Open Standpunten: Samen Sociaal en Groen

Alleen samen maken we onze lokale samenleving socialer en de leefomgeving groener. Daarom willen we met u, met alle inwoners, in beweging komen. Om samen al het moois op de Utrechtse Heuvelrug te behouden. En de gemeente socialer en groener te maken. Het heeft zin om u in te zetten voor uw omgeving!

Onze beweging heet niet zomaar Open. Onze naam staat voor vernieuwing, passend bij deze tijd, veranderingsgezind, solidair en duurzaam, nieuwsgierig, optimistisch en vrolijk. Het is een beweging die deuren en ramen openzet voor iedereen die wil meedoen. Om samen te werken aan drie kernwaarden:

 1. Iedereen kan volwaardig meedoen.
 2. Zuinig zijn op onze aarde en leefomgeving..
 3. De burgers zijn aan zet..

Dit is waar Open aan wil werken. Wij verbinden ons daarom graag samen met u aan initiatieven en activiteiten die de gemeente Utrechtse Heuvelrug socialer en groener maken. In onze lokale democratie werken we hieraan binnen de gemeenteraad. Maar het moet ook in onze dorpen gebeuren. Zodat we met onze leden deze plannen kunnen realiseren.

Iedereen kan volwaardig meedoen

Iedere inwoner mag volwaardig meedoen. Daar zetten we ons voor in. Zeker nu inkomensverschillen groter worden en bevolkingsgroepen zich van elkaar afkeren. Uitsluiting willen we tot elke prijs voorkomen. We zien hiervoor kansen vanuit verschillende invalshoeken.

Volwaardig meedoen vraagt volgens ons aandacht op verschillende gebieden tegelijkertijd. Met minimabeleid en sociale dorpsteams moet er aandacht komen voor welzijn. Volwaardig meedoen betekent ook (prettig) kunnen wonen en werken. Genieten van cultuur. En een plek voor wie huis en haard heeft moeten verlaten.

Aandacht voor het welzijn van alle inwoners

De welvaart is met sprongen vooruitgegaan, maar de ‘stille’ armoede is toegenomen. Terwijl Open wil dat alle inwoners van de gemeente hieraan kunnen meedoen. Hiervoor zijn er verschillende ideeën:

 • We houden ons uitstekende minimabeleid onverkort overeind.
 • Er komt ook een brede participatie-pas voor sport, verenigingen en cultuur(educatie).
 • Onze gemeente werkt aan schuldsanering die daadwerkelijk perspectief biedt.
 • Onze gemeente stelt kosteloos ruimte beschikbaar voor de voedselbank.
 • De Sociale Dorpsteams krijgen extra faciliteiten om te zorgen voor mensen die niet kunnen meedoen. Zij bieden professionele hulp ‘met een lange adem’.
 • Deze teams krijgen ook extra faciliteiten voor de begeleiding van kansarme jongeren.
 • Kwetsbare ouderen leren de dorpsteams kennen en krijgen zorg dicht op de eigen wijk.
 • Algemene toegankelijkheid voor mensen met een beperking moet de norm worden.
 • Onze gemeente zet zich actief in om een regenbooggemeente te worden voor LHBTI’s.

Ruimte op de woningmarkt

De woningmarkt is veranderd. Vooral het aantal woningen in de koopsector is toegenomen. De behoefte aan woonruimte voor eenpersoonshuishoudens en woningen met een zorgconcept gaat verder stijgen. In de sociale woningbouw lopen de wachttijden op en stagneert de doorstroming naar het middensegment en de koopsector.

Kortom de voorraad aan betaalbare woningen is te klein. Vooral in de sociale woningbouw en voor middeninkomens. Die kunnen we als volgt op peil brengen:

 • De bouwplannen van woningcorporaties krijgen actieve steun van onze gemeente.
 • Die bouwplannen richten zich op sociale woningbouw en middensegmentwoningen.
 • Onze gemeente gaat actief op zoek naar geschikte woningbouwlocaties ‘binnen de rode contour’.
 • Onze gemeente stimuleert creatieve oplossingen zoals ‘tiny houses’ en kangoeroewoningen.
 • Er is specifieke aandacht voor leeftijdbestendig bouwen, wonen voor mensen met een beperking, het mengen van generaties in wijken, en veiligheid van de woonomgeving.
 • Onze gemeente probeert met maatwerk wijken bereikbaar te houden (belbus).
 • Een goede en veilige verlichting in onze gehele gemeente.

