de snelheid/noodzaak van onze woningbouwopgave.  Dat hebben we kunnen doen via een gezamenlijke definitie van vitaliteit, dat als uitgangspunt zal dienen bij bepalen van hoeveelheden woningbouw. 
  • Daarnaast heeft de raad in meerderheid ja gezegd tegen het amendement dat wij mede indienden met het CDA over noodzaak van sociale woningbouw én de optie om buiten de rode contouren te gaan bouwen (onder strikte voorwaarden). Maar ook om de woningbouwopgave jaarlijks te monitoren. 
  • Op energie hebben we de ambitie om per 2030 0,088 TWh aan duurzame energie op te wekken in onze gemeente (de zogenaamde RES-ambitie) weten te behouden. Ook is het gelukt in de omgevingsvisie meer energieopwektechnieken als optie te houden, dan enkel zonne-energie.
  • Ook hebben we forser ingezet op een toekomstbestendige economie
  • En op biodiversiteit hebben we ook een prachtig en breed gesteund amendement ingediend, nadat het college al eerder onze suggesties had overgenomen. 

Dit zijn ze nog niet eens allemaal, als je het nog eens wilt nalezen/nakijken, dan kan dat op: https://heuvelrug.notubiz.nl/vergadering/1068952/Gemeenteraad%2001-06-2023 

De meeste wijzigingen hebben we gelukkig met andere partijen voorgesteld, en konden rekenen op heel brede steun. Dat is voor ons ook belangrijk, want deze visie ligt er tot 2040. 

Al met al zijn we blij dat we weer wat meer visie in de omgevingsvisie hebben gekregen. Het leek er namelijk even op dat het vooral een visie zou worden waarin geen keuzes werden gemaakt. We wachten 3 juli in spanning af, tot er wordt gestemd over het geheel!

Hieronder is de tekst te vinden van ons eerder uitgesproken oordeel over de omgevingsvisie. Alle informatie over dit raadsvoorstel is te vinden op: https://heuvelrug.notubiz.nl/modules/4/Raadsvoorstellen/800599

==

Op 6 april jl. spraken Marijn Bouwmeester en Koos de Bruijn het volgende oordeel uit:

Voorzitter:

Hoe moet onze gemeente er tussen en nu en 20 jaar uit gaan zien? Dat zijn keuzes waar wij nu de basis voor leggen, in deze omgevingsvisie. In de aanloop naar deze omgevingsvisie zijn veel inwoners en organisaties betrokken. Het is een groot traject geweest, dank aan iedereen die heeft bijgedragen, alle ambtenaren en alle inwoners die betrokken zijn geweest.

Een belangrijke groep die in het hele participatietraject minder heeft deelgenomen, zijn onze jongere generaties. En laat dat nou net de groep zijn die het straks moet doen met hoe wij onze gemeente achterlaten. Voor OPEN is dat het belangrijkste uitgangspunt: voor onze toekomstige generaties moeten we een wereld in het groot en een gemeente in het klein achterlaten waar we goed kunnen samenleven en waar we voorbereid zijn op de grote veranderingen die gaan komen, en dan noem ik klimaatverandering in het bijzonder. Als wij ons in het hier en nu onvoldoende voorbereiden op de veranderingen die gaan komen, verliezen we alle grip en zadelen we generaties na ons met een torenhoge rekening. Die rekening is bijna niet op te brengen en soms ben ik bang dat het al te laat is.

Daarom zijn wij als OPEN voor een visie die echt een visie is. En dat is precies wat wij missen in de huidige omgevingsvisie, die soms meer leest als een beschrijving van hoe het nu is en soms meer voelt als een document waarin we zo min mogelijk keuzes maken. Wij denken dat er op te veel plekken in deze visie te weinig keuzes worden gemaakt, net als de commissie MER.

Het college heeft wat ons betreft te weinig lef getoond en dat doet ook geen recht aan de vele, vele bijdragen die zijn geleverd in het hele traject vooraf. Die moet je serieus nemen, én je moet ook durven onderbouwen en uitspreken waarom je soms andere keuzes maakt. Voor ons is de visie zoals hij er nu ligt niet voldoende. Net als SGP vinden we dat we nog goed moeten kijken naar

We zijn blij dat het college een aantal zaken die wij als OPEN hebben opgemerkt, meteen heeft aangepast, bijvoorbeeld het gebruik van het woord allochtonen (al gaat dat wat ons betreft zeker niet ver genoeg) en ook het iets beter verankeren van biodiversiteit op diverse plekken. Ook daar hebben wij nog voorstellen voor in de maak.

