Het College heeft een voorstel gedaan voor een herijking van de beleidsuitgangspunten in het sociaal domein. Het voorstel staat in een lijvige nota met de sprekende titel: “Samen leven, samen doen!”. OPEN is het eens met de conclusie dat we extra aandacht moeten geven aan preventie en de verbinding van formele en informele zorg. Ondanks dat het een lijvige nota is, misten we als OPEN aandacht voor de sociale acceptatie en veiligheid van de LHBTI’ers. Ook hebben we als OPEN gepleit voor een brede participatie in fases om van die beleidsuitgangspunten te komen tot praktische keuzes in het sociaal domein.

Samen leven, samen doen
Het sociaal domein omvat alle taken die onze gemeente heeft op het terrein van maatschappelijke ondersteuning (WMO), jeugdhulp (Jeugdwet), scholen, schuldhulpverlening en ook op het gebied van werk en bijstand (Participatiewet).

De beleidsuitgangspunten die de gemeente tot nu toe gebruikt in het sociaal domein, zijn bijvoorbeeld:

  • Gebruik maken van de eigen kracht van onze inwoners (bijvoorbeeld mantelzorg of een familiegroepsplan)
  • Algemene voorzieningen waar mogelijk, maatwerk waar nodig
  • Een gezin, een plan, een regisseur
  • Inclusie, gekoppeld aan onder meer kwetsbare jongeren en eenzame ouderen
  • Meedoen, gekoppeld aan minimabeleid

De nota “Samen leven, samen doen!” gaat op de uitgangspunten en de deelgebieden in het sociaal domein. De nota legt extra nadruk op preventie en de verbinding van formele en informele zorg. Die zaken zijn niet nieuw, want ze spelen al vanaf het begin dat WMO en Jeugdzorg naar de gemeenten kwamen. Preventie en verbinding zijn naar ons idee wel in toenemende mate de beste instrumenten om de groeiende problemen in Jeugdzorg, WMO en andere terreinen in het sociaal domein het hoofd te bieden. Die extra aandacht is dus terecht.

Aandacht voor LHBTI
Ondanks dat het een lijvige nota is, misten we als OPEN aandacht voor de sociale acceptatie en veiligheid van de LHBTI’ers. OPEN heeft een tekstvoorstel gedaan voor aanvulling van de nota “Samen leven, samen doen!”. Kortweg kwam het erop neer om een al eerder beloofd actieplan gericht op sociale acceptatie en veiligheid van LHBTI’ers ook werkelijk snel te gaan uitvoeren. Het voorstel (amendement) is aangenomen in de laatste vergadering van de gemeenteraad voor het zomerreces 2020. De discussie bij de raadsvergadering maakte duidelijk, dat ook de discussie tussen raadsleden nog een vervolg zal krijgen.

Wat voor gemeente willen we zijn?
Ook in die laatste vergadering voor het zomerreces is besloten om met de inwoners van onze gemeente in gesprek te gaan over de prangende vraag “wat voor een gemeente willen we zijn”. Die vraag kwam het afgelopen jaar naar boven bij de enorme bezuinigingen we moeten doorvoeren. Het antwoord op die vraag ligt onder meer bij de uitwerking van de beleidsuitgangspunten in het sociaal domein naar de echte keuzes in de praktijk.

Het antwoord op de vraag “wat voor een gemeente willen we zijn” zal niet alleen liggen in het maatschappelijke vlak, maar ook in onze eigen leefomgeving, gebouwd en natuur. Een goede leefomgeving zal ons welbevinden versterken. Daarom is ervoor gekozen om ook over de omgevingsvisie met de inwoners in gesprek te gaan.

Een ingewikkelde en intensieve participatie over sociaal domein en over de omgevingsvisie die deels via de digitale weg en vervolgens in echte gesprekken gaat plaatsvinden. Voor ons als OPEN geldt dat we nauw de vinger aan de pols zullen houden dat de participatie voldoende breed zal zijn: van jong tot oud, van digibeet tot digifiel, van nieuwkomer tot oudgediende. En dat we als raad ook op de hoogte gesteld zullen worden van de tussenresultaten.