In november 2013 heeft de gemeenteraad besloten tot een herziene gebiedsvisie voor Maarsbergen-Oost. Het raadsvoorstel over het bedrijventerrein dat er lag, was volgens de raad namelijk onvoldoende uitgewerkt. Inmiddels bespreekt de raad de nieuwe visie.

In de nieuwe gebiedsvisie moesten in ieder geval de volgende punten aan de orde komen:

·         een beter uitgewerkte behoefteraming aan bedrijventerrein op die plaats (gericht op Maarsbergse ondernemers);

·         de bouw van 4 à 5 sociale huur- of koopwoningen;

·         het drukken van de kosten van de ontsluiting naar de N226;

·         de mogelijkheid om het bedrijventerrein gefaseerd aan te leggen;

·         hierover overleggen met inwoners en ondernemers.

Participatie inwoners bij nieuwe gebiedsvisie

Het college is daarmee aan de slag gegaan en inmiddels bespreekt de raad het zogeheten ‘Herstructureringsplan Bedrijventerrein Ambachtsweg Maarsbergen’. In de beeld- en oordeelsvorming hebben betrokken inwoners en belanghebbenden verschillende struikelblokken ingebracht. Samengevat waren die issues:

·         Hoe zeker is de behoefte aan bedrijventerrein in Maarsbergen?

·         In hoeverre tast het bedrijventerrein natuur- en geologische waarden aan? En welke compensatie staat daar tegenover?

·         Welke infrastructuur is nodig om het bedrijventerrein te ontsluiten?

Hoe zeker is de behoefte aan een bedrijventerrein in Maarsbergen?

Vergeleken met 2013 is er voor de huidige visie een stevigere behoefteraming gedaan. Deze lijkt te voldoen. We zien hierbij een lijst van gegadigden met een hoog Maarsbergs karakter. Maar het is onzeker of we als gemeente de beschikbare gronden alleen aan Maarsbergse ondernemers kunnen toewijzen. Of in ieder geval aan ondernemers uit de gemeente. Dat is wel het uitgangspunt.

In hoeverre tast het bedrijventerrein natuur- en geologische waarden aan?

De gebiedsvisie op natuurbehoud moet voldoen aan de formele kaders hiervoor. We signaleren een voorgenomen goede inpassing en inrichting en passende boscompensatie. Boscompensatie en faunazaken zijn overigens een provinciale bevoegdheid. De uitspraak daarover ligt nu bij de rechter. Buiten dat zijn de opgenomen natuurwaarden lastig te beoordelen. In onze ogen is het in ieder geval positief dat een deel van de oude rommelcamping een net betrijventerrein wordt. En dat de substantiële rest weer volwaardige natuur kan worden.

Welke infrastructuur is nodig om het bedrijventerrein te ontsluiten?

De vormgeving van de infrastructuur en de kosten ervan zijn onderwerp van een heftige discussie. De raad pakt dit zwaar op. Daarom willen de fracties van D66, VVD, CDA en Open een motie indienen voordat we het herstructureringsplan gaan bespreken. Deze motie verzoekt het college om een aantal zaken rond de aanleg van infrastructuur en kosten verder vorm te geven. Voor Open is uitvoering van deze motie een voorwaarde om akkoord te gaan met het plan.