Maar dan wel met een paar belangrijke aanpassingen en voorwaarden

Onze gemeente heeft een schrijnend tekort aan betaalbare woningen. Starters kunnen geen huis vinden. Jonge gezinnen trekken weg. Voor senioren die kleiner willen wonen is geen woning voorhanden. Doorstroming stagneert. Om onze dorpen vitaal te houden is het nodig dat jong en oud naast elkaar kunnen blijven wonen.
Kortom: we hebben betaalbare huizen nodig en dat betekent bouwen. Alleen waar?

Het college heeft een lijst opgesteld van 30 mogelijk kansrijke locaties waar woningen “ingebreid” kunnen worden.  Kansrijk betekent in dit verband alleen dat de raad aangeeft positief te staan tegenover woningbouw op die locatie. Met daarbij een globale inschatting van het aantal woningen dat hij daar realiseerbaar acht en alleen als de gebruikelijke planologische onderzoeken dat bevestigen. Betekent dit dat als de raad akkoord gaat met de lijst dat er op al die locaties dan zeker huizen komen? Nee, maar het betekent wél dat we, onder de gebruikelijke voorwaarden, mee willen werken aan een nadere uitwerking en planvorming. Als dit vervolgens echt tot concrete plannen leidt, worden direct betrokkenen door middel van participatie hierbij betrokken en kunnen zij ook hun zienswijze daarop geven. De raad besluit vervolgens of er gebouwd kan worden.

Aan de gemeenteraad werd nu dus de vraag gesteld: gaat u akkoord met het benoemen van deze 30 locaties met indicatieve woningaantallen als “kansrijk”?

Voor ons antwoord zijn wij als fractie niet over een nacht ijs gegaan. Wij hebben de locaties per fiets bezocht om met eigen ogen te zien hoe het er daar uitziet. Wij hebben gesproken met bezorgde inwoners, met verheugde inwoners en ook met angstige inwoners. We hebben gehoord van inwoners die geen verandering willen in een bestaande situatie en van inwoners die het liefst zelf al zouden beginnen met bouwen. Wij hebben alle stukken meerdere keren gelezen en bediscussieerd.

U mag best weten dat wij het soms best een lastige afweging vonden. Wij begrijpen heel goed de zorgen en angsten die sommige mensen hebben. Wij willen als groene en sociale partij daarnaast graag zo veel mogelijk groen behouden en als sociale partij willen wij ook graag dat mensen kunnen wonen in vitale dorpen. Soms bijt dat elkaar en dan moeten wij moeilijke keuzes maken.

Wij hebben ten slotte geconcludeerd dat wij tegen dit voorstel echt “ja” willen zeggen. “Ja”, want wij denken dat deze locaties potentieel geschikt kunnen zijn voor woningen. En met ons “ja” kunnen er snel verdere stappen gezet worden, zoals gesprekken met eigenaren en verplichte onderzoeken. En mocht daaruit blijken dat een of meerdere locaties toch ongeschikt zijn, dan komen er geen woningen.

OPEN heeft er wél voor gekozen om twee amendementen en een motie in te dienen, omdat we de belangen van huidige bewoners, eigenaren en groen door onze wijzigingen en verzoeken beter geborgd vinden.  Wij zijn heel blij dat ook andere fracties het belang van onze aanpassingen zagen. Onze wijzigingen zijn allemaal overgenomen. Onze motie is unaniem gesteund.

Wij zijn ervan overtuigd, dat met onze aanpassingen en voorwaarden, de Lijst Kansrijke Inbreidingslocaties nu binnen afzienbare tijd zal leiden tot de bouw van meer betaalbare woningen voor starters en doorstromers.

Hieronder in vogelvlucht de aanpassingen en gestelde voorwaarden aan de lijst kansrijke inbreidingslocaties die OPEN heeft bewerkstelligd:

Amendement ‘Landgoed Beukenstein/Kraaybeekerhof en omringende kansrijke locaties’

Wij hebben Kraaybeekerhof/landgoed Beukenstein te Driebergen-Rijsenburg van de lijst laten halen. Wij zien deze locatie met zijn zelfoogsttuin, bijentuin, biologisch-dynamisch opleidingscentrum en landwinkel namelijk als een stukje ziel van Driebergen, en daar willen we zuinig op zijn. Daarnaast zal het college m.b.t. de locaties rondom de Kraaybeekerhof initiatiefnemers aan gaan moedigen om een samenhangende visie op te stellen, in samenspraak met eigenaren, huidige bewoners en omwonenden, waarbij de cultuurhistorie, ecologie en antroposofische achtergrond van deze locaties gerespecteerd wordt.

Amendement ‘Meubin-terrein, Landgoed Plattenberg en Plattenberg 34 te Maarn’

Wij kunnen ons goed voorstellen dat op deze locatie gebouwd zou kunnen worden mits de noodzakelijke onderzoeken hier een positief resultaat geven. Het is alleen wel heel belangrijk voor ons dat er dan een goede balans zal zijn tussen het (aanwezige) groen en het aantal woningen. Daarom hebben wij de indicatieve woningaantallen naar beneden laten aanpassen.

Omdat er hier sprake is van meerdere eigenaren hebben wij daarnaast het college verzocht om initiatiefnemers aan te moedigen om een samenhangende visie op te stellen, in samenspraak met eigenaren, huidige bewoners en omwonenden, waarbij het huidige groene karakter van deze locaties zoveel als mogelijk gerespecteerd wordt, bijvoorbeeld door meerlaags te bouwen.

Motie: ‘Voorwaarden voor een zorgvuldig transformatieproces van inbreidingslocaties’

Deze motie hebben wij gemaakt om extra te borgen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met huidige bewoners van transformatielocaties als Woonoord Kraaybeek en Valentijn in Driebergen-Rijsenburg en de Burgemeester van den Boschlaan/Kwartellaan in Leersum. Het college zal er bij de eigenaren op aan dringen dat deze zorgdragen voor een zorgvuldig transformatieproces, dat in nauwe samenspraak met de huidige bewoners tot stand moet komen. Daarbij hebben wij onderstaande kwaliteitscriteria opgesteld:

  • de omstandigheden en kenmerken van de huidige bewoning (sociale huur, antroposofische achtergrond in geval van Woonoord Kraaijbeek, kleinschalig en veilig wonen in het groen) dienen gerespecteerd te worden;
  • eventuele transformatieplannen mogen niet leiden tot gedwongen verhuizing naar een andere locatie;
  • eventuele transformatieplannen zouden de huidige bewoners de zekerheid moeten bieden dat zij tegen dezelfde huurvoorwaarden op dezelfde locatie kunnen blijven wonen.