Werkgelegenheid voor iedereen

In onze gemeente is de werkloosheid naar verhouding laag, maar wel hardnekkig. Wij willen een groene economie stimuleren, met duurzame werkgelegenheid. De gemeente is geen banenmachine, maar doet wat er wel kan. Onze ideeën hiervoor:

 • Met lokale partners ontwikkelt onze gemeente een actieplan werkgelegenheid. Dit plan stimuleert werkgelegenheid vanaf stageplaatsen tot vaste banen.
 • Onze gemeente geeft als opdrachtgever voorrang aan lokale opdrachtnemers die bijdragen aan een groene economie.
 • Er komt een bedrijfsverzamelgebouw voor ‘groene’ starters en zzp’ers.
 • Onze gemeente heeft oog voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Onze gemeente als werkgever kiest buiten projecten om voor vaste contracten.

Blijven genieten van kunst, cultuur en verenigingen

Onze dorpen hebben een rijk verenigingsleven. Er valt veel te genieten op het gebied van muziek, beeldende kunsten, erfgoed en monumenten, toneel en evenementen. Kunst en cultuur verbinden mensen en veraangenamen het leven. Ze inspireren, stemmen tot nadenken en brengen ons op nieuwe ideeën.

De rijkdom aan kunst en cultuur houden we op de volgende manier vast:

 • Onze gemeente draagt bij aan een klimaat waarin kunst en cultuur tot bloei komen, bijvoorbeeld door letterlijk ruimte en podium beschikbaar te stellen voor kunstenaars en kunstuitingen.
 • Kunst en cultuur zijn er voor iedereen, niet alleen voor een elitaire groep. Onze gemeente ondersteunt combinatiefunctionarissen/cultuur-coaches die alle jongeren gelijke kansen bieden op cultuureducatie. Om dezelfde reden steunen we de bibliotheken.

Ook migranten hebben recht op een toekomst

Migratie is van alle tijden. Al eeuwen vluchten mensen vanwege vervolging, geweld, conflict of armoede en honger. Iedereen heeft recht op een toekomst, ook migranten. Als gevolg van internationale afspraken is de toestroom van vluchtelingen recent sterk afgenomen. Maar de vluchtelingenstroom kan zo weer groeien. Bijvoorbeeld vanuit Afrika waar klimaatverandering tot nog meer droogte leidt. Het is onze opgave om migranten een betere toekomst te bieden, waar die ook zal zijn.

In Nederland heeft een groot deel van de vluchtelingen geen kans op een verblijfsvergunning. Maar de praktijk verschilt hier van onze wettelijke regels. Vanuit de uitzetcentra gaat slechts een fractie terug. Een groot deel verdwijnt in het illegale circuit met uitbuiting en vrouwenhandel tot gevolg.

Onze gemeenschap doet veel aan de opvang van vluchtelingen. We hebben twee opvanglocaties en veel vrijwilligers en instanties zetten zich voor vluchtelingen in. Zoals de gemeente, Stichting Vluchtelingenwerk en woningcorporaties. In de komende jaren willen we dit op de volgende manier voortzetten:

 • Onze gemeente blijft haar actieve aandeel leveren in de opvang voor vluchtelingen.
 • Vanaf dag één faciliteren we taalonderwijs en onderwijskansen voor iedereen.
 • Vrijwilligerswerk wordt normaal in de opvang; dit kan met behoud van de uitkering.
 • Onze gemeente biedt hulp bij het verwerven van identiteitspapieren.
 • Onze gemeente gaat werken aan het actieplan ‘integratie nieuwkomers’.
 • Volwassen statushouders krijgen toegang tot sport en cultuur.
 • Onze gemeente erkent en steunt onze vrijwilligers en vluchtelingenorganisaties.

