Na veel informatiebijeenkomsten en vergaderingen in de afgelopen jaren, heeft de gemeenteraad maandagavond 12 oktober een belangrijke stap voorwaarts gezet. Door een ambitieus raadsvoorstel aan te nemen, is er eindelijk een afwegingskader waarmee we initiatieven kunnen beoordelen voor de duurzame opwek van energie in onze gemeente.

Onze gemeente zal in de periode tot 2025 0,08 Terawattuur aan duurzame energie op gaan wekken. Om een idee te geven: daarvoor zijn in de praktijk bijvoorbeeld 2 grote windmolens en 55 hectare zonnevelden nodig. Deze moeten ergens in de gemeente een plek krijgen. Om in de toekomst te kunnen besluiten waar dat wel of niet mag, is nu een ‘afwegingskader’ gemaakt. Dit is een lijst met criteria, zoals veiligheidsaspecten, het draagvlak voor een bepaald project, of de mate waarin een project gecombineerd wordt met andere verbeteringen ter plaatse. Aanvullend op bestaande wet- en regelgeving komen er bovendien natuurtoetsen, waardoor extra zorgvuldigheid voor landschap en natuur kan worden gewaarborgd.

OPEN-raadslid Ernst Hart: “Wij realiseren ons dat het geen gemakkelijke klus was voor het College en de medewerkers om zo’n afwegingskader te maken. Grootschalige duurzame energieopwek met zon en wind vormt immers een volstrekt nieuw en complex fenomeen voor onze gemeente. Voor de fractie OPEN is het een ingewikkelde keuze, omdat er twee belangrijke groene waarden met elkaar op gespannen voet komen te staan. Aan de ene kant, de enorme urgentie om oorzaken van klimaatverandering tegen te gaan (o.a. met duurzame opwek van energie). En aan de andere kant, de diepgekoesterde wens tot behoud en versterking van ons landschap en de natuur (o.a. Nationaal Park). Met dit afwegingskader is hiertussen wat ons betreft een goede balans gevonden.”

Aandacht voor innovatie
De opzet van het afwegingskader is zodanig, dat we de komende jaren nog aanpassingen kunnen doen. Bijvoorbeeld omdat er nieuwe inzichten zijn, of dat we merken dat een aanpak niet voldoende werkt. Aandacht voor innovatie is daarbij onontbeerlijk. Daarom dienden wij, samen met de VVD en het CDA, een amendement in om innovatieve technieken vanaf het begin aandacht te geven, zonder overigens in te leveren op de opwekopgave van 0,08 TWh. Dit amendement is met een ruime meerderheid aangenomen.

Innovatie bij de energietransitie wordt in de Raad breed onderschreven, hoewel het lastig is om daar nu al een concreet beeld bij te hebben (daar zijn het natuurlijk innovaties voor). In ieder geval geven we hiermee een belangrijke boodschap af naar het Rijk om verder dan alleen de traditionele zon- en windenergietechnieken te kijken. En hopelijk kunnen we ook een inspirerend voorbeeld zijn voor andere gemeenten.

Belang van participatie
Naast waardering voor het raadsvoorstel hebben we ook een aantal zorgen:

  • Hoe verdelen we de lusten en lasten van windmolens en zonnevelden eerlijk?
  • Lukt het ons om het draagvlak voor de energietransitie te vergroten?
  • Kunnen we voldoende lokaal eigendom voor onze inwoners en organisaties bij projecten realiseren?

Daarom willen we graag participatief met inwoners, agrarisch ondernemers, natuurorganisaties en maatschappelijke organisaties tot goede locatiekeuzes voor duurzame opwek van energie komen.

Samen aan de slag
Tot slot, onze gemeente is geen eiland. Het loont de moeite om als buurgemeenten elkaars sterke punten te benutten bij de energietransitie, maar tevens rekening te houden met elkaars kwetsbare punten. Wij hechten dus aan goede afstemming en samenwerking met onze buurgemeenten. Samen geven we de energietransitie in onze regio vorm.