Op 17 mei 2019 hebben de wethouders Rob Jorg en Gerrit Boonzaaijer samen met de gedeputeerde van de Provincie Utrecht Pim van den Berg een gesprek gehad met de staatssecretaris mevrouw Barbara Visser over de huisvesting van het korps Mariniers uit Doorn.

Gemeente en provincie hebben duidelijk de boodschap overgebracht dat ze het terrein van de Marinierskazerne voor de gemeente hard nodig hebben voor woningbouw, scholen en sport. Ook is aangedrongen op snelle besluitvorming en duidelijkheid over de planning voor zowel de mariniers en hun gezinnen als voor woningzoekenden, sportinstellingen en scholen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Het college van B en W van de gemeente Utrechtse Heuvelrug deelde het voornemen voor dit gesprek met de staatssecretaris vooraf met de raad, via een zogenaamde Wensen en Bedenkingenbrief. De fractie OPEN heeft het college tijdens de beraadslaging aangemoedigd om de belangen van onze gemeente in het gesprek met de staatssecretaris glashelder op tafel te leggen.

OPEN constateert met smart dat de aanbestedingsprocedure van de kazerne in Vlissingen is opgeschort. Destijds is er door onze gemeente een enorme inspanning gepleegd om de minister van Defensie op andere gedachten te brengen en de Marinierskazerne in Doorn te behouden. Dit heeft echter niet geleid tot een ander besluit in Den Haag. Vervolgens heeft onze gemeente zich op de toekomst gericht. Er is een groot participatieproject gestart over de invulling van het kazerneterrein, waarvan woningbouw een belangrijk onderdeel vormt.

En laat nu net die woningbouwopgave een van de grootste zijn in onze gemeente. Er is een grote druk op de woningmarkt en er zijn zeer lange wachttijden voor sociale woningbouw. De raad heeft in het brede raadsprogramma vastgelegd dat we niet willen bouwen buiten de rode contouren. Dat betekent dat we alle kansen binnen de rode contouren maximaal moeten benutten, om woningen te kunnen realiseren in het sociale en middensegment. Ook starters, senioren, alleenstaanden, gezinnen met lage en middeninkomens, mensen met een beperking of psychische kwetsbaarheid moeten de kans krijgen om in onze mooie gemeente te wonen.

Het valt ons de fractie OPEN op dat het belang van de mariniers luid en duidelijk te horen is in het landelijke debat, terwijl andere belangen, zoals die van woningzoekenden, niet op tafel liggen.

Het college heeft de uitkomst van het gesprek met staatssecretaris Barbara Visser inmiddels aan de raad teruggekoppeld. De staatssecretaris wil in dit stadium van het proces voorrang geven aan een zorgvuldig proces van medezeggenschap met de mariniers. Om die reden kan ze nu geen duidelijkheid geven over de planning van het besluitvormingsproces. Afgesproken is dat de staatssecretaris provincie en gemeente elkaar spreken zodra er meer duidelijkheid is omtrent het besluitvormingsproces en de planning hiervan. De fractie OPEN houdt de ontwikkelingen in Den Haag nauwlettend in de gaten.