Om met het positieve gevoel te beginnen: het conceptplan voor de duurzame opwekking van energie in onze U16-energieregio (16 Utrechtse gemeenten) is met grote meerderheid in onze raad aangenomen. Helaas is er tegelijkertijd een motie met nipte meerderheid aangenomen die windenergie in een groot deel van onze gemeente bij voorbaat wil uitsluiten. Bovendien is tot onze teleurstelling gebleken dat er een tweedeling in de gemeenteraad is ontstaan over de eerdere, raadsbreed vaststelde, duurzaamheidsambitie om als gemeente klimaatneutraal te zijn in 2035. De meerderheid van de huidige gemeenteraad (VVD, BVH, CDA, SGP) diende namelijk een motie in om die ambitie door te schuiven naar 2050. Blijkbaar voelen deze partijen de urgentie van klimaatmaatregelen niet en weigeren ze daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Hiermee lijkt het motto te worden: afschuiven en uitstellen. OPEN, D66 en ChristenUnie willen absoluut niet vertragen, maar juist versnellen!

Bij de twee aangenomen moties willen wij even langer stilstaan, omdat ze nogal wat gevolgen hebben voor onze gemeente. De fractie OPEN heeft uiteraard tegen beide moties gestemd.

  • Motie Update Klimaatneutrale doelstellingen GUH, ingediend door BVH-Lokaal, SGP, VVD en CDA (hier de link)

De indieners menen dat de gemeentelijke ambitie om in 2035 klimaatneutraal te zijn niet realistisch is en wensen het jaar 2050 aan te houden dat landelijk gehanteerd wordt. Daarbij hopen zij dat er in de loop van de tijd nieuwe technieken ingezet zullen kunnen worden.

Onze woordvoerder, Ernst Hart, heeft zich ingespannen om deze motie in een aparte BOB-procedure van de raad te bespreken. Dat zou namelijk betekenen dat de inwoners mee kunnen praten en zoals u weet is participatie voor OPEN heel belangrijk. Daarnaast denken wij dat veel inwoners, net als OPEN,  wél de urgentie zien om klimaatverandering nu aan te pakken. En ook, net als wij, jongeren niet willen opzadelen met de lasten van uitgestelde maatregelen. Daarnaast vindt OPEN dat je een verkeerd signaal geeft aan alle inwoners door je gemeentelijke ambitie te verlagen. Ambitie is namelijk iets heel anders dan een (concrete) doelstelling. Helaas kreeg het voorstel om deze ambitiewijziging participatief te bespreken geen meerderheid.

De raad heeft nu gekozen voor het opschuiven van gemeentelijke klimaatneutraliteit. OPEN legt zich hier niet zomaar bij neer. Wij zullen ons actief blijven inzetten voor duurzame maatregelen en aandacht eisen voor de urgentie hiervan.

  • Motie Regionale Energie Strategie, ingediend door VVD

De tweede motie die we hier willen bespreken is opgesteld door de VVD, en ging in eerste instantie alleen over ‘boswind’. Het doel van deze motie was om de denkrichting ‘boswind’ in de concept RES uit te sluiten voor de Utrechtse Heuvelrug en alle overige zoeklocaties die binnen de grenzen van het Nationale Park vallen (of die daar direct aan grenzen). Helaas werden deze zoeklocaties tijdens het debat aangepast, zodat ook het gehele gebied ten zuiden van het Nationale Park tot aan de gemeentegrens wordt uitgesloten als zoeklocatie voor windmolens. OPEN was tegen deze motie, omdat wij nu niets bij voorbaat willen uitsluiten. Bovendien komen er nog natuurtoetsen, die voorkomen dat windmolens in kwetsbare natuur worden geplaatst. Helaas is deze motie met steun van BVH en CDA (en dus met een nipte meerderheid) aangenomen.

Zoals gezegd, staan deze moties haaks op waar OPEN voor staat:

  • Wij staan voor groen en duurzaam;
  • Wij voelen de noodzaak om nú stappen te zetten en niet door te schuiven en af te wachten;
  • Wij willen juist versnellen en klimaatverandering ambitieus aanpakken;
  • Wij willen geen mogelijkheden om energie op te wekken bij voorbaat uitsluiten;
  • Wij willen samen met de inwoners aan de slag!