De fractie OPEN heeft zich in de afgelopen jaren stevig verdiept in het voorstel om het bestemmingsplan van de veehouderij aan de Nieuwe Steeg in Leersum te wijzigen, waardoor uitbreiding mogelijk zou worden. We hebben meerdere gesprekken met betrokkenen gevoerd, het bedrijf bezocht, aan diverse beeldvormende vergaderingen deelgenomen en ook intern hebben we er de nodige uurtjes over gesproken. Uiteindelijk zijn wij tot de slotsom gekomen dat wij het geen gewenst plan vinden.

Onze argumentatie loopt via vijf hoofdlijnen.

1. Juridische houdbaarheid
De uitbreiding van de veehouderij op die plaats gaat in tegen de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2016. Er zijn geen indicaties dat de provincie de gemeente niet zal houden aan deze regels.

2. Participatie
Voor de gemeenteraad is het uitgangspunt bij wijzigingen van activiteiten en bestemmingen, dat de initiatiefnemer via een goed en gedragen traject de omgeving meeneemt in de beoogde ontwikkelingen. Dit heeft naar ons oordeel niet voldoende plaats gevonden.

3. Omgevingsvisie
De Nieuwe Steeg in Leersum vormt de grens van woningbouw en agrarische activiteit. Het is een zogenoemd verwevingsgebied. Het karakter van dit gebied laat niet toe dat er een grootschalige agrarische activiteit plaats vindt, zoals nu gevraagd wordt.
De gemeente zal op basis van de Omgevingswet voor dit gebied participatief een omgevingsvisie moeten opstellen, waarin de huidige activiteiten in combinatie met wonen in een goede balans verder kunnen. Scenario’s met bijvoorbeeld duurzame energieopwekking zijn voor ons zeker opties. Maar momenteel is die omgevingsvisie er dus nog niet.

4. Gezondheid
Door de diverse soorten van uitstoot (fijnstof, ammoniak, geur) wordt de gezondheid van de natuur en die van mensen negatief beïnvloed. Ook het klimaat en de biodiversiteit komen in het geding.
Al vaak is aan de orde geweest of de voorgestelde maatregelen voldoende zijn om die uitstoot tot onder het huidige niveau terug te dringen. Voor ons vormen de gezondheidsrisico’s van dit plan een groot punt van zorg.

5. Toekomst
Tot slot is er bij onze fractie ook grote twijfel over de toekomstbestendigheid van intensieve, grootschalige vleesproductie en vleesconsumptie. Wat OPEN betreft is deze casus daarom een aanleiding om snel met elkaar het gesprek aan te gaan over een toekomstbestendige voedselagenda voor onze gemeente. In ons Raadsprogramma hebben we dat al met elkaar afgesproken. En ook het College verwees daarnaar bij de beantwoording van onze schriftelijke vragen.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Een voedselagenda is een plan voor een duurzame en gezonde voedselketen in onze gemeente, dus van productie tot consumptie. Bij het gesprek over een toekomstbestendige voedselagenda willen we alle schakels in de keten betrekken. Want voedselkeuzes zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de hele keten: van producent tot consument, en iedereen die daar tussen zit. Dit vraagt dus ook van inwoners een grote bewustwording en betrokkenheid bij hun voedselvoorziening.

OPEN wil zich in de komende tijd graag inzetten voor dit proces om tot een lokale voedselagenda te komen!

– Joost Scheltinga en Ernst Hart