Zuinig op onze aarde en leefomgeving

Onze gemeente doet geen concessies aan de doelstelling klimaat-neutraal in 2035. De klimaatverandering bedreigt het leven op aarde (inclusief de mensheid). Dit betekent dat we onze leefomgeving moeten versterken. Dit vraagt om verantwoorde maatregelen waaraan iedereen kan meedoen; niemand wordt uitgesloten.

Overal ter wereld en dus ook bij ons neemt de soortenrijkdom razendsnel af. Ook dicht bij huis willen we hieraan werken. Zodat we een groene, leefbare omgeving kunnen doorgeven aan komende generaties. Hiervoor hebben we niks aan een kaasstolp over onze leefomgeving. Dit gaat verder dan behouden wat we hebben. Volgens Open is een duurzaam én solidaire aanpak nodig.

Duurzame en solidaire aanpak

Een toekomstbestendige groene leefomgeving vraagt een duurzame én solidaire aanpak. We slagen namelijk pas, als we mensen betrekken die te weinig geld. Zo kunnen inwoners de handen ineen slaan en duurzame maatregelen organiseren in ‘coöperaties’. Daarmee worden groene maatregelen voor iedereen financieel haalbaar en benutten niet alleen rijkere inwoners de groene subsidies. Met initiatieven die per wijk en in coöperaties tot stand komen, bouwen we ook nog eens aan hechtere gemeenschappen.

Samen energie besparen

Energiebesparing en het omschakelen naar hernieuwbare energiebronnen vergt veel inzet en commitment. De lokale overheid kan hier op verschillende manieren aan bijdragen:

 • Alleen vergunning uitgeven aan nieuwbouw die ten minste energie-neutraal is.
 • Woningen verduurzamen met coöperaties en in wijken en zo gasverbruik verminderen.
 • Een duurzame wijk krijgt een gunstiger energielabel en betaalt daarom minder WOZ.
 • Onze gemeente richt een energiefonds op om transitieprojecten te financieren.
 • Onze gemeente zet professionele kennis en ervaring van inwoners in, maar werkt ook aan de deskundigheid van de eigen medewerkers.
 • Samen met anderen werkt onze gemeente aan zonnepanelen op de A12-geluidswal.

Groene lokale economie

We zetten in op economische ontwikkeling die duurzaam is. Hier zijn verschillende invalshoeken voor:

 • Onze gemeente ondersteunt actief groene initiatieven van coöperaties voor iedereen.
 • De gemeente stimuleert agrarisch natuurbeheer door boeren.
 • Vestigingsbeleid dringt uitstoot terug van schadelijke stoffen naar water, bodem en lucht.
 • Zuinig omgaan met natuurlijke hulpbronnen en afval hergebruiken. Onze gemeente brengt in regionaal verband afvalstromen in kaart en verbindt bedrijven die op elkaar aansluiten.
 • Stimulans lokale middenstand voor een vitale koppeling met lokale productie.
 • Bij recreatie het gemeentegroen beschermen en kansen zoeken om die te versterken.
 • Voorrang voor de fiets: betere verkeersvoorzieningen voor fietsers en voetgangers.
 • De elektrische auto stimuleren met extra oplaadpunten.
 • Het NS-station Driebergen-Zeist als intercitystation behouden.

Duurzaam en gezond voedsel

Ons eten en de manier waarop dit wordt geproduceerd hebben een enorme impact op onze leefomgeving, klimaat, biodiversiteit, en volksgezondheid. Dit geldt wereldwijd, maar ook lokaal kunnen we hier op de volgende manier aan werken:

 • Onze gemeente stelt een brede voedselagenda op – van productie tot consumptie.
 • Onze gemeente stimuleert korte, directe ketens tussen boeren en consumenten.
 • Bij die korte ketens past een duurzame voedselproductie die inwoners stimuleren.
 • Gemeente, dorpsteams en zorginstellingen besteden aandacht aan bewust eten en bewegen voor kinderen en ouderen.
 • De gemeente steunt scholen met schooltuintjes voor natuur- en voedseleducatie.

