Iedereen met schulden moet goed en effectief geholpen worden, zodat mensen perspectief hebben op een schuldenvrij bestaan. Dit uitgangspunt was voor de fractie Open de belangrijkste overweging om bij de behandeling van de gemeentebegroting 2018 een motie schuldhulpverlening in te dienen. Open vindt goede schuldhulp een wezenlijk onderdeel van het gemeentelijk beleid gericht op de bestrijding van (stille) armoede. Bijzonder: deze motie is met algemene stemmen door de gemeenteraad aangenomen. 

Landelijk speelt schuldenproblematiek een rol in ongeveer 80 procent van de zorgaanvragen waar sociale wijkteams mee geconfronteerd worden. Alle reden dus om hier in onze gemeente ook de nodige aandacht aan te geven. Ons gemeentebestuur doet dit gelukkig ook: het college zet zich in voor ‘Innovatie schuldhulpverlening’ door te streven naar verbetering van de ondersteuning gericht op het voorkomen dat inwoners problematische schulden opbouwen.

Het nieuwe kabinet heeft in het regeerakkoord aangekondigd met gemeenten tot een vernieuwende schuldenaanpak en een verbeterd schuldhulpverleningstraject te willen komen. Open vindt dat Utrechtse Heuvelrug dit aanbod met beide handen moet aangrijpen door zich bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te melden als een gemeente die voorop wil blijven lopen in verbetering van de schuldenaanpak en daarom interesse heeft om met het rijk en met andere gemeenten deel te nemen aan experimenten, regelingen of andere activiteiten die dit doel dienen en kennis en ervaringen die hierbij worden opgedaan met andere gemeenten en het rijk te delen.