Als schulden ontstaan, stapelen problemen zich vaak op. Dat is de reden dat ons College een belangrijke proef heeft aangekondigd om de opbouw van schulden te voorkomen. Onder de naam ‘Vroeg in actie’ start onze gemeente met de proef vroegsignalering van schulden.

Als OPEN hebben we er diverse malen voor gepleit om tijdig hulp te bieden wanneer schulden zich aandienen. Bij de discussie over de herijking van de uitgangspunten in het sociaal domein (WMO, jeugdhulp, schuldhulpverlening, bijstand) is preventie terecht als een van de hoekstenen van beleid vastgesteld.

We zijn blij dat wethouder Waaldijk samen met een aantal organisaties dit initiatief heeft genomen vooruitlopend op een aanpassing van de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (WgS). Die aanpassing geeft gemeenten de mogelijkheid om meldingen van betalingsachterstanden van woningcorporaties, zorgverzekeraars, water- en energieleveranciers op te volgen en vroegtijdig actie te ondernemen met in achtneming van de privacy wetgeving.

Wat we ook mooi vinden is dat in deze pilot de gemeente, de sociale dienst en de sociale dorpsteams samenwerken. Dat ook gekwalificeerde vrijwilligersorganisaties als Humanitas Heuvelrug en Stichting Schuldhulp Utrechtse Heuvelrug (SHM) worden betrokken past bij een andere hoeksteen van beleid in het sociaal domein, namelijk de verbinding tussen formele en informele zorg.

Als OPEN gaan we er vanuit dat onze gemeente met deze proef niet alleen nu al inwoners kan helpen, maar met de resultaten van de proef ook de andere gemeenten in onze regio Zuid Oost Utrecht zal kunnen helpen.

Lees persbericht Utrechtse Heuvelrug