Onze gemeente Utrechtse Heuvelrug werkt samen in de U10, een regionaal netwerk van gemeenten. Deze samenwerking is nodig, omdat de gesprekken met de Rijksoverheid over de lokale uitwerking van landelijke opgaven, zoals de energietransitie, wonen en mobiliteit, in regionaal verband plaatsvinden. Op dit moment ontwikkelt de U10 een ruimtelijk-economisch programma. De gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug kon zich in de raadsvergadering van 7 maart uitspreken over de bouwstenen voor dit programma.

De bouwstenen bestaan uit vier verschillende rapporten die door de U10 zijn opgesteld over de volgende onderwerpen: de energietransitie, wonen, mobiliteit en economische ontwikkeling. In de raadsvergadering zijn er vier moties aangenomen over deze rapporten, en over de samenwerking in de U10 in het algemeen.

Busverbindingen

BVH Lokaal heeft een motie gemaakt die ervoor pleit om bij het onderwerp mobiliteit voldoende aandacht te besteden aan de busverbindingen, die immers zo belangrijk zijn in onze gemeente. Hierbij wordt specifieke aandacht gevraagd voor de busverbindingen tussen onze dorpen en Amersfoort. Deze stad ligt net buiten de U10, maar is (net als Utrecht) wel een belangrijk knoop- of eindpunt voor veel van onze inwoners. De fractie OPEN heeft deze motie gesteund.

Het landelijk gebied

De andere motie van BVH Lokaal gaat over een vijfde analyserapport over het landelijk gebied, dat momenteel wordt opgesteld. Deze motie verzoekt het college om er in de U10 voor te pleiten dat dit rapport ook wordt gebruikt als bouwsteen voor het ruimtelijk-economisch programma. De fractie OPEN vindt aandacht voor het landelijk gebied zeer belangrijk en steunde daarom ook deze motie.

Biodiversiteit

D66 en CDA hebben een motie opgesteld over het belang van biodiversiteit en met name de terugval van de insectenpopulatie. Het college wordt in deze motie verzocht om deze onderwerpen mee te nemen in de ontwikkeling van het ruimtelijk-economisch programma van de U10. Ook deze motie kon op de steun van de fractie OPEN rekenen, met de nadrukkelijke kanttekening dat biodiversiteit breder is dan de terugval van de insectenpopulatie. Wij vinden dat alle onderwerpen die vallen onder biodiversiteit het verdienen om te worden meegenomen. Sterker nog: wij willen graag dat we het als vanzelfsprekend gaan beschouwen om biodiversiteit als volwaardig, integraal onderdeel van ruimtelijke ontwikkelingen te zien.

De raad aan het roer

De laatste motie is opgesteld door onze eigen fractie OPEN, samen met de VVD. Met deze motie stellen we als raad de kaders voor een constructief-kritische en strategische opstelling van onze gemeente in de U10. We vragen het college om de raad steeds vroegtijdig mee te nemen in de besluitvorming van de U10, zodat we niet in een (te) laat stadium voorstellen krijgen gepresenteerd, waar we dan nog moeilijk ‘nee’ tegen kunnen zeggen.

Een helder signaal

Alle moties zijn unaniem door de raad aangenomen. Dat is mooi, want op deze manier geven we als gemeente Utrechtse Heuvelrug een duidelijk signaal af over wat wij, en onze inwoners, belangrijk vinden. Als fractie OPEN zijn we benieuwd naar de vervolgstappen die in U10-verband worden gezet. We zullen deze ontwikkelingen uiteraard met veel aandacht blijven volgen.

 

Link naar raadsvergadering van 7 maart 2019:  https://heuvelrug.notubiz.nl/vergadering/603887/Gemeenteraad%2007-03-2019