Het zal niemand zijn ontgaan en zeker niet als je in Maarn woont. Het voortbestaan van de Twee Marken stond onder enorme druk. Enerzijds had het bestuur van de Twee Marken onvoldoende geld om rente, aflossing en andere kosten te betalen en anderzijds heeft de gemeente structureel onvoldoende middelen om zomaar alles bij te passen waar dat niet begroot was, zoals groot onderhoud en herinrichting van het huidige gebouw.

Er moest dus een oplossing worden bedacht om de dorpshuisfunctie en sportfaciliteiten voor Maarn te behouden. Het College heeft vervolgens een voorstel neergelegd voor inspraak, namelijk een Multifunctionele Accommodatie (MFA) gecombineerd met woningbouw.

Die voorstellen leidden tot veel commentaar vanuit inwoners en verenigingen uit Maarn. De gemeenteraad en zeker ook OPEN heeft daar goed naar geluisterd. OPEN heeft dan ook mede het initiatief genomen tot een amendement op de voorstellen van het College. Hierbij hebben we onze waarden, te weten sociaal en groen, vooropgezet en dat hebben we als volgt vertaald:

  • We houden vast aan een faciliteit die ruimte geeft aan een ontmoetingsfunctie voor Maarn. En een faciliteit die ruimte biedt voor een bibliotheekfunctie, voor sport en voor sociaal culturele en educatieve activiteiten.
  • Die accommodatie mag echter geen extra druk leggen op onze gemeente financiën. Immers dat zou ertoe leiden dat we nog minder kunnen doen voor onze inwoners, met name voor de inwoners die het moeten doen met weinig of met heel weinig.
  • We willen een gebiedsontwikkeling waarin ook ruimte is voor sociale huur- en koopwoningen. De laatste nieuwe sociale huurwoning in Maarn is nota bene meer dan 20 jaar geleden gebouwd!
  • Bij de gebiedsontwikkeling moeten de inwoners worden gehoord en betrokken. En dan heeft OPEN het ook over degenen van wie de stem tot nu toe nog niet is gehoord, te weten degenen die zoeken naar een sociale huur- of koopwoning. Het College zal een Stuurgroep nieuwe stijl met goede begeleiding opzetten.
  • Nu al is de parkeerdruk hoog. De gebiedsontwikkeling moet voorzien in een verminderde parkeerdruk. Daarvoor zijn vast goede maatregelen te treffen, bv met blauwe zones, maar ook het actief beperken van vaak weliswaar comfortabel, maar ook onnodig autogebruik.
  • Tot slot willen we ook een gebiedsontwikkeling die ruimte laat voor groen en natuureducatie en uiteraard goed onderwijs.

Het zal duidelijk zijn dat wat in eerdere participatie (het PentaRho traject) is besproken niet zomaar weggegooid mag worden. Ook de lawine van suggesties en opmerkingen van de afgelopen periode moeten we meewegen. Het principe “met, voor en door Maarn” is voor dit vervolgtraject nog steeds van toepassing, maar wel met de kanttekening dat de financiën van de gemeente beperkt zijn!

Dat vervolgtraject kan overigens meteen starten nu ons amendement is aangenomen. Het voorstel van een van de partijen uit de Raad eerst te wachten op de uitkomsten van een traject zonder kaders onderschrijven we niet. We willen nu starten met een gestructureerd traject met duidelijke kaders, waarbinnen de programma’s van eisen (of wensen) van de verschillende belanghebbenden kunnen worden afgestemd.

Het bestuur van de Stichting heeft vlak voor de raadsvergadering een brief geschreven aan de gemeente over de opzet van een intentieverklaring voor een overeenkomst tussen de Stichting en de gemeente. OPEN vertrouwt erop dat hier een goed vervolg aan gegeven kan worden in lijn met het nu aangenomen, geamendeerde besluit. En OPEN vertrouwt erop dat daarmee de Twee Marken nu dan ook niet hoeft te sluiten, waartoe het bestuur van de Twee Marken zich eerst gedwongen voelde.

En dan nog over de scholen en in het bijzonder de Ladder. OPEN hoopt van harte dat zij zullen meedoen met het formuleren van een gezamenlijk programma van eisen. Immers dat is en blijft nu de eerste echte stap naar een gedragen MFA Maarn.

Contactpersoon vanuit Open is Clemens Festen.