Standpunt OPEN over Mariniersterrein Doorn

Na de uitgebreide beeldvorming en inclusief de inbreng van allerlei betrokkenen concludeert OPEN dat het participatieproces over het Mariniersterrein goed van start is gegaan, maar dat het eind hiervan niet voor iedereen acceptabel was. Daarnaast staan er nog steeds veel zaken open voor nader onderzoek. OPEN onderscheidt 4 onderwerpen die op dit moment nog te onduidelijk zijn ingevuld: participatie, aantallen en soorten woningen, natuur en verkeer.

Het participatietraject is daarom volgens ons nog niet klaar!

OPEN stelt dat het participatietraject verlengd moet worden en dat er onderzoeken uitgevoerd moeten worden binnen heldere, deels nieuw geformuleerde kaders.  Pas als alle onderzoeken afgerond zijn, kan tot vaststelling van het Ontwikkelingskader Marinierskazerne Doorn worden overgegaan.

Participatie

In onze hele gemeente en ook binnen Doorn is een grote behoefte aan betaalbare woningen; sociale huurwoningen en middenwoningen. De wachttijd voor dit soort woningen bedraagt nu soms al ruim 9 jaar. Veel mensen hebben meegepraat over de toekomst van het terrein, maar van twee potentiële gebruikersgroepen heeft OPEN tot dusver weinig gehoord. Hierbij denken wij aan jongeren en aan woningzoekenden. Om juist met mensen uit deze groepen in contact te komen, richt OPEN nu speciaal een meldpunt op. Dit Meldpunt Wonen Mariniersterrein is bereikbaar via info@sociaalengroen.nl.

Aantallen en soorten woningen

OPEN is van mening dat een bouwaantal van 300 tot 350 woningen in het sociale- en middensegment te realiseren moet zijn. Dit kan door gebruik te maken van de bestaande gebouwen op het terrein, het neerzetten van “tiny houses” en ook door iets meer gestapelde bouw. Bij deze laatste gaat het dan om enkele gebouwen die niet hoger dan de gemiddelde boomhoogte komen, dus ongeveer 6 tot 8 woonlagen.

Aangezien het moeilijk kan zijn om je voor te stellen hoe zoiets eruit komt te zien, acht OPEN het van belang dat er ook een goede visualisatie wordt gemaakt van het effect van een bouwhoogte van 6-8 lagen en een zichtbeeld vanaf de Woestduinlaan.

Natuur

OPEN zou graag zien dat de natuur ongeveer de helft van het terrein blijft uitmaken en dat de schakelrol in het Natuur Netwerk Nederland versterkt kan worden.

Verkeer

Ook naar het verkeer en de mobiliteit moet nog verder onderzoek gedaan worden. Voor OPEN is ontsluiting via de Arnhemse Bovenweg de voor de hand liggende oplossing, maar het onderzoek dient ook gericht te zijn op andere ontsluitingen. Daarnaast dient gekeken te worden hoe de verkeerscirculatie op het Mariniersterrein en een breder gebied daaromheen beïnvloed zou kunnen worden. Als groene en duurzame partij maakt OPEN zich daarnaast hard voor een goede OV-verbinding van het terrein met Doorn-Centrum en station Driebergen-Zeist.