Door betrokken inwoners, belanghebbenden, politieke partijen en landelijke organisaties wordt de
laatste tijd veel aandacht gevraagd voor de voorgenomen bomenkap op de Broekhuizerlaan in
Leersum en bij het park van Huis Doorn. Het is altijd goed als mensen zich uitspreken en hun mening geven. Het betreft hier wel vooral tegenstanders van de kap die zich luid en duidelijk laten horen. De argumenten van de voorstanders zijn minder prominent in beeld. Wij vinden het belangrijk om oog te hebben voor beiden.

Wij begrijpen dat inwoners willen weten waar OPEN nu staat in deze discussie. Daarom een kort bericht van ons over deze twee genoemde onderwerpen. Als groene partij zijn bomen (en daarmee dus ook bomenkap) voor OPEN een heel belangrijk onderwerp. En laten we meteen duidelijk zijn: wij zijn tegen het nodeloos kappen van bomen. OPEN is ook van de nuance, van alle belangen in kaart brengen en van zorgvuldige stellingname. Wij kiezen ervoor om in betrekkelijke rust voorstellen en plannen te beschouwen, met veel mensen te praten en belangen en argumenten af te wegen. Wij roepen niets voor de bühne en dat zullen we nu ook niet doen.

De voorgenomen bomenkap van de Broekhuizerlaan in Leersum en van Park Huis Doorn hebben elk
een andere insteek. De achtergronden, mogelijkheden, doelen en argumenten verschillen van elkaar
en elk plan hoort dus op zijn eigen merites beoordeeld te worden. Een overeenkomst is dat het in
beide gevallen gaat om een expliciet aangelegde structuur van bomen, die hoort bij de omgeving
(“historisch ensemble”). Over de mogelijke kap van de bomen aan de Broekhuizerlaan beslist trouwens de provincie en niet de gemeente. Als partij kunnen we dus wel iets vinden van de kap, maar daar niet over meebeslissen.

Broekhuizerlaan

Het gaat hier kort gezegd om het gefaseerd vervangen van de beukenlaan. De eigenaren geven aan
dit uit veiligheidsoverwegingen te doen en dat vervanging nú kan, mede dankzij subsidie, maar dat het niet zeker is of de volgende generatie hier nog aandacht voor zal hebben. Tegenstanders stellen
dat (een deel van) de bomen langer mee zou kunnen en er ligt zelfs een voorstel om de boomverzorging gratis over te nemen. We nemen u kort mee in enkele van onze belangrijkste overwegingen.

Het belangrijkste aspect is de veiligheid. Het is een gewone openbare weg met redelijk veel autoverkeer en ook veel (schoolgaande) fietsers. Er zijn al regelmatig wat takken naar beneden
gekomen en veel bomen zijn in slechte staat. Niets doen kan niet. De verantwoordelijkheid bij eventuele ongelukken blijft altijd bij de eigenaars liggen. Zij zijn verplicht om de bomen te verzorgen voor onze veiligheid.

Ook van belang is de toekomstbestendigheid van de laan. Er ligt nu een initiatief voor rooien en
herplant. Misschien wat “vroeg” volgens sommigen, maar het zal een keer moeten gebeuren en dan hebben we een jaar of wat een wat kalere Broekhuizerlaan. Maar als het een keer moeten gebeuren, waarom nu niet? Nu de eigenaren het aan willen pakken, er fondsen zijn om het te regelen en er een plan ligt. Het is maar de vraag of die mogelijkheden er later wel zijn. En wat doen we dan met de Broekhuizerlaan? Je moet nu een beslissing durven nemen die toekomstbestendig is. En dat is niet uitstellen van een beslissing en de toekomst opzadelen met een probleem.

Het gaat om 3 bomenrijen, die onderdeel zijn van een cultuur-historisch ensemble tussen kasteel Broekhuizen, de openbare weg en de tombe van Nellesteyn (zichtlijn). Deze cultuur-historische
waarde van de Broekhuizerlaan is een specifiek belang dat meegenomen moet worden bij de afweging. Waar we cultuur-historische waarden in stand willen houden, vereist dat onderhoud en
renovatie. Wij denken dat een grondige renovatie van de bomenlaan in principe goed past bij de algehele upgrade die kasteel en tombe hebben ondergaan in de afgelopen jaren.

Ons standpunt is: we begrijpen de wenselijkheid van kap en herplant, vanuit het oogpunt van
veiligheid, toekomstbestendigheid en ook vanuit onze verantwoordelijkheid voor het in stand
houden van een cultuur-historisch ensemble. En voor zover we kunnen zien wordt er geen schade
aan de natuur aan gebracht, maar is er sprake van een marginale verbetering. Wél hebben wij nog
verzocht bij de wethouder en initiatiefnemer om gekapte bomen niet te gebruiken als biomassa.

Park Huis Doorn

Ook wij hebben de vele rode stippen op bomen in het Park gezien en ook wij schrokken daarvan.
OPEN heeft dus zeker vragen over dit herstelplan voor het Park. Een deel hiervan hebben wij al
gesteld aan enkele betrokkenen. Daarnaast was OPEN mede-indiener van vragen aan de wethouder
tijdens het vragenuur van 10 oktober 2019. Een bijeenkomst met de indiener, het Rijksvastgoedbedrijf, staat nu op de agenda. Op dit moment hebben wij nog veel vragen open staan over het hoe en waarom van de bomenkap bij Park Huis Doorn. Pas als deze beantwoord zijn, kunnen wij een standpunt formuleren. Dat is zoals gezegd nu eenmaal onze werkwijze. Wij komen hierover dus nog bij u terug.