Kwaliteit van de natuurlijke omgeving

Onze leefomgeving heeft grote kwaliteit, met het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. We zien het als onze opdracht onze leefomgeving met nog meer kwaliteit aan volgende generaties door te geven. Hier zien we meerdere invalshoeken:

 • Onze gemeente pakt de regie, want zij kan het grotere belang vooropstellen. Zij kan groene ontwikkeling, ecologie en biodiversiteit verbinden met energietransitie, biologische landbouw en groen bewustzijn van onze jeugd.
 • Onze gemeente haalt zelf expertise in huis om deskundig gesprekspartner te zijn.
 • Overtollig regen water brengt de gemeente onder in bestaande groenstructuren.
 • Onze gemeente werkt actief aan minder verstening in de openbare ruimte.
 • Meer groenstroken voor spelende kinderen; snippergroen gaat naar buurtcollectieven.
 • Onze gemeente stimuleert de uitbreiding van het wandelnetwerk.
 • Onze gemeente zet door met het ‘vergroenen’ van bedrijventerreinen.
 • Voor het Nationaal Park houdt onze gemeente vast aan bestaande zonering.
 • Afvalbrengstations gaan ook op zaterdagmiddag open om recyclen te stimuleren.

Burgers zijn aan zet

Inwoners geven vorm aan de samenleving. Door hun sociale netwerken, door hun betrokkenheid bij scholen en vrijwilligerswerk. Door acties en initiatieven, zowel onderling als naar de gemeente. Daarom wil Open inwoners maximaal betrekken bij alle (beleids)plannen.

De gemeente is dienstbaar aan de samenleving, maar oefent ook gezag uit. De gemeente grijpt in als dat voor de openbare orde nodig is. Of door regels te stellen aan de openbare ruimte die we met elkaar delen. In het democratisch proces moeten niet alleen deelbelangen verdedigd worden, maar ook het grotere geheel. De gemeente is van en voor ons allemaal.

De kracht van burgers

De rol van de gemeente verandert. Van een overheid die initiatieven aanzwengelt, naar een overheid die zorgt voor breed gedragen besluiten. Inwoners nemen steeds meer initiatieven en dit willen we versterken. De gemeente zoekt daarvoor aansluiting bij de betrokkenheid van inwoners, hun enthousiasme, creativiteit en kunde. Vertrouwen in de burger is het uitgangspunt; hun initiatieven mogen bloeien.

Hoe komen de burgers aan zet?

Inwoners worden mondiger en brengen hun belangen voor het voetlicht. Doorgaans zijn zij ook in staat om samen een belangenafweging te maken. Zij zijn immers op de hoogte van de lokale situatie en de verschillende belangen die spelen. Daarom willen we ruimte scheppen voor inwoners die zelf gezamenlijk de regie willen nemen. Dat ziet er zo uit:

 • Inwoners die initiatieven nemen om elkaar te ondersteunen of hun leefomgeving te verbeteren krijgen de actieve steun van onze gemeente en haar deskundigen.
 • Het ‘dorpsgericht werken’ van de gemeente breiden we uit met dorps- en wijkbudgetten om initiatieven mee te sponsoren.
 • Juridische, financiële en bestuurlijke steun voor inwoners die een energie- of zorgcoöperatie willen oprichten voor iedereen. Als dit soort initiatieven succesvol zijn gaan inwoners eigen coöperaties normaal vinden.

De democratische uitdaging van burgerparticipatie

Democratische besluitvorming krijgt pas kwaliteit als betrokken inwoners de gelegenheid krijgen om hieraan bij te dragen. Die gelegenheid is er voor alle inwoners, dus ook voor degenen die niet actief betrokken willen zijn of kunnen zijn. Voor echte kwaliteit in de besluitvorming zijn de volgende condities nodig:

 • heldere kaderstelling (burgers buigen zich over plannen binnen het vastgestelde budget);
 • balans en gelijkwaardigheid in de participatie (alle belangen vertegenwoordigd);
 • overheid faciliteert het participatieproces (inzet bekwame facilitator bij complexe plannen);
 • de gemeenteraad fiatteert het resultaat van het participatieproces (als binnen kaders).

Met deze aanpak maakt de lokale overheid ruimte voor direct betrokkenen en deskundigen. Onze gemeenteraad werkt dan beter samen met alle betrokkenen. Daar hebben we geld voor over, zoals voor de facilitator van de participatie. Want het levert een betere kwaliteit op van de besluiten, beter afgestemd op diverse belangen van inwoners.