In de raadsvergadering van 9 november 2020 is het raadsvoorstel ‘Vaststelling beleidsnota niet-recreatief gebruik recreatieterreinen’ aangenomen. Ook de fractie OPEN heeft met dit voorstel ingestemd.

In onze gemeente zijn er verschillende recreatieterreinen waar permanente bewoning van recreatieverblijven plaatsvindt. Dit heeft verschillende redenen, bijvoorbeeld het niet kunnen vinden van een betaalbare reguliere woning (door starters op de woningmarkt), het in de buurt willen wonen van kinderen en kleinkinderen (in het geval van senioren), vanwege overmacht (denk aan echtscheiding of brand), vanwege huisvesting door een werkgever (in het geval van arbeidsmigranten), of omdat men simpelweg geen andere kant meer op kan (vanwege schulden of andere problematiek). Tegelijkertijd zijn er ook permanente bewoners van recreatieverblijven die hier bewust voor hebben gekozen, vanwege de aantrekkelijke groene woonomgeving, of soms ook omdat men ‘onder de radar’ wil blijven.

Volgens de reeds bestaande bestemmingsplannen in onze gemeente was het al verboden om permanent in een recreatieverblijf te wonen. Het raadsvoorstel dat nu is aangenomen regelt dat hier vanaf 2022 door de gemeente op wordt gehandhaafd. Voor de gevallen van permanente bewoning die al langer bestaan, is een gedoogregeling opgesteld. Tevens geldt een tijdelijke gedoogregeling voor overbruggingshuisvesting in recreatieverblijven als gevolg van bijvoorbeeld echtscheiding of tijdelijke onbewoonbaarheid van het hoofdverblijf.

Tijdens de bespreking in de raad was het voor alle politieke partijen duidelijk dat het hier om een complex probleem gaat, dat permanente bewoners van recreatieterreinen raakt in een van de belangrijkste zaken die zij hebben, namelijk een dak boven je hoofd. Ook bij het college is dit besef sterk aanwezig, en de burgemeester heeft nog eens benadrukt dat de uitvoering van dit raadsvoorstel alleen met de grootste zorgvuldigheid zal gebeuren, waarbij geborgd wordt dat er niemand op straat komt te staan.

Tijdens de beeldvorming heeft OPEN veel vragen gesteld over de positie en ondersteuning van kwetsbare bewoners van recreatieterreinen, die hier wonen vanwege schulden, psychische of medische problematiek of andere problemen die hen boven het hoofd zijn gegroeid. Het raadsvoorstel voorziet voor inwoners die in schrijnende situaties verkeren in individueel maatwerk. Deze bewoners krijgen, als hun situatie daarom vraagt, ruimer de gelegenheid om een nieuwe woning te zoeken en kunnen ondersteuning en begeleiding voor hun problemen krijgen van de Sociale Dorpsteams. OPEN heeft kritische vragen gesteld over deze ondersteuning, en over de ondersteuning aan inwoners die nu nog niet, maar als gevolg van de handhaving wellicht wel in een schrijnende situatie komen te verkeren. Het college heeft deze vragen in de ogen van onze fractie afdoende beantwoord.

Tijdens de bespreking in de raadsvergadering heeft OPEN twee amendementen gesteund:

  • het eerste amendement, van de SGP regelt dat de uitvoering van dit raadsvoorstel vanwege de coronapandemie pas start in 2022.
  • het tweede amendement, van D66, CU en de VVD, regelt dat de tijd die permanente bewoners van recreatieterreinen krijgen om een nieuwe woning te zoeken wordt verlengd, van 1 jaar naar twee keer anderhalf jaar, mits halverwege blijkt dat men echt zijn best doet om een woning te vinden.