Op 28 januari hebben we mede een motie ingediend waarin wordt verzocht “De gezonde bomen bij Park Huis Doorn, en dan met name de dubbele beukenrijen aan de Dwarslaan, die nog tientallen jaren mee gaan en geen gevaar voor de openbare veiligheid vormen, in overwegende mate niet gekapt dienen te worden.”

We konden ons als fractie goed vinden in de motie, omdat er op passende wijze waardering wordt uitgesproken voor alle werk dat er verricht is en wordt aan Huis Doorn en de omgeving, om dit goed te kunnen bewaren voor de toekomst. En anderzijds stipt de motie nauwkeurig aan dat er op een onderdeel, de bomenkap langs de Dwarslaan, er in de samenleving de nodige twijfels over nut en noodzaak daarvan zijn. En omdat de gemeente uiteindelijk veel richting kan geven aan de plannen is de wethouder dan ook verzocht om met het RijksVastgoedBedrijf (RVB) nader te overleggen om te proberen de kap van gezonde bomen te vermijden. Als gemeenteraad zien we daar ook mogelijkheden voor, omdat de bomenplaatsing eigenlijk geen onderdeel van een plan om een historische situatie te recreëren, maar een mogelijke invulling in het Masterplan.

De fractie OPEN hoopt samen met de andere fracties dat het RVB gehoor wil geven aan deze dringende oproep van de gemeenteraad. Alternatieven zijn mogelijk, met behoud van bomen, en met respect voor de cultuur-historische waarde van Huis Doorn.