Gisteravond is de Woonvisie 2018-2022 besproken in de raad. In september 2018 was deze door het college naar de raad gestuurd. En vlak daarna, op 4 oktober, heeft de raad, op initiatief van OPEN, een avond georganiseerd over alternatieve en vernieuwende woonvormen. De avond was drukbezocht, en het was mooi om te zien hoeveel enthousiasme en goede ideeën er leven bij inwoners om zelf hun woonwensen vorm te geven. Samen hebben we verkend hoe deze alternatieve en vernieuwende woonvormen een bijdrage kunnen leveren aan de grote uitdagingen die we hebben op onze woningmarkt: een groot tekort aan passende woningen en een gebrek aan doorstroming.

Als fractie OPEN raakten we vervolgens nog extra geïnspireerd door de twee beeldvormende avonden, met opnieuw superveel insprekers, en de daarop volgende inhoudelijke discussie die we als raadsleden met elkaar hebben gehad tijdens de oordeelsvorming. Je kon merken dat alle politieke partijen probeerden om zo goed mogelijk recht te doen aan de diverse woonwensen en -belangen.

En dat laatste is nog helemaal niet zo makkelijk. Als OPEN hebben we daar enorm op lopen puzzelen. We hebben uiteindelijk gekozen voor een zo integraal mogelijke benadering. Dat betekent dat we geen amendement hebben gemaakt over een specifieke doelgroep, zoals bijvoorbeeld senioren, en ook niet over specifieke woningtypen, zoals bijvoorbeeld tiny houses. Wat hebben we dan wel gedaan? We hebben 3 amendementen voorbereid.

Amendement ‘slimmer en creatiever naar meer woningen’

Ons eerste amendement heet ‘slimmer en creatiever naar meer woningen’. Het is een lang amendement geworden, en dat moet ook, want we wilden maar liefst 4 zaken bereiken:
1. Recht doen aan de bijeenkomt op 4 oktober, en aan de inspirerende inbreng van de inwoners.
2. Ruimte geven aan inwonersinitiatieven, en expliciet benoemen dat daar een cultuuromslag en meedenkend maatwerk van de gemeente voor nodig is.
3. Een duidelijke verbinding maken tussen de Woonvisie en de ambities die de raad in het raadsprogramma heeft vastgelegd op het terrein van wonen
4. De vertaling van deze ambities in concrete stappen, door in de Woonvisie een kader neer te zetten, dat wordt uitgewerkt in de nota inbreidingslocaties. In dit kader hebben we ook verschillende inzichten uit de beeldvorming meegenomen.

We zijn erg blij dat dit amendement, na enkele aanpassingen, unaniem door de raad is aangenomen.

Amendement ‘bouwenveloppen’

Ons tweede amendement heeft als doel om ervoor te zorgen dat collectieve particuliere opdrachtgevers (CPO’s) en woningcorporaties bij de uitgifte van bouwenveloppen op gemeentelijk vastgoed in een gelijkwaardige concurrentiepositie worden geplaatst ten opzichte van projectontwikkelaars. Zowel CPO’s als woningcorporaties hebben in de beeldvorming aangegeven dat zij hierbij nu vaak het onderspit delven. De bedoeling van het amendement is dat het college per bouwenveloppe inschat of er aanvullende voorwaarden bij de tenderprocedure mogelijk zijn, en deze vervolgens, samen met een indicatie van de verwachte opbrengst, voorlegt aan de raad. Op deze manier zijn wij als raad in staat om steeds een bewuste afweging te maken tussen financieel en maatschappelijk rendement op onze bouwenveloppen.

Ook dit amendement is unaniem door de raad aangenomen!

Amendement ‘sociale en middeldure woningen’

En dan ons derde en laatste amendement. Hierin stellen we voor om het aandeel sociale en middeldure woningen bij nieuwbouwprojecten in onze gemeente te vergroten. Er is immers een groot gebrek aan deze woningen, terwijl er echt genoeg dure woningen zijn in onze gemeente. Helaas is het niet gelukt om een meerderheid voor dit amendement te vinden. Andere politieke partijen vrezen dat de nieuwbouw op deze manier stagneert, omdat het minder aantrekkelijk voor projectontwikkelaars is om goedkope woningen te bouwen. Wel heeft de wethouder beloofd dat hij de raad aan het begin van ieder jaar zal informeren over de voortgang van de nieuwbouwprojecten in onze gemeente, zodat we een vinger aan de pols kunnen houden.