Verkiezingen 2018

Ontmoet onze kandidaten
Bekijk ons programma

Waar kiest u voor?

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dan mag u weer kiezen wie u in de gemeenteraad mag representeren. Met OPEN kiest u voor een eerlijke samenleving en een duurzame leefomgeving.

Open heeft voor de gemeenteraadsverkiezingen tien Open deuren opgesteld. Daarin leest u in het kort waar wij ons hard voor willen maken in de gemeenteraad. Als u zich wilt verdiepen in onze standpunten, lees dan eens ons verkiezingsprogramma. Bent u nieuwsgierig naar de kandidaten? Dit is onze lijst! En hier vindt u een document met de verhalen van onze eerste twaalf kandidaten.

Wat moet er komende jaren hoognodig voor elkaar komen?

Gemiddeld zijn onze inwoners goed opgeleid en zij leven behoorlijk welvarend. Velen wonen in overweldigend groen. Ook is in onze gemeente de werkloosheid naar verhouding laag. Deze is wel hardnekkig. De vergrijzing zet door.

Maar: deze opsomming gaat over gemiddelden. Kijken we preciezer dan zien we onderwerpen die hoognodig om een goede aanpak vragen. Een opsomming verdeeld over drie thema’s.

Voor een sociale samenleving willen wij…

 • professionele hulp met een heel lange adem bieden voor mensen die niet mee kunnen komen. En voor mensen die het op eigen kracht (even) niet redden, bijvoorbeeld omdat er sprake is van stille armoede, geringe opleiding en slechte huisvesting of vanwege verstikkende schulden. Zelfredzaamheid is helaas niet altijd binnen bereik.
 • …snel meer woningen bouwen voor lagere en middeninkomens, en voor jongeren én ouderen. Voldoende aanbod is een groot maatschappelijke en sociaal belang.
 • …meer leeftijdsbestendige woningen, zodat ouderen langer zelfstandig in hun eigen woning kunnen blijven wonen.
 • …ontspanning van het harde maatschappelijk debat over migranten, zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan onze samenleving. En zodat zij daar hun bijdrage aan kunnen leveren en zich niet terugtrekken in hun eigen kring.
 • …tijdiger en betere jeugdzorg bieden, in versterkte samenwerking met omliggende gemeenten en het onderwijs.
 • …intensieve begeleiding voor kansarme jongeren, met helpende en zo nodig harde hand, zodat zij tijdens hun jeugdjaren optimale sturing krijgen om aan een goede toekomst te werken.
 • …kwetsbare ouderen beter de weg naar maatschappelijke ondersteuning wijzen, zodat ze die kunnen regelen ondanks de digitalisering en ingewikkelde regelgeving.
 • mantelzorgers goede ondersteuning bieden en hen beter de weg wijzen naar de ondersteuning die er voor hen is.
 • verborgen armoede aanpakken, die ondanks de gestegen welvaart nog voor komt bij onder meer de middengroepen in onze samenleving.
 • Een nieuw onderkomen voor de voedselbank.

Voor een duurzame leefomgeving willen wij…

 • …meer groene maatregelen om in 2035 echt een klimaat-neutrale gemeente te zijn.
 • …overgang naar hernieuwbare energie.
 • …bescherming van de natuur en bevordering van biodiversiteit tot speerpunten maken.
 • …de inzet voor energie-arm verkeer en (openbaar) vervoer verder versterken.
 • …de krachten van gemeente, inwoners en maatschappelijke partijen bundelen voor een duurzame voedselketen, voor het lokaal duurzaam en gezond omgaan met voedsel.
 • …inzetten op meer eigen deskundigheid van onze gemeente, om de waarde en betekenis van onze leefomgeving te bevorderen en die met nog meer kwaliteit aan toekomstige generaties door te geven.

Voor burgers en onze lokale overheid willen wij…

 • …financieel-economisch kortetermijndenken beter in balans brengen met belangen van een socialere samenleving, een gezondere leefomgeving, biodiversiteit, ecologie en duurzaamheid.
 • …de participatie van inwoners zo organiseren dat zwakkere belangen zoals ecologie en algemeen maatschappelijke behoeften zoals sociale woningbouw voldoende worden vertegenwoordigd.
 • …verbetering van het participatieproces. We hebben elkaar nodig om tot goede besluiten te komen, terecht slaan we met participatie een brug tussen burgers en overheid. Maar het kan helemaal uit de bocht vliegen, zoals bij de ondertunneling van het spoor in Maarsbergen. De inzichten kwamen niet bij elkaar, de tegenstellingen werden verscherpt en sterke verdeeldheid werd de opmaat naar teleurstelling bij velen. Om zulke effecten te voorkomen moet het participatieproces beter worden ingericht.
 • …het hoge niveau aan voorzieningen in onze gemeente blijvend handhaven. De financiering hiervan moet onder de loep genomen worden. De schuldenlast moet bijtijds worden afgebouwd, zo nodig met hogere belastinginkomsten.

…en met gezonde financiën

Het niveau aan voorzieningen in onze gemeente is hoog . De voorzieningen dragen bij aan de leefbaarheid van onze dorpen en daar zijn we blij mee en moet in stand blijven. Wel zijn veel van die voorzieningen gefinancierd met geleend geld. Hierdoor is de gemeentelijke schuldenlast behoorlijk uit de hand gelopen. Wij vinden het niet verantwoord om deze last blindelings naar komende generaties door te schuiven.

Natuurlijk zijn we bereid om elke voorziening kritisch te bekijken, maar wij zijn niet bereid om de leefbaarheid in onze dorpen aan te tasten. We zetten dus niet of nauwelijks in op besparen op deze voorzieningen. Voor de afbouw van de schuldenlast zijn we daarom aangewezen op extra inkomsten. Die zullen uit een verhoging van de OZB moeten komen en daar is in onze gemeente echt ruimte voor.

Wat kregen we tot nu toe voor elkaar?

Onze fractie en wethouders van GroenLinks/PvdA hebben daadwerkelijk het verschil kunnen maken! Enkele voorbeelden van stappen in de goede richting, waarvoor wij voortrekkers en gangmakers waren:

Voor de samenleving

 • Voor mensen aan de onderkant heeft onze gemeente het beste minimabeleid van Nederland.
 • Voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt bleef onze BIGA-groep (sociale werkvoorziening) in stand.
 • Sociale woningbouw gerealiseerd in bijvoorbeeld Leersum (Bijenkorf, omgeving Middelweg) en Driebergen (Groene Tuinen, Zonstraat).
 • In de nieuwe Sociale Dorpsteams alle zorgdisciplines samen laten werken aan probleemsituaties en bijtijds kansen te laten keren.

Voor de leefomgeving

 • Zonnepanelen op scholen en sportfaciliteiten geplaatst.
 • Het ecoduct over de N226 dat kan doorgaan.
 • Gescheiden inzamelen van afval.

Voor burgers en onze lokale overheid, onze gemeente

 • Met inbreng van velen de doorstart van De Binder in Leersum gerealiseerd.
 • Invulling van het Mariniersterrein in Doorn met participatie van inwoners.