Gemiddeld 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2024: dat is de mooie nieuwe doelstelling van ons gemeentelijk afvalbeleid. Maar hoe gaan we dat bereiken?

Afval scheiden is belangrijk

Een belangrijke doel van het huidige afvalbeleid is om de hoeveelheid restafval terug te dringen. Door afval te scheiden en te recyclen wordt voorkomen dat waardevolle grondstoffen verbrand worden en verminderen we de uitstoot van CO2. Na een uitvoerig participatietraject (enquête en gespreksbijeenkomsten) blijkt er een grote betrokkenheid te zijn onder onze inwoners om samen te werken aan vermindering van de enorme hoeveelheid restafval. De laatste jaren is dankzij consequente aandacht voor dit onderwerp al veel bereikt (van 214 kg in 2013 naar 155 kg nu). Gerichte communicatie vanuit onze gemeente heeft daar een belangrijke rol in gespeeld.

OPEN-raadslid Ernst Hart: “Maar het kan nog beter. Daarom heeft onze fractie het raadsvoorstel gesteund om in het komende jaar een grote communicatiecampagne uit te voeren, de afval-app geschikt te maken voor monitoring van het eigen afvalgedrag en een educatieprogramma aan te bieden aan basisscholen. Volgend jaar juni kijken we naar de tussenstand. Dat is ook het moment om te bezien of er nog aanvullende maatregelen nodig zijn. Bijvoorbeeld een pilot in onze gemeente met een ander beprijzingssysteem van het restafval, waardoor inwoners afhankelijk van hun eigen afvalgedrag een ander bedrag zullen gaan betalen.”

Verschillende tarieven?

Er zijn inmiddels verschillende beprijzingssystemen in ons land uitgeprobeerd met wisselend succes. Soms op basis van gewicht, soms op basis van frequentie, soms op andere wijze. Al deze varianten worden samengevat onder de noemer ‘diftar’ (gedifferentieerd tarief). Uit de gesprekken met inwoners bleek dat er nog geen duidelijk draagvlak was voor één bepaald systeem. Ook is er kans op ontwijkgedrag met afvaldumpingen (in de natuur of in de kliko van de buren) en met restafval dat in de papier-, PMD- en GFT-bak belandt.

Zorgvuldigheid bij de invoering van diftar is dus belangrijk, want je wilt het ook niet na een jaar alweer moeten stoppen omdat het niet werkt zoals gehoopt. Wij zijn op zich ook wel geïnteresseerd in een kleinschalige pilot in één wijk of dorp in onze gemeente, maar in het debat bleek dat dit zeer waarschijnlijk niet is toegestaan vanwege het gelijkheidsprincipe in het fiscaal recht. Mocht blijken dat het toch mogelijk is, dan juicht OPEN dat toe.

Ook de Duurzaamheidsraad acht het niet zinvol om nu meteen al diftar in de hele gemeente in te voeren. Wel geven zij het advies om het doel op langere termijn nog flink ambitieuzer te stellen, namelijk toewerken naar 30 kg restafval per inwoner per jaar in 2025. Daar sluit de fractie OPEN zich uiteraard graag bij aan, maar dat zal niet eenvoudig te realiseren zijn.

Ongescheiden afval voorkomen

Wij denken dat de verpakkingsindustrie ook nog grote stappen moet zetten, zodat voorkomen wordt dat er onnodig veel verpakkingen in omloop komen. Het gemengd gebruik van grondstoffen in verpakkingen verhindert bovendien de gescheiden inzameling van op zich goed herbruikbare grondstoffen. Daarnaast zal het aankomen op de intrinsieke motivatie van onze inwoners om hun afval nog actiever gescheiden aan te bieden. Daar hebben we veel vertrouwen in, maar een goede communicatiecampagne in combinatie met een handige afval-app en een educatieprogramma voor onze jeugdige inwoners zullen nodig zijn om de kennis en bewustwording gemeentebreed te stimuleren.

De fractie OPEN rekent graag op uw inzet bij het scheiden van uw afval en het samen fors verminderen van het restafval in onze gemeente!