Op 9 februari nam de gemeenteraad weer een aantal belangrijke besluiten. De fractie vertelt je graag over waar we ons voor hebben ingezet.

Op de website van de gemeente kun je zien waar we allemaal over hebben gesproken.

DoeMaarnMee: co-creatie.. en door!
De discussie over maatschappelijke voorzieningen voor Maarn loopt al vele jaren. Dan hebben we het over voorzieningen als scholen, kinderopvang, dorpshuis, sporthal en bibliotheek, maar ook over woningen. Na een superlang traject zijn we zover gekomen als we nu zijn. De laatste periode van dat lange traject is besteed aan “co-creatie”, een in onze gemeente echt nieuwe manier van ontwikkelen van een groot bouwplan.

In co-creatie ontstaat een gezamenlijk verhaal door verbinding tussen betrokkenen en door de energie die iedereen in het proces stopt. En dat er veel energie in dit proces is gestopt door de inwoners van Maarn en door de ondersteuners van het proces, dat is wel duidelijk. Dat waarderen we als fractie OPEN zeer!

Medio 2022 is de projectorganisatie voor de co-creatie opgevolgd door een werkgroep met mensen uit Maarn. De uitkomsten van het proces van co-creatie zijn door die werkgroep besproken met de inwoners.

Voor ons is het duidelijk: wij willen zowel recht doen aan de grote inspanningen die in het proces van co-creatie zijn gestopt, als ook recht doen aan de vele signalen die van de inwoners van de Planetenbaan kwamen. Daarom hebben we meegewerkt aan het breed gedragen amendement op het raadsbesluit zoals vanavond voorligt: werk twee scenario’s uit.

Voor OPEN zijn een aantal zaken verder nog belangrijk: wij vinden betaalbare woningen essentieel. Gelukkig is dat ook overeind blijven staan in het besluit. Ten tweede: er moet snelheid in het proces blijven, dus wij hopen dat de scenario’s rond de zomer duidelijk zijn, zodat we daarna kunnen besluiten.
Vragen over dit onderwerp? Clemens Festen houdt zich hiermee bezig.

===

Geen uitbreiding Landelijke Eenheid op de sportvelden
OPEN ondersteunt het standpunt van het college om niet mee te werken aan het principeverzoek van de Landelijke Eenheid om uit te gaan breiden. Het is volgens OPEN goed onderzocht door het college en de conclusie dat het kansloos is, is goed te begrijpen. OPEN heeft vanaf het begin aangegeven niet enthousiast te zijn over deze mogelijke ontwikkeling.

Allereerst omdat wij meteen grote zorgen hadden over de verenigingen waar vele vrijwilligers soms al van generatie op generatie met hart en ziel aan werken. Dit heeft echt geleid tot grote onrust en bovendien zien we ook dat er eigenlijk geen goede alternatieven zijn. Zulke onrust leidt af van waar verenigingen voor zijn bedoeld en bovendien is een groot deel nog herstellende van de zeer ingrijpende coronatijd.

Ten tweede heeft OPEN zorgen over het ruimtebeslag en de knelpunten op mobiliteit. Meer ruimte voor kantoren betekent ook: minder ruimte voor wonen en minder ruimte voor natuur. En daar zijn we het allemaal over eens: dat zijn de grootste opgaven die wij hebben.

Als laatste: Wij denken dat het goed is dat de toch al zeer beperkte ambtelijke capaciteit, weer uit kan gaan naar andere opgaven die we als gemeente nog belangrijker vinden, zoals woningbouw en verduurzaming.

Laat er geen misverstand over bestaan: de politie en de landelijke eenheid hebben een ongelofelijk belangrijke rol en functie in onze maatschappij. Natuurlijk is daar wel een plek voor, maar niet op de manier zoals dat nu is voorgesteld. We hebben begrepen dat er goed is samengewerkt tussen de initiatiefnemer en de gemeente. Maar wij denken dat het plan zoals het er lag geen goed plan was en denken dat er geen andere conclusie mogelijk was dan deze.
Vragen over dit onderwerp? Hans Waaldijk en Marijn Bouwmeester zijn hiermee bezig.

===

Verkiezingsborden
Omdat OPEN niet gelukkig was met het besluit van de burgemeester voor de verkiezingen van 15 maart 2023 (Provinciale Staten en Waterschappen) geen verkiezingsborden te laten plaatsen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, hadden we samen met D66 een motie voorbereid die het college verzocht om in ieder dorp toch minimaal 1 verkiezingsbord te plaatsen.

