Na een serie boeiende raadsgesprekken, zijn wij blij en tevreden dat we gezamenlijk een raadsprogramma hebben vastgesteld. Opvallend was de constructieve en open houding van alle zeven partijen om er samen uit te komen, zoekend naar de overeenkomsten en met respect voor het verschil. Dat belooft veel goeds voor de komende vier jaar.

Als OPEN hebben wij vooral ingezet op duurzaamheid, inwonersparticipatie, sociale inclusie (wat betekent dat iedereen mee moet kunnen doen), met als ondersteunende factor gezonde financiën. Bij al deze grote onderwerpen is onze inbreng goed ontvangen.

Wij zijn trots dat de volgende punten in het raadsprogramma zijn opgenomen.

  • De gemeente gaat zich extra inspannen om ook inwoners bij de besluitvorming te betrekken die wat minder gemakkelijk voor zichzelf opkomen of van zich laten horen. Bovendien krijgen inwoners de kans om, naast hun eigen belangen, ook de belangen van anderen te leren kennen en te begrijpen. Zo ontstaat er meer draagvlak voor de besluiten van de gemeente.
  • De gemeente maakt voor verschillende doelgroepen ruimte en mogelijkheden op de woningmarkt.
  • Qua financiën wordt er niet beknibbeld op de voor ons belangrijke punten, zoals het minimabeleid, de Wmo en duurzaamheid. Bovendien zijn we het eens geworden over maatregelen om de financiële positie van de gemeente gezonder en duurzamer te maken, zoals afbouw van onze schuld met 8 miljoen in deze raadsperiode.
  • De voedselagenda, een van onze verkiezingsspeerpunten, heeft een mooie plek gekregen, met duidelijke koppelingen naar de agrarische sector en het onderwijs.
  • Bij het opstellen van de omgevingsvisie wordt de verbinding gelegd met onze klimaatambitie en met de energietransitie.
  • Het regenboogakkoord kon, vanwege principiële redenen van andere partijen, niet als term genoemd worden in het programma. Het is wel gelukt om op te nemen dat de gemeente actief toeziet op de gelijkwaardigheid van alle inwoners en in het bijzonder van LHBT’ers. We stonden erop dat deze groep expliciet genoemd werd en dat is ook gebeurd.

Al met al zijn we enthousiast over het resultaat van deze intensieve, maar vruchtbare periode.

De definitieve tekst van het raadsprogramma vind je via deze link. Wordt vervolgd!