OPEN is de frisse, progressieve beweging van de Utrechtse Heuvelrug. Wij zetten ons in voor een eerlijke samenleving in een duurzame leefomgeving: sociaal en groen dus.

Aan de slag

OPEN is een initiatief van GroenLinks en PvdA. Met plezier kijken we naar de mooie resultaten die we hebben behaald, zoals behoud van de sociale werkvoorziening, de oprichting van sociale dorpsteams en de ontwikkeling van een ambi- tieuze duurzaamheidsagenda.

Negen actiepunten

En we willen natuurlijk meer! We richten ons op negen actiepunten.

Iedereen kan meedoen; we gaan voor eerlijk en sociaal.

‘Stille armoede’ aanpakken

We dringen armoede terug met tijdige ondersteuning, zorgvuldig minimabeleid en schuldhulp. En een minima-pas voor bibliotheek, zwembad, sportclubs en toneel.

Zelfstandigheid ondersteunen

Met passende ondersteuning versterken we de zelfstandigheid van inwoners die niet vanzelf op eigen kracht kunnen meedoen.
We bouwen leeftijdsbestendig voor zelfstandig wonen, met toegan- kelijke voorzieningen. Wat hebben ouderen in de toekomst nodig? Dat onderzoeken we met hen.

Integratie een eerlijke kans geven

We willen vanaf dag één actieve integratie van migranten. Zij kunnen meteen actief zijn in vrijwilligerswerk én (taal)onderwijs.
Jongeren met een migratie-achtergrond krijgen moeilijker een stageplaats. We bieden een eerlijke kans met een actieplan voor stages en waar nodig intensieve ondersteuning.

Zuinig op onze leefomgeving; we werken aan duurzaam, groen en gezond.

Inwoners maken groene kwaliteit

We stimuleren groene initiatieven en energie-coöperaties, als alle wijkbewoners mee kunnen doen. Zulke wijken krijgen een lagere OZB-aanslag.

De leefomgeving moet duurzamer

Fietsvriendelijker straten en wegen, meer oplaadpunten voor elektrische auto’s en etsen en meer groen in de openbare ruimte. Daarnaast kan de lokale economie groener. Van agrarisch natuur- beheer tot recreatie die onze groene kwaliteit versterkt en een strenger vestigingsbeleid voor vervuilers.

Voedsel biedt een kans om voor duurzaam te kiezen

Met onze middenstand kunnen we duurzaam en gezond voedsel stimuleren. Denk aan korte voedselketens met lokale producenten. Samen stellen we een brede voedselagenda op.

Burgers denken en doen mee;
met inwoners slaan we de handen ineen.

De burger is aan zet

Hebben inwoners een initiatief om hun wijk sociaal sterker te maken? Dan krijgen zij medewerking én budget van onze gemeente.

Meedoen aan besluitvorming

We willen dat inwoners vanaf de start kunnen meedoen aan de besluitvorming. Zij krijgen op tijd heldere informatie van onze gemeente.

Alle belangen serieus nemen

We houden oog voor het algemene belang, zoals het belang van de volkshuisvesting. We maken ons sterk om bij participatie een serieuze stem te geven aan alle belangen.

OPEN verbindt zich graag met jou. Met inwoners die zich met hart of handen inzetten voor elkaar en onze leefomgeving.