In de afgelopen maanden zijn er waardevolle gesprekken en pittige discussies gevoerd over de eerste versie van de regionale energiestrategie (RES 1.0) in onze regio en in onze gemeente. Zowel met inwoners en maatschappelijke organisaties als binnen de gemeenteraad. U heeft er ongetwijfeld over gelezen in de media. Duidelijk werd dat klimaatverandering én klimaatbeleid flinke impact hebben.

Uitkomst en aanpassingen

Het debat in de gemeenteraad resulteerde in een voor OPEN acceptabele uitkomst: de RES 1.0 is vastgesteld, het doel van 0,088 TWh aan duurzame opwek blijft gehandhaafd en we besluiten nu niet over het aanwijzen van een zoekgebied voor windenergie in Overberg. Daarnaast gaat het afwegingskader voor zoekgebieden en initiatieven geëvalueerd worden, zodat enkele broodnodige aanpassingen van die kaders kunnen volgen. Als het aan OPEN ligt, moeten die aanpassingen met name meer plannen voor windenergie mogelijk maken. Wij staan voor een gezonde mix van zon en wind in de RES!

Argumenten en reflecties

In onderstaande tekst, die OPEN-raadslid Ernst Hart uitsprak tijdens de behandeling van de RES 1.0 in de gemeenteraad, leest u onze argumenten en reflecties.

 

“Voorzitter, beste collega’s en geachte toehoorders, 

De klimaatcrisis is urgent. Dat bleek afgelopen zomer o.a. door hittegolven in Zuid-Europa en overstromingen in ons eigen land. Een zeer recent rapport van de IPCC geeft opnieuw een alarmerende boodschap af. Uit het IPCC rapport blijkt dat het klimaat ongekend snel verandert en dat de temperatuur deze eeuw meer dan 1,5 tot 2 graden stijgt, tenzij de uitstoot van broeikasgassen sterk beperkt wordt.

De huidige maatregelen om de broeikasgasuitstoot in te perken, schieten tekort om grootschalige klimaatrampen te voorkomen in de nabije toekomst. En er zal een onvermijdelijk domino-effect door de opwarming van de aarde optreden met desastreuze gevolgen. Ook wij krijgen met de gevolgen te maken: stijgende zeespiegel, extreme weersomstandigheden en afnemende biodiversiteit.

Als we maatregelen gaan doorschuiven, dan verdiepen we de klimaatcrisis alleen maar. Hoe langer we wachten, hoe drastischer de benodigde maatregelen zullen zijn. We kunnen het niet maken om de volgende generatie daarmee op te zadelen. De fractie OPEN voelt daarom een grote verantwoordelijkheid om nu de juiste beslissingen te nemen om op korte termijn al flinke stappen te kunnen zetten.

Het huidige kabinet doet helaas te weinig om de samenleving voor te bereiden op de gevolgen van het Klimaatakkoord uit 2019. Daardoor wordt de positie van gemeenten ontzettend lastig en is lokaal klimaatbeleid soms moeilijk te begrijpen en/of te accepteren voor inwoners. Daarom voelen we mee met onze inwoners in onder andere Overberg, laat dat volstrekt helder zijn.

Maar partijen die geen of onvoldoende verantwoordelijkheid nemen voor het consistent doorvertalen van landelijke klimaatdoelen naar onze lokale situatie zijn voor ons, op onze beurt, heel moeilijk te begrijpen. De vorig jaar door een nipte raadsmeerderheid (VVD, CDA, BVH) aangenomen aanvullende randvoorwaarden voor windenergie bijvoorbeeld, hebben door het uitsluiten van andere zoekgebieden voor windenergie indirect grote gevolgen voor Overberg. De fractie OPEN heeft juist nooit zoekgebieden bij voorbaat willen uitsluiten.

Dan naar de RES 1.0. Wat de fractie OPEN betreft zouden we als gemeente meer kunnen bijdragen. Daar zijn wij altijd duidelijk over geweest. Wij staan voor een ambitieuze bijdrage aan duurzame opwek van energie vanuit onze gemeente.

De fractie OPEN vindt dat niet alleen op zon moet worden ingezet. Windmolens zijn ook nodig!

Onze regio – en dus óók onze gemeente – zou meer moeten inzetten op het onderzoeken van mogelijkheden voor windenergie. Het is noodzakelijk om meerdere opties voor windenergie open te houden en nu te verkennen, om wezenlijk en op korte termijn verder te komen in de verduurzaming van de regio. De klimaatcrisis is immers urgent.

De RES 1.0 is een eerste stap, maar levert nog lang niet voldoende schone energie op in 2030. Bovendien zijn er veel meer zonnevelden dan windmolens gepland. Dit zorgt voor piekbelasting bij zonnig weer en hoge kosten voor opslag en het elektriciteitsnet. De extra kosten kunnen oplopen tot in de honderden miljoenen. Ook de provincie voorziet problemen en nam voor de zomer een motie aan om de verhouding recht te trekken naar meer windenergie.

Tot slot,

Windmolens zijn duidelijk zichtbaar in het landschap, maar de klimaatcrisis oplossen kan niet zonder windenergie. De fractie OPEN wil de energietaak niet doorschuiven naar andere gemeenten, waar immers dezelfde discussies spelen, of doorschuiven naar volgende generaties. Daar is de urgentie te groot voor. Een windmolen bouwen duurt jaren, dus als we 2030 willen halen dan moeten we nu echt starten met serieuze verkenningen. De impact van de energietransitie valt niet te ontkennen, maar kan geminimaliseerd worden met goede kaders die de omgeving beschermen en de buurt laten mee profiteren.

Voorzitter,

We zien uit naar het vervolgproces richting RES 2.0 dat samen met onze inwoners en maatschappelijke organisaties vorm gegeven gaat worden. De fractie OPEN ondersteunt dit proces van harte!”