We zijn inmiddels in de derde ronde aanbeland van de ombuigingsoperatie. We zijn het afgelopen jaar geconfronteerd met omvangrijke tekorten op het sociale domein. Het verwachte tekort (als verschil tussen hetgeen het Rijk ons fourneert voor dit domein en de werkelijke uitgaven) gaat naar verwachting 5 miljoen bedragen in 2019. Daarnaast kampen we met een aanzienlijke schuld die de norm van de VNG (maximaal 130% van de inkomsten) overschrijdt.

Nadat de schattingen ten aanzien van de omvang van de tekorten bekend zijn geworden (3e kwartaal 2018) is er in eerste instantie besloten om een begroting op te stellen waarin geen nieuw beleid zat vervat. Dit omdat de deadline voor de inlevering van de begroting bij de provincie dreigde overschreden te worden. Dit was het zogenaamde Spoor I. Deze begroting voldoet aan de normen van de provincie. Met het vaststellen van deze begroting is tegelijkertijd besloten aan het begin van 2019 een herziene begroting op te stellen waarin wel nieuw beleid zou worden vervat (onder meer het raadsbrede programma). Begin 2019 werd duidelijk dat de tekorten op het sociale domein nog omvangrijker zouden zijn dan al eerder verwacht. Dit heeft erin geresulteerd dat ook uit deze herziene begroting de volledige ambitie uit het raadsbrede programma is geëlimineerd en wel de bezuinigingen die zijn gedefinieerd in de begroting (om de ambitie te kunnen financieren) zijn opgenomen om de extra tekorten in het sociale domein te dekken. Deze bezuinigingen (circa 1 miljoen) waren echter te weinig om een sluitende begroting te maken. Het verwachte tekort op dat moment was nog 5,6 miljoen.

We zijn nu in Spoor III beland. Nu is recent bekend geworden dat het tekort toch wel iets meevalt. In plaats van 5,6 miljoen ombuiging kunnen we nu volstaan met een ombuiging van circa 3 miljoen. Het College heeft voorstellen gelanceerd waarin deze 3 miljoen ombuiging als volgt tot stand zou moeten komen:

  • 0,8 miljoen uit het sociale domein
  • 0,65 miljoen ombuigingen qua uitgaven (veel verschillende kleine posten) en
  • 1,6 miljoen belastingverhoging

Deze voorstellen liggen nu ter consultatie voor aan de inwoners. Wij roepen al onze leden en andere belangstellenden op om de online enquête in te vullen zodat onze stem weerklinkt in de resultaten van deze enquête.

Hieronder treft u de voorlopige planning aan.

Voor nadere informatie verwijzen we u graag naar de website van de gemeente. Laat uw stem horen zodat sociaal en groen zoveel als mogelijk in stand blijft.