Helaas kregen we de handen van de rest van de raad hier niet voor op elkaar.
Vragen over dit onderwerp? Het bestuur van OPEN houdt zich verder bezig met de voorbereidingen op de verkiezingen

==

Motoroverlast Amerongen
Al jaren wordt in Amerongen een steeds verder toenemende overlast van motoren ervaren, die in het weekend vaak in grote groepen over de lekdijk tussen Wijk bij Duurstede en door het oude dorp van Amerongen rijden. Met name in het dorp gaat deze drukte en het vele lawaai ten koste van de leefbaarheid.

In 2021 werd een pilot aangekondigd om de lekdijk af te sluiten voor motoren. Tot dusverre heeft deze echter nog steeds niet plaatsgevonden.

Daarom heeft OPEN samen met D66, ChristenUnie, BVHLokaal en PvdD een motie opgesteld om hier nogmaals om te vragen. En om, als Wijk bij Duurstede daar niet aan mee wil werken – waar het tot dusverre helaas alle schijn van heeft – als gemeente Utrechtse Heuvelrug eenzijdig maatregelen te nemen om de leefbaarheid in Amerongen te verbeteren.

Gelukkig kon de motie op ruime steun in de raad rekenen.
Vragen over dit onderwerp? Koos de Bruijn houdt zich hiermee bezig

==

Laat rust en natuur niet vervliegen- stop de vierde aanvliegroute
OPEN sociaal en groen maakt zich zorgen over mogelijke toename van vliegtuighinder en vervuiling door de mogelijke vierde aanvliegroute waarbij vliegtuigen boven onze gemeente veel lager dreigen over te gaan vliegen. Wij maken ons ook zorgen dat het belang van de inwoners van onze gemeente en mogelijke andere gedupeerde gemeenten nog niet voldoende is geborgd.

Zolang de luchtvaartlobby nog zinspeelt op verdere groei blijft het nodig om ons uit te spreken tegen verdere groei van de luchtvaart. Initiatieven zoals Stop4deroute zijn daarom heel goed om zoveel mogelijk mensen te mobiliseren.

Wij hebben in goede onderlinge samenwerking met de indieners (D66, PvdD en BVHLokaal) deze motie kunnen opstellen. Er staat in centraal dat onze inwoners goed geïnformeerd moeten worden en dat wij de samenwerking zoeken met andere gemeenten om onze belangen te bundelen.
Vragen over dit onderwerp? Marijn Bouwmeester houdt zich hiermee bezig

===

Maatwerk en communicatie rond armoede|
Het zal niemand ontgaan zijn dat de prijzen van energie en boodschappen enorm gestegen zijn het afgelopen jaar. Daardoor komen veel mensen in de problemen. Steeds meer inwoners komen voor de keuze te staan tussen eten of de verwarming. Er zijn inmiddels verschillende regelingen hiervoor in het leven geroepen, maar dat betekent niet dat iedereen even goed bereikt wordt.

Daarom heeft OPEN de gemeente opgeroepen een plan van aanpak voor communicatie op te stellen over maatwerk voor ondersteuning bij armoede. En om op basis van dat plan inwoners met armoede-problematiek actief te benaderen met de mogelijkheden van maatwerk voor hulp.

Het college is gevraagd om voor 15 maart 2023 met dit plan aanpak te komen.

De motie kon op steun van de rest van de raad rekenen.
Vragen over dit onderwerp? Sigrid Vink en Clemens Festen houden zich hiermee bezig

==

Hoogspanningslijnen verplaatsen?
Bij de behandeling van het voorstel van DoeMaarnMee werd duidelijk dat de hoogspanningslijnen in Maarn een belemmering vormen voor woningbouw en de plaatsing van scholen. Daarop kwam ChristenUnie-voorman Zoutewelle met de suggestie om te onderzoeken of het mogelijk is deze hoogspanningslijnen te verplaatsen naar onder de grond of elders.

Een interessant idee voor de hele gemeente! Samen met CU, D66, VVD en BVHLokaal diende OPEN daarom een motie mede in.

Op basis van het haalbaarheidsonderzoek kan de gemeente op zoek naar de benodigde middelen. Het zou gaan om een forse investering, dus dat bedrag bij elkaar krijgen zal nog een flinke kluif opleveren.
Vragen over dit onderwerp? Koos de Bruijn houdt zich hiermee bezig