In het raadsprogramma 2018-2022 is overeengekomen dat het vastgoed dat in bezit is van de gemeente afgestoten zal worden. Het college heeft een lijst gemaakt met te verkopen vastgoed en heeft nu toestemming gevraagd dit vastgoed, zonder tussenkomst van de raad, te mogen verkopen. Het gaat dan bv om woningen, maar ook om bos- en natuurgrond.

Veel inwoners en natuurorganisaties hebben hun zorgen geuit over dit voornemen, met name de verkoop van natuurgebieden maakte veel los. Ook wij vonden de bescherming hiervan wat dun en OPEN heeft daarom het initiatief genomen de bescherming van deze te verkopen natuurgebieden robuuster te maken.

Om zowel de bestemming, het gebruik en de toegankelijkheid van de gebieden goed te borgen hebben wij daarom een aanvullende voorwaarde gesteld. Op basis van een advies van de Federatie Groene Heuvelrug, hebben wij bewerkstelligd dat natuur- en bosgebieden alleen verkocht mogen worden aan natuurorganisaties met een ANBI-status. Daarnaast hebben wij expliciet opgenomen dat de bestemming inclusief natuurdoeltype behouden moet blijven bij verkoop.

Onze groene voorwaarde is verwerkt in een gezamenlijke motie, die uiteindelijk de volgende extra voorwaarden stelt aan verkoop van vastgoed op de lijst:

  1. De verkoop van de woningen, grondexploitaties en aula’s te prioriteren;
  2. Natuur, groen en bosgebieden alleen te verkopen aan organisaties met ANBI-status die gespecialiseerd zijn in het beheer van natuur, groen, bos en/of grote terreinen en dan alleen als de huidige bestemming inclusief het behoud van het natuurdoeltype, (gedoog) hondenlosloopgebied en toegankelijkheid gewaarborgd blijven;
  3. In principe grond onder maatschappelijk vastgoed (scouting, harmonie) alleen te verkopen aan de vereniging of stichting die ook de opstal bezitten. Indien de grond en opstal van het maatschappelijk vastgoed beiden in het bezit zijn van de gemeente dit voorlopig alleen aan te bieden aan de vereniging of stichting die hiervan gebruik maakt.
  4. Als een voorgenomen verkoop van het daartoe aangemerkte vastgoed niet aan bovenstaande voldoet, de raad alsnog in de gelegenheid te stellen wensen en bedenkingen kenbaar te maken om de afwijking van de voorwaarden te beoordelen.

Deze motie is unaniem aangenomen.

Het college kan nu aan de slag met de verkoop.