Gisteren was een lange avond met veel moeilijke onderwerpen; het was ook de avond dat eindelijk onze motie LHBTI erdoor kwam.

LHBTI staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen. Eerder dit jaar heeft onze Linda Oostwal het Regenboog Stembusakkoord ondertekend waarmee OPEN de afspraak maakte aan de slag te gaan voor LHBTI’s in de gemeente.

Helaas is het volgens cijfers van Movisie nog steeds zo dat LHBTI’s in Nederland te maken hebben met negatieve reacties, discriminaties en geweld en vaker slachtoffer zijn van een misdrijf dan hetero’s. Dit heeft invloed op het mentale welzijn en de gezondheid van LHBTI’s, met name bij jongeren en ouderen. Jammer genoeg hebben we geen reden om aan te nemen dat deze cijfers niet voor onze gemeente gelden.

In het raadsprogramma hebben we al aangegeven dat we het als raad belangrijk vinden dat LHBTI’s zich veilig en geaccepteerd voelen in onze gemeente. Daarom hebben we met deze motie het college opgeroepen om speciale aandacht te hebben voor psychische problemen en acceptatie bij LHBTI jongeren, eenzaamheid bij LHBTI ouderen en het vergroten van de zichtbaarheid van deze groep inwoners. Ook willen we dat dit geïntegreerd wordt in lopende activiteiten, zoals het eenzaamheidsbeleid en de lokale inclusie agenda.

Na veel uitstel en omschrijven van de motie zijn we blij dat hij eindelijk met een meerderheid, die niet alleen uit ondertekenaars van het Regenboog Stembusakkoord bestond, is aangenomen. We hopen dat we hierdoor weer een stapje dichter bij volledige acceptatie en inclusie van al onze inwoners zijn!