Tijdens de raadsvergadering van 27 januari wordt de raad gevraagd om in te stemmen met de concept-omgevingsvisie, zodat deze ter inzage kan worden gelegd (link naar de agenda en stukken van de raadsvergadering).

Nienke voert namens OPEN het woord. Dit is haar bijdrage:

Dank u voorzitter. Voor ons ligt het raadsvoorstel over de concept-omgevingsvisie. Aan de raad wordt gevraagd om hiermee in te stemmen, zodat deze ter inzage kan worden gelegd. Het is vervolgens aan de nieuwe raad om, mede op basis van de zienswijzen en nota van beantwoording, een definitieve weging en uitspraak te doen.

De totstandkoming van deze concept-omgevingsvisie kent een lange aanloop: van de hoofdlijnennotitie in 2019 stapten we via de Peilnota naar de Toekomstvisie in 2021. Parallel daaraan organiseerden we als raad werkgroepbijeenkomsten om extra kennis op te doen over dit mooie maar taaie onderwerp. En bovendien zijn we door ambtenaren regelmatig bijgepraat tijdens creatieve informatiesessies waarin we welhaast surrealistische gesprekken voerden over bruidsschatten, dakkapellen en mengpanelen.

De fractie OPEN heeft er stevig voor gepleit om de concept-omgevingsvisie nog deze raadsperiode te behandelen. Dat leidde tot wat gesputter, omdat de tijd eigenlijk te kort was, toekomstvisie en omgevingsvisie te dicht op elkaar zaten en dat er nog tot 1 januari 2024 tijd is om een omgevingsvisie te maken. Dat is allemaal waar voorzitter. En toch.

De afgelopen drie en een half jaar hebben wij als gemeente gewerkt aan de voorbereiding van de Omgevingswet. De fractie OPEN heeft deze voorbereiding, het is al gezegd, als zeer zorgvuldig en adequaat ervaren. Echter, wij hebben ook steeds het gevoel gehad dat de hete aardappel van het echt keuzes maken, kleur bekennen en invulling geven aan, dat we die aardappel steeds voor ons hebben uitgeschoven. Zeker, er zijn stapjes gezet; denkrichtingen en kernprincipes bedacht, bevoegdheden van de raad afgestaan en participatiekaders vastgesteld. Echter, de fractie OPEN heeft daarbij het, misschien te ongeduldige, beeld dat we weliswaar tot onze buik in de golven staan, maar nog niet aan het zwemmen zijn toegekomen. Wij vinden het van groot belang dat de huidige raad de in 3 ½ jaar opgebouwde kennis vastlegt en overdraagt aan de nieuwe raad in de vorm van deze concept-omgevingsvisie. Zodat de nieuwe raad goed in positie wordt gebracht om voortvarend, tijdig en zorgvuldig de concrete keuzes te maken die nodig zijn voor de verdere invulling van de definitieve omgevingsvisie, het omgevingsplan en de programma’s.

Dat gezegd hebbende, zijn wij eigenlijk behoorlijk te spreken over het raadsvoorstel dat nu voorligt. We zien duidelijk de vertaling van de Toekomstvisie naar de Omgevingsvisie, en dat de laatste daarin een stap verder is gegaan, onder andere door nu ook de buitengebieden expliciet te beschrijven. We zijn verder blij om terug te zien dat de ambitie voor een transitie naar circulaire, klimaatneutrale, natuur-inclusieve en diervriendelijke landbouw stevig staat opgeschreven, dat er aandacht is voor biodiversiteit, natuur, woningbouw, waaronder kleinere woningen in de ruimte voor ruimte regeling, de energietransitie en duurzame mobiliteit.

We vinden het jammer dat het document hier en daar niet concreter wordt. Bijvoorbeeld als het gaat om de ambities ten aanzien van de kwaliteit van de leefomgeving: bodem en luchtkwaliteit en geur- en geluidsnormen. We hadden graag gezien dat deze ambitie steviger en tastbaarder was neergezet. Hetzelfde geldt voor de groene schaalsprong: hoewel de ambitie beschreven staat wordt niet gelijk duidelijk of er genoeg natuur wordt ontwikkeld en versterkt om de balans te houden met andere ontwikkelingen met een ruimtebeslag, zoals verstedelijking en recreatie. Deze kanttekeningen zijn voor onze fractie echter in dit stadium geen aanleiding voor het indienen van amendementen. De definitieve weging en eventuele aanpassingen laten wij, mede op basis van de inspraak en zienswijzen van onze organisaties en inwoners, aan de nieuwe raad. Dank u voorzitter.