In de gemeenteraadsvergadering van februari is de Peilnota besproken. In dit webbericht leggen we uit wat de Peilnota is en waarom dit een goede eerste stap is op weg naar een Toekomstvisie van onze gemeente.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug werkt aan een Toekomstvisie. Deze visie beschrijft hoe de toekomst van onze dorpen en ons buitengebied eruit komt te zien. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, samenleven, sociale ondersteuning, natuur, mobiliteit, en economie. Het opstellen van zo’n Toekomstvisie is een heel karwei en is daarom opgedeeld in verschillende stappen.

Inwonersparticipatie
Bij elk van deze stappen worden inwoners van de Utrechtse Heuvelrug betrokken; het zou onmogelijk zijn om een visie van en voor onze dorpen op te stellen zonder dat inwoners hun zegje daarover kunnen doen. In deze coronatijd is dat wel een ingewikkelde puzzel: het is immers niet mogelijk om fysieke bijeenkomsten en dialoogtafels te organiseren over onderwerpen die inwoners belangrijk vinden. Het college probeert hier zo goed en zo kwaad als het gaat handen en voeten aan te geven, bijvoorbeeld door het organiseren van digitale bijeenkomsten, het uitschrijven van een prijsvraag voor jongeren, en het op straat (uiteraard op gepaste afstand) in gesprek gaan met inwoners.

Tussenstand
In februari heeft het college een ‘tussenstand’ van de Toekomstvisie gepresenteerd aan de gemeenteraad: de Peilnota. In deze Peilnota staan de eerste resultaten van de inwonersparticipatie die reeds heeft plaatsgevonden. Deze zijn samengevat in een aantal voornemens die het college in de tweede stap, opnieuw samen met inwoners, nader wil onderzoeken. In dit webbericht beschrijven we een aantal voornemens die wij als OPEN belangrijk vinden om hierbij in de gaten te houden.

Mobiliteit
Het is de fractie OPEN opgevallen dat er in de Peilnota veel nadruk is gelegd op de fiets, de OV verbindingen en de overstapmogelijkheden in onze regio. Wij zijn daar zeer tevreden over, omdat dit past bij onze groene waarden en een duurzame toekomst. Het college wil daarnaast onderzoek doen naar de mogelijkheid om een extra aansluiting te maken op de A12 bij Maarn richting Arnhem. En onderzoeken of de verplaatsing van station Maarn naar Maarsbergen een wenselijke optie is. Als fractie OPEN zijn we niet tegen het doen van onderzoek. Wel hebben we het college gevraagd om in deze onderzoeken niet alleen te kijken naar mobiliteit, maar ook naar natuurwaarden, wonen, kantoorfuncties en de samenhang met de energietransitie. Ook vonden we het als fractie belangrijk om duidelijk te maken dat eventuele positieve uitkomsten van dit onderzoek niet automatisch betekenen dat we als raad dan ook positief tegenover deze plannen staan.

Intensieve agrarische bedrijven
Als het gaat om de toekomst van de agrarische sector in onze gemeente, dan is de Peilnota niet op alle vlakken heel duidelijk. Bij de beschrijving van het landbouwkerngebied in de Gelderse Vallei staat namelijk dat er ruimte is voor intensieve agrarische bedrijven, mits deze verduurzamen. Meerdere fracties, waaronder OPEN, hebben hierover vragen gesteld aan het college. Wat betekent dit nu precies? Hoe verhoudt dit zich tot de klimaatneutrale toekomst van onze gemeente? En staat dit niet haaks op het kringlooplandbouwbeleid van de landelijke overheid? Helaas bleven de betreffende tekstpassages ook na de beantwoording van onze vragen door het college voor meerdere uitleg vatbaar. En dat is bij een Toekomstvisie natuurlijk niet wenselijk. Als OPEN hebben we daarom een motie ingediend, waarin we het college verzoeken om de Peilnota op dit punt tekstueel te verduidelijken. Zodat glashelder wordt dat er in onze gemeente in de toekomst alleen plaats is voor duurzame agrarische bedrijvigheid die de publieke gezondheid, biodiversiteit, het klimaat en dierenwelzijn respecteert. Helaas was er in de raad onvoldoende steun voor deze motie. We zullen dit onderwerp nauwlettend in de gaten houden en hier zo nodig bij de bespreking van de Toekomstvisie weer op terugkomen.

Oproep: dorpsgesprekken
Binnenkort start de volgende fase op weg naar de Toekomstvisie: de dorpsparticipatie. In de periode maart-mei 2021 kun je meepraten en je mening geven over de toekomst van onze afzonderlijke dorpen en onze gemeente als geheel. De centrale vraag daarbij is: “Wat is ervoor nodig om de dorpen ook in de toekomst (2040) vitaal, toekomstbestendig en aantrekkelijk te houden?” Wij roepen alle inwoners op om hier actief aan mee te doen. Hou de speciale webpagina over de Toekomstvisie en de gemeentepagina’s in de krant in de gaten voor de laatste informatie. Ben je jong of juist oud, kom je nu uit Overberg of uit Driebergen (of uit welk dorp uit onze mooie gemeente dan ook): het is jouw toekomst, dus laat van je horen!