Tijdens de raadsvergadering van 19 december uitgesproken door Koos de Bruin:

In het boek Zes Graden, schets Mark Lynas de gevolgen van business-as-usual:
Met het huidige ‘business-as-usual’-traject kunnen we al in het begin van de jaren dertig de +2°C tegemoet zien, rond het midden van de eeuw +3°C en ongeveer tegen 2075 de +4°C. Als we pech hebben (zoals het ontdooien van de permafrost in het noordpoolgebied of de ineenstorting van de tropische regenwouden) zouden we tegen het einde van de eeuw op +5°C of zelfs +6°C kunnen zitten. Alleen als de politici zich serieus en vastberaden inzetten om de doelstellingen van Parijs te verwezenlijken kunnen we de +2°C nog steeds uitstellen tot het einde van de eeuw, en voorkomen dat het ooit tot de +3°C of hoger zal komen.

Als we niks doen, dan denderen we voort op wat VN-secretaris generaal Gutierres in aanloop naar de laatste Klimaattop treffend noemde de ‘highway to climate hell’.

Zonnevelden zijn dan uiteraard niet genoeg. We moeten én investeren in duurzame opwek (wat OPEN betreft ook zon op dak én windenergie) én op energiebesparing.

Daarom wil OPEN zonder uitstel op weg naar een energie-neutrale gemeente. Daarvoor is besparing nodig, maar ook duurzame productie. Wat OPEN betreft moeten alle realistische mogelijkheden worden benut. En aangezien windenergie politiek taboe is verklaard, zal de duurzame energieopwek in onze gemeente uit zon moeten komen.

Daarom is OPEN blij dat nu twee concrete initiatieven voor zonnevelden aan de raad voorliggen. Dat wil zeggen: we stellen het stedenbouwkundige kader vast voor de zonnevelden in Overberg en aan de Amerongerwetering.

Deze projecten zijn vorig jaar geselecteerd op basis van een afwegingskader, waarin landschappelijke inpassing zwaar woog.

Qua financiële participatie liggen in beide voorstellen – naast de wettelijke planschaderegeling – een aantal regelingen voor omwonenden en de omgeving voor. Variërend van zonnestroom, tot een Omgevingsfonds, dat tot doel heeft een deel van de opbrengsten van het zonneveld in te zetten ten behoeve van de omgeving.

Wat OPEN betreft verdient het de voorkeur dat openbaar is wat het Omgevingsfonds straks te besteden heeft. Daarom dienen we samen met D66 hierover een motie is (deze is aangenomen).

In het raadsvoorstel staat dat het werkingsgebied van het Omgevingsfonds de oude gemeente Amerongen is. Wij gaan mee in het (aangenomen) voorstel van BVH om het Omgevingsfonds op te splitsen. Dat maakt het makkelijker om in de nabijheid van de zonnevelden projecten te realiseren in Overberg, maar bijvoorbeeld ook in Leersum, waar de Amerongerwetering in uitkomt.

Daarnaast zijn er zorgen over PFAS in de nabijheid van kwetsbare natuur. Omdat er tegenwoordig PFAS-vrije panelen bestaan, zouden we graag zien dat de gemeente er in de te verlenen vergunning voor zorgt dat deze PFAS-vrije-panelen in beide zonnevelden worden toegepast. Ook hiervoor dienen we samen met D66 en ChristenUnie een motie in (deze motie is aangenomen).

Specifiek m.b.t. Overberg staat in het raadsvoorstel:

Het landschappelijk inpassingplan, de onderzoeken en de ruimtelijk onderbouwing zijn beoordeeld aan de omgevingstafel. Het initiatief wordt planologisch haalbaar geacht, mits men ook ontheffing van de Wet Natuurbescherming verkrijgt.

Ik vertrouw erop dat de Provincie – hier het bevoegd gezag – hier een zorgvuldig besluit over neemt. Zoals ook in het raadsvoorstel staat is het risico hiervan voor de initiatiefnemer.

Wat OPEN betreft kunnen, met inachtneming van bovenstaande, beide voorstellen verder met hun vergunning aanvraag.

Ten slotte nog een opmerking naar de toekomst. We herkennen kritiek op het huidige traject, dat de voorstellen niet vanuit de samenleving tot stand zijn gekomen. Voor de volgende uitvraag voor zonne-energie zouden we graag zien, dat initiatieven uit de samenleving een volwaardige kans krijgen. Want bij de energie-transitie hebben we met elkaar te maken. Een motie hierover is aangenomen.