Voor OPEN zijn bij de beoordeling van dit ontwerp-bestemmingsplan een aantal zaken van primair belang geweest, te weten de instandhouding van historische en natuurlijke waarden en waar mogelijk het verbeteren, het beschikbaar komen van woonruimte, bevorderen van doorstroming en het beheersen van de bebouwing op het terrein. Dat proces liep al sinds 2008, toen het complex Arca Pacis “binnen de muren” werd verkocht aan de familie Den Boom. In 2012 is het masterplan voor de ontwikkeling ingediend. Met het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan wordt de situatie vastgespijkerd voor de toekomst, wordt het monumentale gedeelte gefixeerd “zoals het was” en wordt de ruimte geboden om tot een goed onderhoud en instandhouding te komen. Dat betekent een verbetering ten opzichte van de dé facto teloorgang van het klooster ná het vertrek van de zusters. Want er moest het nodige gerestaureerd worden! We zijn dan ook blij met het gegeven dat het terrein en gebouw van het voormalige klooster inclusief muur en tuin in overwegende mate weer “terug naar toen” wordt gebracht. En gehouden. Dat temeer gegeven de specifieke aandacht die daardoor ook kan worden gegeven aan het eerdere gebouw aldaar (uit ca. 1755).

Bebouwingsoppervlakte

Bij het opstellen van een nieuw plan voor de buitenplaats is rekening gehouden met een groot aantal subsidies, die al deels zijn toegekend en gebruikt (met name hoofdgebouw en kloostermuur). Om het geheel “exploitabel” te maken is door de eigenaar gevraagd om een drietal gebouwen neer te mogen zetten die geld op moeten leveren om de buitenplaats goed te kunnen onderhouden. In dit verband is door externen de vraag gesteld of er wel gebruik mag worden gemaakt van een “bouwrecht” wat bij het oude bestemmingsplan hoort. Door de wethouder is aangegeven dat er (gegeven de nieuwe cijfers) eigenlijk geen sprake van is, gegeven de nieuw te benutten m2 en m3. Waarbij je nog moet signaleren dat de af te breken carré ook herbouwd zou kunnen worden, mét een extra verdieping er op. Dat heeft niet bepaald onze voorkeur!

Bebouwing en gebruik/bestemming

Voorgesteld wordt om die “carré” grotendeels af te breken (en dus ook niet daar een verdieping op te zetten tot 9 m hoog) en op het terrein 3 gebouwen neer te zetten. De bestemming wordt wonen/kantoor. De al geplande woonbestemming is gericht op een wat hoger segment van de markt. Dit kan er toe bijdragen dat in de gemeente (en omgeving) grotere woningen weer op de markt komen om zo doorstroming te realiseren. De beoogde huurwoningen zullen niet in de categorie “sociaal en/of midden” vallen, wat ons uiteraard wat minder blij maakt. Maar binnen de context van het hele plan kunnen we met die keuze leven.

Verkeersstromen

Uit de omgeving zijn er bezwaren gemaakt tegen de bouwplannen omdat daaraan een grotere verkeersstroom vast zit, terwijl de Englaan toch al overbelast is. Daarnaast zijn een paar signaleringen geweest over de “drukte” op het Kloosterlaantje. Over de verkeersafwikkeling op de Englaan zal binnenkort een traject starten vanuit de gemeente. Dit staat los van het project Broekbergen. De huidige verkeersdruk hangt niet samen met Broekbergen en het nieuwe gebruik zal geen substantiële verhoging opleveren.

Financiële onderbouwing

Wij hebben geen behoefte getoond aan een nadere analyse van de cijfers, al was het maar omdat je bij de alternatieve facts & figures ook wel weer een afwijkende mening kunt hebben. Voor ons levert dat dus geen toegevoegde waarde op.

Overige zaken

Discussiepunt kan nog zijn of er hier sprake is van “bouwen buiten de rode contour”, dan wel of er hier sprake is van “stedelijk gebied”. Het is evident dat de rode contour langs de Engweg en Kloosterlaantje ligt. Het is echter niet zo dat er vanuit een nulsituatie gebouwd gaat worden, waar de rode contour normaliter betrekking op heeft. Het gaat om bestaande bebouwing. Daarnaast is er, feitelijk, sprake van een kernrandzone-situatie, waarbij het wenselijk is natuur- en cultuurwaarden te stabiliseren/in stand te houden. Daarbij passen de voornemens in het bestemmingsplan en de plannen voor de bouw van de drie objecten past daarin, temeer omdat deze niet of nauwelijks een effect hebben op het aanzicht van een en ander. Tegen de achtergrond van voorgaande argumenten hebben wij dan ook in gestemd met het collegevoorstel.