Wij als OPEN maken de keuzes voor de toekomst: groen én sociaal. Voor voldoende sociale woningbouw, voor goede zorg en voor echte duurzame keuzes voor de toekomst.

Daarom denken wij na over een Generatietoets waar jongeren een serieuzere plek krijgen, maar stellen meer aanpassingen voor, op o.a. klimaatadaptatie. Een aantal daarvan doen al de ronde, een aantal hebben wij nog klaarliggen. Op een aantal willen we wat dieper ingaan.

Op woningbouw  zien we dat het college de ambitie ten opzichte van het eerdere document eruit is gehaald. Terwijl we wéten dat veel mensen die hier werken, bijvoorbeeld als leraar of als verzorgende, nu geen enkele kans hebben om in deze gemeente te komen en soms ook blijven wonen. Terwijl we wéten dat we ons voor moeten bereiden op de dubbele vergrijzing die in onze gemeente (meer ouderen, die ook nog eens gemiddeld ouder worden) de komende jaren alleen maar meer wordt. En we weten dat de landelijke woningcrisis niet stopt bij de gemeentegrens. We hebben woningen nodig, in de hoogte of in de breedte, dat moeten we samen uitzoeken in de woonvisie, maar vast staat dat we woningen nodig hebben om en gezonde dorpen te hebben waar we basisscholen, een bibliotheek, verenigingen en levendige dorpscentra hebben.

Daarom doen we samen met de VVD, D66 en SGP een voorstel om vaart te houden in de woningbouwopgave. Waarbij het uitgangspunt is: evenwichtige bevolkingsopbouw en een goed voorzieningenniveau. Wij denken dat dit meer richting geeft en werken graag mee aan de verfijning ervan.

Daarom: kies ook voor banen voor de toekomst en geef daar ruimte aan, dat is het voorstel wat we samen voor

Een omgevingsvisie moet zich ook richten op hoe we samenleven. Hoe wij onze ruimte inrichten heeft namelijk heel veel effect op hoe wij door de ruimte bewegen en elkaar ontmoeten. Wij zeggen: zorg ervoor dat onze dorpen plekken zijn waar mensen elkaar ontmoeten en kunnen ondersteunen, met bibliotheken, waar levendige centra zijn, en onze ruimte daarvoor is ingericht. Maar ook ruimte voor zorg.

Op landbouw lijkt het in het voorstel van het college alsof we maar een beetje gaan afwachten. Wij zeggen: zorg dat je een visie hebt. Daartoe hebben wij een AM in voorstel dat meer richting geeft en zich meer richt op lokale en duurzame voedselproductie.

Op natuur zien we best veel terug en we hoorden dat het college daar ook trots op is, maar we zien nog te weinig keuzes over hoe we de groeiende recreatiestroom in goede banen gaan leiden en dat we een aantal belangrijke, echt kwetsbare gebieden beter moeten beschermen.

—- Koos gaat verder:

Op mobiliteit zien we een goede insteek terugkomen. Meer oog voor leefbaarheid en kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fietsers en wandelaars. Toch missen we ook een aantal aandachtspunten, waar ook al eerdere besluiten over zijn genomen. Zoals  het uitgangspunt ‘30 is het nieuwe 50’.

Op sommige plekken is het echt zaak dat niet vanuit het bestaande, maar vanuit het ideaal naar de situatie gekeken wordt. En het ideaal is dan dat voetgangers en fietsers zich veilig kunnen verplaatsen, om zo de menselijke maat terug te brengen in de openbare ruimte, volgens wat wel het 15-minuten principe wordt genoemd. En dat de ruimte voor de auto daarop aangepast wordt.

Een ander punt is de toerit naar de A12 in Maarn. Wij zien meer in een integrale benadering van de vierhoek N225, N227, N226 en Tuindorperweg om de veiligheid, leefbaarheid en ontsluiting zo goed mogelijk aan te vliegen. Het zou kunnen dat een aansluiting op de A12 richting Arnhem in Maarn daarbij hoort, maar niet als startdoel. Dit betekent niet het vooruitschuiven van een probleem. Doel moet zijn dat de integrale oplossing in 2040 gerealiseerd is.

Op energie is het mooi dat met het laatste memo van het college de balans teruggebracht is in de Omgevingsvisie, door het niet alleen over zon te hebben, maar algemener over grootschalige opwek . We zullen de komende jaren echt meters moeten maken om de huidige RES-ambitie te realiseren. Daarbij kunnen we ons wat OPEN betreft geen enge benadering permitteren. We zullen EN moeten besparen EN inzetten op zon op dak EN inzetten op grootschalige opwek.