Tijdens de raadsvergadering op maandagavond 11 november heeft OPEN tegen het gewijzigde raadsvoorstel gestemd over de ontwerpbegroting 2020-2023. De fractie kon zich, ondanks enkele pijnpunten, goed vinden in het oorspronkelijke raadsvoorstel van het college. De wijziging, die werd ingediend door een meerderheid van de partijen in de gemeenteraad, had echter als doel om het begrote overschot van 0,5 miljoen ‘af te romen’ voor een lagere OZB-verhoging. Dat vonden wij niet verantwoord.  

De belangrijkste reden hiervoor is we in onze gemeente te maken hebben met een zorgwekkende financiële situatie die om een sober beleid vraagt. De slechte financiële situatie is veroorzaakt door zowel de exploitatietekorten als een omvangrijke schuldenlast. Wij vonden daarom dat een structureel sluitende begroting het uitgangspunt moet zijn. Waarbij in het jaar 2020 ten minste 0,5 miljoen overschot wordt gecreëerd om eventuele tegenvallers op te vangen. Pas als we zeker weten dat er geen tegenvallers zijn, dan kan dit overschot wat OPEN betreft gebruikt worden om de schuldenlast omlaag te brengen en om de lasten voor inwoners te verlichten.

We vinden het namelijk belangrijk:

  • dat het hoge niveau van de voorzieningen in onze gemeente zoveel als mogelijk in stand blijft;
  • dat deze voorzieningen toegankelijk blijven voor de inwoners die dat het hardste nodig hebben;
  • dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen;
  • en dat onze schuld niet naar toekomstige generaties wordt doorgeschoven.

Verder zijn wij bezorgd over de klimaatontwikkelingen. We staan de komende decennia voor enorme uitdagingen op dit vlak. De gemeente zal hier in financiële zin een steentje aan moeten bijdragen.

De politieke partijen die de wijziging op de begroting hebben ingediend, deelden ons standpunt niet. Wij vinden dit een staaltje van “je kop in het zand steken”. Na de behandeling van de begroting bleek dit ook toen uit de bestuursrapportage naar voren kwam dat de uitgaven voor 2020 alweer hoger worden ingeschat dan tijdens de begroting, waarmee er al sprake is van de eerste tegenvaller.

Als fractie OPEN hebben we met pijn in ons hart tegen de gewijzigde begroting gestemd. Maar we staan achter deze keuzes, omdat we vóór een verantwoord begrotingsbeleid zijn.