Hans Waaldijk sprak over OPEN’s visie op het raadsbrede akkoord. Dit deed hij tijdens het debat op 25 mei 2022. Thema’s als wonen en verduurzaming kwamen voorbij, maar ook armoedebestrijding en duurzame mobiliteit. Lees de hele toespraak hieronder:

Voorzitter,

Vanavond zetten we een volgende stap in het bestuur van onze mooie gemeente na de gemeenteraadsverkiezingen met een mooie opkomst en onderhandelingen over een raadsbreed programma. Vanavond benoemen we het nieuwe college en wat we er politiek ook allemaal van vinden, dat is een feestelijk feit. OPEN vindt het mooi dat er mensen zijn die verantwoordelijkheid willen nemen voor het bestuur van deze gemeente. Later meer daarover.

Voor ons ligt het raadsbrede akkoord.

En dat raadsbrede akkoord dat begint met gedeelde bestuurlijke waarden. Het is heel mooi dat we na twee periodes waarin we raadsbrede afspraken hebben kunnen maken nu ook gezamenlijke waarden neerleggen over hoe wij deze gemeente vanuit gemeenteraad en bestuur gezamenlijk willen besturen. Belangrijk is daarbij voor OPEN dat in het raadsbrede programma staat dat inwoners inspraak hebben. En niet alleen voor de inwoners die makkelijk hun weg vinden naar die inspraak en die makkelijk voor hun belangen opkomen, maar dat we juist ook gaan opkomen voor hen die dat ingewikkelder vinden. Omdat ze in een kwetsbare positie zitten. Of omdat ze het geld niet hebben of om wat voor reden dan ook niet zo makkelijk kunnen aansluiten bij dat openbaar bestuur en het gesprek daarover. Voor ons is de kern: Iedereen doet mee. Wij vinden het heel fijn dat dat in de kernwaarde van dit raadsbrede akkoord is opgeschreven en ongetwijfeld zullen we in de praktijk nog gaan ondervinden hoe lastig dat soms is.

Wat betreft de inhoud zijn er twee overstijgende thema’s: 1) die van de financiën en 2) die over de duurzame groei. Het is goed dat we afspraken gemaakt hebben over de OZB, dat voorkomt een hoop debat. We moeten ons wel realiseren dat wanneer de financiële situatie van de gemeente dermate ingewikkeld wordt, of omdat er vanuit Den Haag of om wat voor andere ontwikkeling dan ook problemen op ons afkomen, dat dat kan betekenen dat we elkaar nog een keer moeten spreken op dit thema.

Ook is het goed dat we afspraken hebben gemaakt over duurzame groei. Misschien staat het niet heel concreet beschreven, maar dat we samen willen nadenken over de ontwikkelingen die nodig zijn voor onze inwoners, onze toekomstige inwoners, maar ook over milieu en natuurbehoud, dat stemt tot tevredenheid.

Vervolgens zijn er natuurlijk de inhoudelijke thema’s. OPEN is heel blij dat wonen een prioriteit is en dat daarover in het programma staat en ik citeer: ‘een actievere rol van de gemeente bij het aanjagen van sociale en betaalbare woningbouw en levensloopbestendige woningen’. Dit is voor ons essentieel en wij kijken ernaar uit om samen met het college de paragraaf wonen invulling te geven vanuit de belangen van alle inwoners van deze gemeente

Een ander belangrijk thema voor ons is mobiliteit. Ondanks dat dit wellicht wat voorzichtig geformuleerd is zien wij toch dat hier voor OPEN ook het belangrijke thema veilige fietsroutes is opgenomen en als vanzelf willen we ook daar samen met het college de komende 4 jaar hard aan werken want dat is hard nodig.

Belangrijk ander thema is natuurlijk verduurzaming. We zijn blij dat we op alle gebieden in deze gemeente daarin nog meer ons best gaan doen om bij te dragen aan verduurzaming wat maakt onze gemeente mooier en levert ook onze bijdrage aan de toekomst.

Wat betreft de energietransitie hadden we als OPEN wel wat hogere ambities willen hebben of laat ik het zo zeggen concretere ambities. We zijn wel heel blij dat het uitgangspunt blijft dat we 0,088 terawatt gaan opwekken zoals geformuleerd is in de RES. Daar moeten we de komende periode een paar belangrijke stappen in nemen. U mag van OPEN verwachten dat het concretiseren van deze ambitie een belangrijk punt zal zijn en dat we daar in de raad graag over in gesprek gaan met het nieuwe college.

Dat nieuwe college heeft aangegeven dat te willen doen zonder windmolens. In onze ogen betekent dat een enorme aanslag op de openbare ruimte want dat betekent zonder meer een verdubbeling van het aantal zonnevelden wat we aan zullen moeten leggen, maar wellicht ziet het college straks nog andere oplossingen. De energietransitie gaat namelijk over de toekomst van ons allemaal.

We zijn blij dat het beleid Samen leven Samen doen ook In de volgende collegeperiode overeind blijft. Dat we ons in deze gemeenten blijven inzetten voor kwetsbare mensen, die om een of andere reden niet mee kunnen doen in onze samenleving en dat we ons blijven inzetten voor vluchtelingen, ongeacht waar deze vandaan komen.

Wat betreft de sport, cultuur en sociale voorzieningen zijn we blij dat we opgeschreven hebben dat we die willen behouden. Wel vinden we het heel jammer dat we niet gezamenlijk konden afspreken dat de bibliotheek gevrijwaard blijft van bezuinigingen. Want de bibliotheek zal zeker in de komende jaren een centrale rol gaan spelen als het gaat om laaggeletterdheid, toegankelijkheid voor de overheid en voor culturele activiteiten in al onze kernen.

Voorzitter, vanavond benoemen we een nieuw college en hoewel het duidelijk moge zijn dat we politiek niet alle keuzes kunnen ondersteunen vinden we het belangrijk om hier ook vanuit de fractie OPEN het volle vertrouwen te geven aan Gerrit Boonzaaijer en Rob Jorg als zittende wethouders, maar ook aan Anouk Haaxma en Karin Oyevaar. Zij krijgen wat ons betreft het volste vertrouwen om dit raadsbrede programma uit te gaan voeren. Wij wensen het nieuwe college succes en ook plezier toe in een nieuwe periode.

Tot slot voorzitter, OPEN zal altijd opkomen voor de haar belangrijke thema’s

  • De energie transitie
  • Wonen voor iedereen
  • Armoedebestrijding
  • En een veilige en duurzame mobiliteit voor alle verkeersdeelnemers